Du er her:

Vilkår og Betingelser

Sidst opdateret: 14. februar 2022

ABONNEMENTAFTALE

DENNE ABONNEMENTSAFTALE (“Aftale”) ER LAVET MELLEM DASTOMIZE, INC. (“Dastomize”) OG VIRKSOMHEDEN IDENTIFICERET SOM KUNDEN I ORDEN (DEFINERET NEDENFOR) (“Kunden”). DEN PERSON, DER UDFØRER ORDREN PÅ KUNDENS VEGNE, REPRÆSENTERER, AT DEN SÅDANNE PERSON HAR MYNDIGHEDEN TIL OG BINDER KUNDEN TIL DENNE AFTALE OG ORDREN. HVIS SÅDAN PERSON IKKE HAR SÅDAN AUTORITET, ELLER SÅDAN PERSON IKKE ER ENIG I DENNE AFTALE OG RÆKKEN I ALLE HEDER, SÅ MÅ DENNE PERSON IKKE UDFØRE ORDREN. Mod en god og værdifuld betragtning, hvis modtagelse og tilstrækkelighed hermed anerkendes, er parterne enige om følgende:

1. DEFINITIONER.

Ud over udtryk, der er defineret andetsteds i denne aftale, vil følgende udtryk have følgende betydninger, når de bruges i denne aftale:

1.1 "Affiliate” betyder med hensyn til en part enhver enhed, der i øjeblikket eller i fremtiden kontrollerer, er kontrolleret af eller er under fælles kontrol med en sådan part, så længe en sådan kontrol eksisterer, hvor "kontrol" betyder ejerskab på mere end halvtreds procent (50 %) af de udestående værdipapirer, der repræsenterer retten til at stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer eller anden forvaltningsmyndighed for en sådan part.

1.2 "Gældende lov” betyder alle love, regler, forskrifter og andre proklamationer, der har retsvirkning overalt i verden, og som er gældende for enhver aktivitet, der udføres eller foreslås udført af en part i henhold til denne aftale.

1.3 "Autoriseret bruger” betyder enhver kundemedarbejder eller konsulent: (a) som kunden giver tilladelse til at få adgang til Dastomize Platform på dens vegne; (b) for hvem et abonnement på Dastomize Platformen er blevet købt under en ordre; og (c) hvem der har fået tildelt adgangsoplysninger til Dastomize Platform af kunde (eller af Dastomize, på kundens anmodning).

1.4 "Fortrolige oplysninger" betyder enhver information, der videregives, direkte eller indirekte, af eller på vegne af en af ​​parterne ("Oplyser”) til den anden part (“Modtager”) i henhold til denne aftale, at: (a) er udpeget som "fortroligt" eller på anden måde for at angive dets fortrolige karakter; eller (b) på anden måde med rimelighed bør forventes at blive behandlet på en fortrolig måde baseret på omstændighederne omkring dets videregivelse og arten af ​​selve informationen. Uden at begrænse det foregående Dastomize Materialer og Dastomize Data, bortset fra de offentligt vendte aspekter af Dastomize Platform, er Dastomize's fortrolige oplysninger, og kundedataene er kundens fortrolige oplysninger. Fortrolige oplysninger omfatter dog ikke nogen information, som: (i) er eller bliver alment kendt og tilgængelig for offentligheden uden handling eller undladelse fra modtagerens side; (ii) allerede var i Modtagerens besiddelse uden en tavshedspligt, der skyldtes Afsenderen på tidspunktet for Afsløringsgiverens offentliggørelse, som vist af Modtagerens samtidige optegnelser; (iii) er lovligt indhentet af Modtageren fra en tredjepart, som har ret til at offentliggøre en sådan videregivelse; eller (iv) er udviklet uafhængigt af Modtageren uden brud på en forpligtelse, der er skyldig overfor Oplysningsgiveren, og uden nogen brug af eller henvisning til Oplyserens Fortrolige Information.

1.5 "Kundedata” betyder alle data, indhold og andet originalt, kundeskabt materiale, som Kunden sender til Dastomize Platform gennem den funktionalitet, der er tilgængelig på den webbaserede brugergrænseflade af Dastomize Platform, inklusive alle Replays, men i alle tilfælde ekskl Dastomize Data.

1.6 "Kundesystemer” betyder kundens informationsteknologiske infrastruktur, herunder computere, software, hardware, databaser, elektroniske systemer (inklusive databasestyringssystemer) og netværk, uanset om de drives direkte af kunden eller gennem tredjepartstjenester.

1.7 "Vedligeholdelse Udgivelsesdato” betyder enhver opdatering, opgradering, udgivelse eller anden tilpasning eller ændring af Dastomize Platform eller Dastomize Dokumentation det Dastomize kan levere til Kunden fra tid til anden i Abonnementsperioden.

1.8 "Bestilt” betyder en gensidigt udført ordreformular, der henviser til og inkorporerer vilkårene i denne aftale.

1.9 "Parti" midler Dastomize eller kunden individuelt, og "parterne" midler Dastomize og kunden i fællesskab.

1.10 "Professionelle tjenester” betyder implementering, træning eller andre tjenester uden for Abonnementets omfang, hvis nogen, specifikt identificeret i en Ordre. Det er underforstået, at Professionelle Tjenester er adskilte og adskilt fra Tjenester (som defineret nedenfor) og vil blive opkrævet med en takst, der afhænger af det nødvendige niveau af tjenester, som er separat og ud over ethvert Abonnement (som defineret nedenfor).

1.11 "Genafspilning(er)” betyder slutproduktet, der består af en samling af optagelser skabt ved brug af Dastomize Platform.

1.12 "Dastomize data” betyder enhver: (i) data, information eller andre rutiner genereret af eller på vegne af Dastomize gennem enhver automatiseret dataanalyse, behandling eller andre operationer af Dastomize Platform; og (ii) aggregerede og afidentificerede data genereret eller indsamlet af eller på vegne af Dastomize i forbindelse med Dastomize Materialer, herunder sådanne data baseret på eller afledt af kundedata.

1.13 "Dastomize Udviklet IP” betyder enhver og al teknologi eller intellektuel ejendom relateret til Dastomize Dokumentation, Dastomize Platform eller professionelle tjenester, der er udtænkt, udviklet eller reduceret til praksis i enhver form eller medie, herunder software og andre forfatterskabsværker, algoritmer, brugergrænseflader, design, data, databaser og samlinger af data, opfindelser (uanset om patenterbare) eller opdagelser, processer, knowhow eller teknikker varemærker, forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger.

1.14 "Dastomize Dokumentation” betyder enhver dokumentation, der Dastomize stiller til rådighed for kunden, der beskriver funktionerne eller kravene til Dastomize Platform.

1.15 "Dastomize Hosting gebyrer" betyder disse niveauer af gebyrer (hver en "dyr”), der afspejler: (i) antallet af sessioner for gentagelser på tværs af abonnementet; og/eller (ii) antallet af gentagelser, som er tilladt at blive offentliggjort af enhver kunde.

1.16 "Dastomize Materialer”Betyder Dastomize Platform, Dastomize Dokumentation og Dastomize Udviklet IP.

1.17 "Dastomize perron" midler Dastomize's proprietære software-as-a-service softwareplatform, der hjælper brugere med oprettelse og distribution af Replays.

1.18 "Dastomize Platformgebyrer” betyder de gebyrer, der opkræves for adgang til visse funktioner i Dastomize Platform, som kan tilbydes som en pakke (f.eks. "Team" eller "Enterprise"), som beskrevet og angivet i enhver ordre.

1.19 "Begrænset indhold” betyder enhver data, indhold, information eller andet materiale, der direkte eller indirekte: (a) identificerer en person (herunder f.eks. navne, signaturer, adresser, telefonnumre, e-mailadresser og andre unikke identifikatorer); (b) kan bruges til at autentificere en person (herunder f.eks. medarbejders identifikationsnumre, offentligt udstedte identifikationsnumre, adgangskoder eller pinkoder, brugeridentifikation og kontoadgang legitimationsoplysninger eller adgangskoder, finansielle kontonumre, kreditrapportoplysninger, biometriske, genetiske , sundheds- eller sygesikringsdata, svar på sikkerhedsspørgsmål og andre personlige identifikatorer); (c) uretmæssigt tilegner sig, krænker eller krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivets fred eller andre rettigheder; (d) krænker eller er i konflikt med enhver aftale til eller forpligtelse med en tredjepart eller enhver gældende lov; eller (e) som bestemt af en fornuftig observatør under omstændighederne, er krænkende, mobning, ærekrænkende, chikanerende, hadefuld, obskøn, pornografisk, truende, voldelig, vulgær eller på anden måde stødende eller upassende.

1.20  "Services” betyder de ydelser, der leveres i forbindelse med fremstillingen Dastomize Platform tilgængelig for kunder i overensstemmelse med vilkårene og funktionerne for ethvert abonnement, der er angivet i den gældende ordre.

1.21 "Abonnement” betyder en kundes specificerede kombination af Dastomize Hosting Gebyrer og Dastomize Platformgebyrer, som den abonnerer på i enhver abonnementsperiode.

1.22 "Abonnementsperiode” betyder abonnementsperioden for Dastomize Platform fastsat i en ordre.

2. TJENESTER

2.1  Licens fra Dastomize. Dastomize giver hermed kunden i abonnementsperioden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar (undtagen under afsnit 12.4), ikke-underlicenserbar og verdensomspændende licens for at give sine autoriserede brugere adgang til og bruge Dastomize Platform og Dastomize Dokumentation udelukkende efter behov for at oprette Replays i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale og dele disse Replays med potentielle kunder ( "Kunder") i produktdemonstration og salgspræsentationer (“Autoriseret formål”), som angivet i enhver bekendtgørelse.

2.2  Licens fra Kunden. Kunden bevilger hermed til Dastomize i abonnementsperioden en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig (med forbehold af kundens rettigheder til at opsige denne aftale), ikke-overførbar (undtagen under afsnit 12.4), royaltyfri og verdensomspændende licens til at bruge, gemme, reproducere, ændre og på anden måde udnytte kunden Data til interne forretningsformål efter behov for at levere og forbedre Dastomize Platform. Ovenstående rettigheder kan underlicenseres af Dastomize til enhver af dets tilknyttede virksomheder og til underleverandører, der er tilladt i henhold til afsnit 12.4.

2.3  Autoriserede brugere. Kunden er eneansvarlig for: (a) at identificere og autentificere alle autoriserede brugere; (b) godkende adgang for sådanne autoriserede brugere til Dastomize Materialer; (c) beskyttelse mod uautoriseret adgang fra autoriserede brugere; (d) opretholdelse af fortroligheden af ​​brugernavne, adgangskoder og kontooplysninger for autoriserede brugere; og (e) alle aktiviteter, der finder sted under dens og dens autoriserede brugeres brugernavne, adgangskoder eller konti. Dastomize er ikke ansvarlig for nogen skade, der opstår som følge af handlinger eller undladelser fra autoriserede brugere, herunder personer, der ikke var autoriseret til at få adgang til Dastomize Materialer, men som var i stand til at få adgang af en eller anden grund. Kunden vil give besked Dastomize øjeblikkeligt af enhver autoriseret brugers faktiske eller formodede misligholdelse af denne aftale. Ethvert brud på denne aftale fra en autoriseret bruger betragtes som et brud fra kundens side.

2.4  Services. Dastomize vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at udføre Tjenesterne nedenfor og som angivet i hver ordre. Intet i denne aftale eller nogen ordre vil blive forstået for at forhindre Dastomize fra at udvikle lignende arbejdsprodukter eller leverancer for andre kunder. Nogen Dastomize Udviklet IP, der er resultatet af tjenester eller professionelle tjenester, der Dastomize inkorporerer i Dastomize Platformen anses for at være en del af Abonnementet og er omfattet af licensen til Kunden i afsnit 2.1, udelukkende når og i det omfang det er inkorporeret i Dastomize Platform.

2.5  Overvågning; Affjedring; Indberetning. Dastomize kan, men er ikke forpligtet til, at overvåge Kundens brug af Dastomize Platform. Dastomize kan efter sit rimelige skøn suspendere adgangen til Dastomize Materialer hvis Dastomize mener, at: (a) Kunden er i strid med denne Aftale; (b) brug af Dastomize Materialer som påtænkt i denne aftale udgør en sikkerhedsrisiko; (c) Kundens brug af Dastomize Materialer krænker, uretmæssigt tilegner sig eller krænker rettighederne for Dastomize eller en tredjepart; (d) Kundens brug af Dastomize Materialer implicerer ethvert begrænset indhold; (e) der er en fejl eller ydeevneproblem med Dastomize Materialer, der påvirker negativt Dastomize's servere eller andre systemer eller Kundens brug af Dastomize Materialer stiller ellers uventede eller overdrevne krav til samme; eller (f) enhver Gældende Lov forbyder Dastomize fra at udføre nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til denne aftale.

2.6  Begrænsninger. Kunden må ikke, direkte eller indirekte, og må ikke autorisere nogen tredjepart (herunder en autoriseret bruger) til: (a) at dekompilere, adskille, reverse engineering eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden, strukturen, ideerne, algoritmerne eller tilknyttede viden om, den Dastomize Materialer, eller rekonstruer, eller opdag, eventuelle skjulte eller ikke-offentlige elementer af Dastomize Materialer; (b) oversætte, tilpasse eller ændre Dastomize Materialer; (c) skrive eller udvikle ethvert program eller afledt arbejde baseret på Dastomize Materialer, eller, i det fulde omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, på anden måde bruge en del af Dastomize Materialer på nogen måde med det formål at udvikle, distribuere eller gøre tilgængelige produkter eller tjenester, der konkurrerer med en del af Dastomize Materialer, herunder brug af Dastomize Materialer til at benchmarke ethvert andet produkt; (d) sælge, underlicensere, overføre, overdrage, lease, udleje, distribuere eller give en sikkerhedsinteresse i Dastomize Materialer; (e) bruge en hvilken som helst del af Dastomize Materialer til ethvert andet formål end det autoriserede formål; (f) tillade enhver del af Dastomize Materialer, der skal bruges af andre personer end autoriserede brugere; (g) ændre eller fjerne eventuelle varemærker, copyright-oplysninger, patentmærker eller enhver anden ejendomsretlig meddelelse indeholdt i eller på Dastomize Materialer; (h) omgå eller på anden måde forstyrre enhver autentificering eller sikkerhedsforanstaltninger for Dastomize platforme eller på anden måde forstyrre eller forstyrre integriteten eller ydeevnen deraf; (i) bruge en hvilken som helst del af Dastomize Materialer i strid med gældende love, regler eller bestemmelser; eller (j) SEND TIL ELLER FRA DASTOMIZE PLATFORMEN ETHVERT BEGRÆNSET INDHOLD. HVIS KUNDEN VED ELLER MISTENKER, AT KUNDEN HAR OVERDRET BEGRÆNSET INDHOLD TIL DASTOMIZE PLATFORM, SÅ LEVERER KUNDEN STRAKS DASTOMIZE MED SKRIFTLIG MEDDELELSE OM SAMME OG RIMELIG BISTAND TIL AT HJÆLPE TIL AT AKTIVERE DASTOMIZE FOR AT IDENTIFICERE OG SLETTE DET BEGRÆNSEDE INDHOLD FRA DETS SYSTEMER. For at undgå tvivl er det kundens ansvar at søge alle tilladelser, licenser eller andre tilladelser, der er nødvendige for at bruge tredjepartsmaterialer, herunder partnermaterialer, i forbindelse med Dastomize Materialer.

2.7  Feedback. Kunden kan vælge at levere til Dastomize ideer, forslag eller feedback relateret til ethvert aspekt af Dastomize Materialer ("Feedback”). Sådan feedback vil være ikke-fortrolig, og kunden giver hermed samtykke til Dastomize en ikke-eksklusiv, evigvarende, uigenkaldelig, overdragelig, underlicenserbar (gennem flere niveauer), royaltyfri og verdensomspændende licens til at implementere, bruge, ændre eller på anden måde udnytte feedbacken på nogen måde uden begrænsning uden gebyrer, tilskrivning eller andre forpligtelser over for kunden.

3. YDERLIGERE DASTOMIZE FORPLIGTELSER

3.1  Kunde support. Dastomize accepterer endvidere at: (a) yde kommercielt rimelig teknisk support til kunder via e-mail eller telefon under Dastomize's normale åbningstider fra 9 til 5 ET, eksklusive amerikanske nationale helligdage og dage, hvor banker i USA er lukkede; (b) bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at: (i) reagere på supportanmodninger rettidigt; (ii) løse sådanne anmodninger ved at levere opdateringer og/eller løsninger til kunden i overensstemmelse med Dastomizes tildelte sværhedsgrad til de problemer, der er identificeret i sådanne anmodninger og deres indvirkning på kundens forretningsdrift, i Dastomize's rimelige skøn; og (iii) planlægge nedetid for rutinemæssig vedligeholdelse af Dastomize Platform mellem kl. 12 og 5 ET (“Planlagt nedetid”). Uanset ovenstående kan Kunden købe Professionelle Tjenester, der udbydes til salg i forbindelse med Abonnementer, hvis Kunder har brug for et højere niveau af support end den almindelige kundesupport, der tilbydes til Abonnementer. Dastomize Platform, som derefter vil blive afspejlet på den gældende Ordre og faktura i overensstemmelse hermed.

3.2  opdateringer. Dastomize vil give kunden alle vedligeholdelsesudgivelser, der Dastomize kan efter eget skøn stille almindeligt til rådighed for sine licenstagere uden ekstra omkostninger. Kunden er forpligtet til at acceptere alle vedligeholdelsesudgivelser. Alle vedligeholdelsesudgivelser leveret af Dastomize til Kunden anses for at være licenseret til Kunden i afsnit 2.1.

4. YDERLIGERE KUNDEFORPLIGTELSER

4.1  Kundesystemer; Kundedata. Uanset det modsatte i denne aftale har Kunden: (a) og vil beholde enekontrol over sikkerheden af, driften, vedligeholdelsen, administrationen af ​​og al adgang til og brugen af ​​Kundesystemerne, og Kunden er alene ansvarlig for at opnå al internetforbindelse, der er nødvendig for at få adgang til og bruge Dastomize Platform til enhver tid i abonnementsperioden; (b) vil til enhver tid i abonnementsperioden: (i) opsætte, vedligeholde og drive i god stand alle kundesystemer på eller gennem hvilke Dastomize Platform tilgås eller bruges efter behov for at aktivere Dastomize at udføre sine forpligtelser i henhold til denne aftale; (ii) hvis relevant, vil give Dastomize personale med sådan adgang til Kundesystemerne, som er nødvendig for Dastomize at udføre sine forpligtelser i forbindelse med denne aftale; og (iii) vil yde alt samarbejde og bistand som Dastomize med rimelighed kan anmode om at aktivere Dastomize at udøve sine rettigheder og udføre sine forpligtelser i forbindelse med denne aftale; og (c) Kunden er eneansvarlig for eventuelle sikkerhedssårbarheder og konsekvenserne af sådanne sårbarheder, der opstår fra kundedata, herunder eventuelle virus, trojanske heste, orme eller andre programmeringsrutiner i kundedata, der kan begrænse eller skade en computers funktionalitet eller kunne beskadige, opsnappe eller ekspropriere data.

4.2  Fejl eller forsinkelse. Dastomize er ikke ansvarlig eller ansvarlig for nogen forsinkelse eller svigt i ydeevnen, der helt eller delvist opstår som følge af kundens forsinkelse i udførelsen eller manglende opfyldelse af nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til denne aftale, herunder enhver utilgængelighed, fejl, defekter eller andre problemer i forbindelse med med kundesystemerne eller kundedataene (hver, en "Kundesvigt").

5. GEBYRER; BETALING

5.1  Abonnementsgebyrer. Kunden betaler Dastomize alle Dastomize Platform gebyrer og Dastomize Transaktionsgebyrer af den type og i de beløb, der er angivet for det relevante Abonnement, der er identificeret i enhver ordre (“Gebyrer”). Hvis kundens faktiske brug af Dastomize Platformen overstiger det tilladte under ethvert abonnement som angivet i enhver ordre, så skal kunden betale for den yderligere brug på Dastomize's på det tidspunkt gældende priser for brugen, inklusive en automatisk og bindende opgradering til næste abonnementsniveau.

5.2  Professionelle tjenester. Professionelle tjenester er yderligere tjenester, som kunder kan købe i forbindelse med deres abonnement, og vil blive beskrevet i ordren. Hvis gebyrer for professionelle tjenester ikke er angivet i en ordre, men anmodes af kunden, vil sådanne gebyrer blive faktureret til gældende tid og materialepriser. Kunden accepterer omgående at refundere Dastomize på faktura for eventuelle faktiske rejse- og logiudgifter, som er afholdt af Dastomize i forbindelse med enhver professionel service, der er angivet i en ordre. Alle gebyrer kan ikke annulleres, ikke refunderes og kan ikke refunderes.

5.3  Betalingsbetingelser. Alle gebyrer vil blive faktureret på forhånd, og alle fakturaer for gebyrer og professionelle tjenester forfalder og skal betales i amerikanske dollars inden for 30 dage efter fakturadatoen uden fradrag eller modregning. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med mindst 1.5 % pr. måned eller den højeste sats, der er tilladt i henhold til gældende lov.

Skatter. Kunden er ansvarlig for alle føderale, statslige, lokale, salgs-, brugs-, værditilvækst-, punktafgifter eller andre skatter, gebyrer eller afgifter, der hidrører fra denne aftale eller de transaktioner, der er påtænkt i denne aftale (bortset fra skatter baseret på Dastomize's nettoindkomst).

6. EJENDOMSRET

6.1  Ejerskab. Som mellem parterne: (a) med forbehold af licensen, der Dastomize tilskud til kunden i afsnit 2.1, Dastomize ejer og bevarer alle rettigheder, titel og interesser i og til Dastomize Platform, Dastomize Materialer, Dastomize Data, og Dastomize Udviklet IP (samlet, "Dastomize Ejendom”), og Dastomize kan bruge og udnytte alt sådant Dastomize Ejendom uden begrænsning eller begrænsning; og (b) Kunden alene ejer og bevarer alle rettigheder, ejendomsret og interesser i og til Kundedataene, underlagt de rettigheder, der er givet til Dastomize i afsnit 2.2. Nogen Dastomize Udviklet IP, der er resultatet af tjenester eller professionelle tjenester, der Dastomize inkorporerer i Dastomize Platformen anses for at være en del af Abonnementet og er omfattet af licensen til Kunden i afsnit 2.1, udelukkende når og i det omfang det er inkorporeret i Dastomize Platform.

6.2  Forbehold af rettigheder. Alle rettigheder, som en part ikke udtrykkeligt giver den anden i denne aftale, er hermed forbeholdt, og ingen af ​​parterne giver den anden nogen underforståede rettigheder eller licenser under nogen teori.

7. LØBETID OG OPSIGELSE

7.1  Semester. Denne aftale starter på datoen for sidste underskrift af den første ordre udført af parterne og fortsætter, medmindre den opsiges tidligere i overensstemmelse med denne aftale, indtil alle ordrer er udløbet eller blevet afsluttet. Perioden for hver ordre begynder på datoen for sidste underskrift og fortsætter, medmindre den opsiges tidligere i overensstemmelse med denne aftale, indtil udgangen af ​​den gældende abonnementsperiode. Hver Ordre fornyes automatisk for på hinanden følgende Abonnementsvilkår svarende til den oprindelige Abonnementsperiode i den relevante Ordre, medmindre en af ​​Parterne giver den anden skriftlig meddelelse om sit ønske om ikke at forny mindst tredive (30) dage før udgangen af ​​den daværende. - nuværende abonnementsperiode.

7.2  Opsigelse. Hver af parterne kan opsige denne aftale eller enhver ordre ved skriftlig meddelelse, hvis den anden part er i væsentlig misligholdelse af denne aftale eller en sådan ordre, hvor et sådant væsentligt brud ikke er afhjulpet inden for tredive (30) dage efter skriftlig meddelelse om et sådant brud fra den ikke- krænkende part. For at undgå tvivl: (a) kun som eksempel, anses Kundens manglende overholdelse af afsnit 2.6 eller 5 som et væsentligt brud på denne aftale; (b) udløbet eller opsigelsen af ​​en ordre vil ikke påvirke gyldigheden af ​​andre ordrer, der er gældende; og (c) enhver opsigelse af denne aftale vil automatisk bringe alle på det tidspunkt gældende ordrer til ophør. På trods af det foregående, Dastomize kan opsige denne aftale og deaktivere al adgang til Dastomize Materialer umiddelbart efter overtrædelse af afsnit 2.6 (a), (b), (c), (e), (h), (i) eller (j) i denne aftale.

7.3  Effekt af opsigelse. Ved ikrafttrædelsesdatoen for udløb eller opsigelse af denne aftale uanset årsag: (a) alle udestående ordrer og adgang til Dastomize Materialer vil automatisk ophøre; (b) alle udestående betalingsforpligtelser for kunden forfalder til betaling med det samme; og (c) Dastomize vil give kunden filen for hver Replay inden for 5 hverdage efter opsigelsen. For at undgå tvivl skal kunden anmode om returnering af kundedata før udløb eller opsigelse af denne aftale og ved udløb eller opsigelse, Dastomize har ingen yderligere forpligtelse til at gemme eller tillade genfinding af sådanne data, undtagen som angivet i følgende sætning. Hvis Kunden anmoder om Kundedata returnering i overensstemmelse med den foregående sætning, så Dastomize vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at give kunden en kopi af kundedataene i et rimeligt format, der skal bestemmes af Dastomize efter eget skøn. Følgende sektioner og alle definerede vilkår og bestemmelser, der er nødvendige for at fortolke eller håndhæve disse sektioner (men kun i det omfang, det er nødvendigt for en sådan fortolkning eller håndhævelse), vil overleve opsigelsen eller udløbet af denne aftale: 1, 2.3, 2.6, 2.7, 4.1 (c), 4.2, 5, 6, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12.

8. FORTROLIGHED

8.1  Ikke-offentliggørelse af fortrolige oplysninger. Den Modtagende Part vil bruge de samme bestræbelser på at beskytte den Afslørende Parts Fortrolige Oplysninger mod tab eller ændring og uautoriseret adgang, brug eller videregivelse, som den benytter til at beskytte sine egne fortrolige oplysninger af lignende følsomhed, men under ingen omstændigheder vil en sådan indsats være mindre. end en rimelig indsats. Den modtagende part må kun bruge den afslørende parts fortrolige oplysninger til at udføre sine forpligtelser og udøve sine rettigheder i henhold til denne aftale. Den Modtagende Part vil ikke videregive eller give adgang til den Afslørende Parts Fortrolige Oplysninger til nogen tredjepart undtagen: (a) for videregivelse til den Modtagende Parts: (i) medarbejdere med behov for at kende sådanne oplysninger for at kunne udføre sine forpligtelser i henhold til Aftalen og til underleverandører tilladt i henhold til afsnit 12.4; eller (ii) professionelle rådgivere eller potentielle investorer eller erhververe (hver i (i) og (ii), en "Tilladt modtager”); og (b) den Modtagende Part kan videregive den Afslørende Parts Fortrolige Oplysninger, hvis den er tvunget af Gældende Lov til at gøre det; forudsat at den Modtagende Part giver den Afslørende Part forudgående skriftlig meddelelse om en sådan tvunget videregivelse (i det omfang det er lovligt tilladt) og rimelig bistand på den Afslørende Parts regning, hvis den Afslørende Part ønsker at bestride offentliggørelsen. Den Modtagende Part må ikke, medmindre andet udtrykkeligt er godkendt af den Afslørende Part, lave nogen kopier eller duplikationer af nogen af ​​den Afslørende Parts Fortrolige Information. Ethvert materiale eller dokumenter, der er blevet leveret af den afslørende part til den modtagende part i forbindelse med at drive sin virksomhed i henhold til denne aftale, sammen med alle kopier af sådanne materialer eller dokumenter, skal omgående returneres eller destrueres af den modtagende part inden for ti ( 10) dage efter enten (A) opsigelsen af ​​denne aftale eller (B) den afslørende part, der anmoder om sådan returnering eller destruktion; dog forudsat, at den Modtagende Part kan opbevare kopier af sådanne materialer eller dokumenter, der er gemt på den Modtagende Parts IT-backup- og disaster recovery-systemer, indtil den almindelige sletning heraf. Den Modtagende Part vil være ansvarlig for ethvert brud på denne Aftale fra dens Tilladte Modtagere.

8.2  Oplysningskrav. Den modtagende part vil omgående informere den afslørende part skriftligt om ethvert faktisk eller formodet tab eller ændring af eller uautoriseret adgang til, brug eller videregivelse af fortrolige oplysninger. I tilfælde af at den modtagende part eller enhver person, som den modtagende part eller dennes repræsentanter sender eller har transmitteret fortrolige oplysninger til bliver juridisk tvunget (ved mundtlige spørgsmål, forespørgsler, anmodninger om oplysninger eller dokumenter, stævninger, civile efterforskningskrav eller andet) til at videregive enhver sådan fortrolig information, skal den modtagende part give den afslørende part omgående skriftlig meddelelse, så den afslørende part kan søge en beskyttende ordre eller anden passende afhjælpning, eller begge dele, eller give afkald på overholdelse af bestemmelserne i denne aftale. I tilfælde af, at den afslørende part ikke er i stand til at opnå en beskyttende ordre eller anden passende afhjælpning, eller hvis den påbyder den modtagende part det, skal den modtagende part kun give den del af de fortrolige oplysninger, som den modtagende part er informeret om ved skriftlig udtalelse fra dets advokat er juridisk forpligtet til at blive leveret af den og skal gøre sit bedste for at opnå pålidelig sikkerhed for, at fortrolig behandling skal tildeles sådanne fortrolige oplysninger.

9. REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER

9.1  Gensidig. Hver part repræsenterer og garanterer over for den anden part: (a) den er behørigt organiseret, gyldigt eksisterende og har et godt omdømme i henhold til lovene i jurisdiktionen for dens stiftelse eller anden organisation; (b) det har den fulde virksomhedsret, beføjelse og myndighed til at indgå og udføre sine forpligtelser og tildele de licenser, som det giver eller er forpligtet til at give i henhold til denne aftale; (c) udførelsen af ​​en ordre af dens repræsentant, hvis underskrift er angivet på ordren, er blevet behørigt godkendt af alle nødvendige virksomheds- eller organisatoriske handlinger fra en sådan part; og (d) når en ordre er blevet eksekveret af begge parter, vil aftalen udgøre en sådan parts juridiske, gyldige og bindende forpligtelse, som kan håndhæves over for en sådan part i overensstemmelse med dens vilkår.

9.2   Af kunden. Kunden repræsenterer, garanterer og aftaler yderligere Dastomize at Kunden ejer eller på anden måde har og fortsat vil have de nødvendige rettigheder i og relateret til Kundedataene, således at som modtaget pr. Dastomize og bruges i overensstemmelse med denne aftale, krænker og vil den ikke krænke, uretmæssigt tilegne sig eller på anden måde krænke nogen tredjeparts rettigheder eller overtræder nogen gældende love.

10. ERSTATNING

10.1  By Dastomize. Dastomize vil: (a) forsvare, eller efter eget valg, bilægge ethvert krav, der er rejst mod kunden af ​​en tredjepart, der påstår, at kundens brug af Dastomize Platformen udgør en direkte krænkelse af enhver tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, undtagen i det omfang et sådant krav opstår fra eller er forbundet med kundedata eller begrænset indhold som angivet i afsnit 10.3 (hver, en "Påstand”); og (b) betale enhver erstatning, der er tilkendt i en endelig dom (eller beløb aftalt i et monetært forlig) i et sådant krav forsvaret af Dastomize; forudsat at Kunden leverer Dastomize: (i) hurtig skriftlig meddelelse om; (ii) enekontrol over forsvaret og afviklingen af; og (iii) al information og bistand, som med rimelighed anmodes om af Dastomize i forbindelse med forsvaret eller bilæggelsen af ​​et sådant krav. Hvis et sådant krav fremsættes eller trues, Dastomize kan efter eget valg og regning: (1) skaffe kunden ret til fortsat at bruge de krænkende genstande; (2) ændre de krænkende elementer for at gøre dem ikke-krænkende; (3) erstatte de krænkende genstande med ikke-krænkende teknologi med i det væsentlige lignende kapaciteter; eller (4) hvis intet af ovenstående er kommercielt praktisk muligt, opsige denne aftale. Uanset det foregående i dette afsnit 10.1, Dastomize har ingen forpligtelse i henhold til dette afsnit 10.1: (x) for enhver brug af Dastomize Materialer i kombination med software, produkter, tjenester eller teknologier, der ikke leveres af Dastomize, i det omfang Dastomize Materialer ville ikke være krænkende uden en sådan kombination; (y) som følge af eller i forbindelse med Kundens manglende brug af Dastomize Materialer i overensstemmelse med denne aftale; eller (z) for eventuelle krav eller handlinger, der falder inden for rammerne af afsnit 10.3.

10.2  Nægtelse af ansvar. AFSNIT 10.1 ANGÅR DET HELE ANSVAR FOR DASTOMIZE, OG KUNDENS EKSKLUSIVE RETSMIDDEL MED HENSYN TIL EVENTUELLE KRAV, DER FALDER INDEN FOR OMFANGET AF AFSNIT 10.1.

10.3  Af kunden. Uanset det modsatte i afsnit 1, vil kunden forsvare, eller efter eget valg afgøre, ethvert krav, der rejses mod Dastomize af en tredjepart, der stammer fra eller i forbindelse med et begrænset indhold eller påstår, at kundedata og/eller enhver brug af disse i overensstemmelse med denne aftale krænker eller misbruger tredjeparts rettigheder eller overtræder gældende love; forudsat at Dastomize giver kunden: (a) hurtig skriftlig meddelelse om; (b) enekontrol over forsvaret og afviklingen af; og (c) al information og bistand, som Kunden med rimelighed anmoder om i forbindelse med forsvaret eller afviklingen af ​​et sådant krav. Kunden skal betale alle endelige erstatninger Dastomize (eller beløbet for et forlig, som Kunden indgår) med hensyn til et sådant krav forsvaret af Kunden.

11. ANSVARSFRASKRIVELSER; ANSVARSBEGRÆNSNING

I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG DET ER TILLADET AF GÆLDENDE LOV, GÆLDER FØLGENDE VILKÅR:

UNDTAGET SOM UDTRYKKELIGT ER ANGIVET HERI, DASTOMIZE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMMET, HERUNDER ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, TAB AF DATA, NØJAGTIGHED, ELLER NØJAGTIGHED, ELLER NØJAGTIGHED. UDEN AT BEGRÆNSE DET FORGENNEDE, DASTOMIZE REPRÆSENTERER ELLER GARANTERER IKKE AT: (a) DEN DASTOMIZE MATERIALER VIL VÆRE FEJLFRI ELLER UAFBRUDT; (b) DEN DASTOMIZE MATERIALER VIL VÆRE KOMPATIBELE MED ENHVER BESTEMT ENHED; (c) ALLE DATA LEVERET AF ELLER GENNEM DASTOMIZE MATERIALER (INKLUSIVE TREDJEPARTSINDHOLD) VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER FULDSTÆNDIGE; ELLER (d) SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VIL VÆRE TILSTRÆKKELIGE TIL AT FORHINDRE TREDJEPARTSADGANG TIL KUNDEDATA ELLER KUNDENS ENHEDER ELLER TREDJEPARTSTEKNOLOGI, DER BRUGT I FORBINDELSE MED DASTOMIZE MATERIALER.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL DASTOMIZE VÆRE ANSVARLIG FOR ENHVER INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE, EKSEMPLARISKE, STRAFFENDE, DISKANTIELLE ELLER FØLGENDE SKADER (HERunder, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORRETNING, INDTÆGNING, FORTJENESTE, GOODWILL, DATA ELLER ØKONOMISK BETJENING, OG GOD SERVICE) UDEN FOR ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER DEN OPSIGELSE, HVAD ELLER FORÅRSAGET, OG BASEREDE PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, UANSETT FOR KONTRAKTSBRUD, GARANTIBRUD, TORT (HERunder uagtsomhed), PRODUKTANSVAR, EVENTUELLE ANSVAR. DASTOMIZE ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER; OG DASTOMIZE'S SAMLEDE ANSVAR (INKLUSIVE advokathonorarer), SOM OPSTÅR AF ELLER RETNINGERET TIL DENNE AFTALE, VIL IKKE OVERstige DET BELØB, DER BETALES AF KUNDEN I HENHOLD TIL ORDNINGEN, SOM GIVER KRAVET I DEN 12-MÅNEDERS PERIODE I DEN XNUMX-MÅNEDERS PERIODE . DISSE BEGRÆNSNINGER GÆLDER UANSET EVENTUELLE FEJL I DET VÆSENTLIGE FORMÅL MED ENHVER BEGRÆNSET ELLER EKSKLUSIVT RETSMIDDEL.

12. VEDTAGELSE AF STANDARD KONTRAKTSKLAUSULER

12.1  Vedtagelse af SCC'er. Hvis Dastomize fra Kunden vil modtage personoplysninger fra personer bosiddende i Den Europæiske Union ("EU"), vedtager parterne uden revision eller ændring standardkontraktbestemmelserne offentliggjort i EU's Officielle Tidende den 7. juni 2021 ("SCC'erne" ). Parterne vedtager SCC'erne for at sikre overholdelse af kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri bevægelighed for sådanne data (den generelle databeskyttelsesforordning GDPR) til et tredjeland uden for EU.

12.2  Underbehandlere. Formålet med dataoverførslen fra Kunden til Dastomize er at give adgang til Dastomize Platform, som beskrevet i denne aftale. I henhold til paragraf 9 i SCC'erne, Dastomize, som dataimportør, har Kundens tilladelse som dataeksportør til at engagere de underdatabehandlere, der er anført på Dastomizes hjemmeside og ligger på https://www.dastomize.com/privacy-policy/ . Kunden er enig i det Dastomize kan opdatere sin liste over underdatabehandlere med jævne mellemrum, og sådanne opdateringer vil blive vist på Dastomize's hjemmeside.

12.3  Sikkerhedsforanstaltninger. Som krævet af GDPR og baseret på aktuelle industristandarder, Dastomize opretholder tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der anvendes til at sikre et passende sikkerhedsniveau for persondata, der overføres til Dastomize baseret på SCC'erne. Disse foranstaltninger tager hensyn til arten, omfanget, konteksten og formålet med behandlingen, sammen med risiciene for fysiske personers rettigheder og friheder. Derudover Dastomize opretholder en SOC 2-certificering.

13. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

13.1  Fortolkning. Medmindre en klar modsat hensigt viser sig: (a) ethvert udtryk defineret i ental inkluderer flertal, når det kræves af den relevante kontekst; (b) Overskrifterne i denne aftale er kun til orientering, vil ikke blive anset for at være en del af denne aftale og vil ikke blive henvist til i forbindelse med fortolkningen af ​​denne aftale; og (c) brug af "herunder" betyder "herunder, uden begrænsning." Enhver tvetydighed i denne aftale vil blive fortolket uden hensyntagen til, hvilken part der har udarbejdet denne aftale eller nogen del heraf.

13.2  Ikke-opfordring. I løbet af abonnementsperioden og i et (1) år derefter må kunden ikke, og skal ikke bistå nogen anden part med, direkte eller indirekte at rekruttere eller anmode om andet end ved generel annonce, der ikke er rettet specifikt til nogen person eller virksomhed, til ansættelse eller ansættelse som uafhængig entreprenør enhver person, der dengang eller inden for de foregående seks (6) måneder er ansat eller ansat af Dastomize.

13.3  Ændringer. Dastomize kan foretage ændringer eller opdateringer til Dastomize Materialer i abonnementsperioden, herunder for at afspejle ændringer i teknologi, industripraksis og mønstre for systembrug; sådanne ændringer vil dog ikke resultere i en væsentlig reduktion i niveauet af ydeevne eller tilgængelighed af Dastomize Materialer leveret til kunden i abonnementsperioden.

13.4    Opgave; Underleverandører. Ingen af ​​parterne må overdrage denne aftale eller nogen af ​​dens rettigheder i henhold til denne aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, undtagen at Dastomize kan overdrage denne Aftale uden Kundens samtykke som led i en virksomhedsrekonstruktion, til evt Dastomize Affilieret, eller ved en kontrolændring, konsolidering, fusion, salg af hele eller stort set alle sine forretninger eller aktiver relateret til denne aftale, eller en lignende transaktion eller serie af transaktioner. Med forbehold af ovenstående vil denne aftale være bindende for og træde i kraft til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte overdragere. Dastomize kan efter eget skøn fra tid til anden engagere tredjeparter til at udføre enhver af sine forpligtelser i henhold til denne aftale, herunder hosting eller andre tjenester. Dastomize vil være ansvarlig for at sikre, at alle sådanne parter overholder denne aftale.

13.5   Force Majeure. Ingen af ​​parterne er ansvarlige for fejl eller forsinkelser i dens opfyldelse i henhold til denne aftale på grund af nogen årsag uden for partens rimelige kontrol, herunder en krigshandling, terrorisme, gudshandling, jordskælv, oversvømmelse, embargo, optøjer, sabotage, mangel på arbejdskraft eller tvist, statslig handling eller svigt eller forringelse af internettet, men i alle tilfælde eksklusive betaling af gebyrer (hver, en "Force Majeure”). Den forsinkede Part skal give den anden Part meddelelse om en sådan Force Majeure og gøre en kommercielt rimelig indsats for at rette op på en sådan fejl eller forsinkelse i udførelsen.

13.6   Gældende lov. Hvis der er en tvist mellem parterne som følge af denne aftale (hver, en "tvist"), vil autoriserede repræsentanter for hver part forhandle i god tro for at løse tvisten. Hvis sådanne repræsentanter ikke kan løse tvisten efter ikke mindre end tredive (30) dages forhandlinger i god tro, kan hver af parterne forfølge alle tilgængelige retsmidler udelukkende ved domstole med kompetent jurisdiktion i Suffolk County, Massachusetts, og hver part giver afkald på alle rettigheder til at anfægte sådanne. mødested på enhver teori. Denne aftale vil være underlagt lovene i Delaware, med undtagelse af dets lovkonflikter principper. Den fremherskende part vil være berettiget til at opkræve gebyrer, omkostninger eller udgifter, som den pågældende part har pådraget sig ved at forfølge et krav eller en retssag mod den tabende part. Uanset ovenstående er SCC'erne underlagt tysk lovgivning.

13.7   Offentlighed. Dastomize kan bruge kundens navn, varemærke eller logo som reference til markedsførings- eller salgsfremmende formål på Dastomize's hjemmeside og i anden kommunikation med eksisterende eller potentiel Dastomize kunder, investorer eller erhververe, underlagt eventuelle skriftlige varemærkepolitikker, som kunden måtte levere Dastomize skriftligt på tidspunktet for denne aftale. Dastomize er autoriseret til at bruge gentagelserne eller dele af gentagelserne, der er oprettet i henhold til denne aftale i dets reklame- og markedsføringsmateriale, herunder på dets websted og i anden kommunikation med eksisterende eller potentielle Dastomize kunder, investorer eller erhververe. Ingen af ​​parterne vil udsende nogen pressemeddelelse eller offentliggøre nogen offentligt tilgængelige erklæringer eller dokumentation, der beskriver de aktiviteter, der finder sted under denne aftale, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, som ikke skal tilbageholdes urimeligt.

13.8   Hele aftalen; Forrangsrækkefølge. Alle ordrer er inkorporeret ved reference i denne aftale. I tilfælde af en konflikt mellem vilkårene i denne aftale og enhver ordre, vil vilkårene i denne aftale have forrang, medmindre ordren udtrykkeligt angiver andet. Denne aftale, inklusive alle ordrer, er parternes eneste aftale vedrørende emnet heraf og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler og forståelser med hensyn til nævnte emne. Ingen vilkår i nogen købsordre, bekræftelse eller anden form, som kunden har angivet, vil ændre denne aftale, uanset fejl i Dastomize at gøre indsigelse mod sådanne vilkår.

13.9   Tredjepartsbegunstigede. Denne aftale er udelukkende til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte overdragere, og intet heri, udtrykkeligt eller underforstået, har til hensigt at eller vil give nogen anden part nogen juridisk eller rimelig ret, fordel eller afhjælpning af nogen art i henhold til eller på grund af denne aftale.

13.10   dispensationer; Ændringer. Alle afkald på rettigheder, der opstår i henhold til denne aftale, skal ske skriftligt af den part, der giver afkald på rettigheder, og alle ændringer til denne aftale skal foretages skriftligt og underskrives af autoriserede repræsentanter for begge parter.

13.11   Meddelelser. Enhver meddelelse, der kræves eller tillades i henhold til denne aftale, vil være effektiv, hvis den er: (a) skriftlig og sendt med bekræftet eller anbefalet post, eller forsikret kurer, returkvittering anmodet om, til den relevante part på den adresse, der er angivet i ordren, i Kundens tilfælde, eller som angivet nedenfor, i tilfælde af Dastomize, og med passende porto påført; eller (b) sendt via elektronisk post til den relevante person, der er angivet i ordren, i tilfælde af Kunden, eller som angivet nedenfor, i tilfælde af Dastomize. Hver af parterne kan ændre sin adresse for modtagelse af meddelelse ved meddelelse til den anden part i overensstemmelse med dette afsnit. Meddelelser anses for at være givet to (2) hverdage efter forsendelsesdatoen, en (1) hverdag efter levering til en kurer, og/eller samme dag sendes en elektronisk post til modtageren. Uanset ovenstående i dette afsnit 12.11 skal alle meddelelser, der truer retssager eller påstå brud på denne aftale, sendes i henhold til metode (a) i dette afsnit.

13.12   Parternes forhold. Forholdet mellem parterne er uafhængige entreprenører. Intet indeholdt i denne aftale vil blive fortolket som at skabe et agentur, partnerskab, joint venture eller anden form for joint venture, ansættelse eller tillidsforhold mellem parterne, og ingen af ​​parterne vil have bemyndigelse til at indgå kontrakter for eller binde den anden part på nogen som helst måde .

13.13   Adskillelighed. Hvis en bestemmelse i denne aftale af en domstol med kompetent jurisdiktion anses for ikke at kunne håndhæves, så: (a) vil den blive adskilt fra denne aftale; (b) domstolen med kompetent jurisdiktion vil erstatte den afbrudte bestemmelse med en anden bestemmelse, der bedst afspejler parternes oprindelige hensigt i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lov; og (c) denne aftale forbliver i fuld kraft og virkning.

13.14   modparter. Denne aftale kan underskrives i modparter, som hver vil blive betragtet som en original, og som alle tilsammen udgør en enkelt aftale.

 

Dastomize Kontaktoplysninger:

Dastomize.com – en Dasble Teknologi projekt

Juridisk virksomhedsnavn: DOA GLOBAL PTE. LTD.

3 Coleman Street, #03-24 Peninsula Shopping Complex, Singapore 179804


E-mail: [e-mail beskyttet]