אתה כאן:

תנאי שימוש

עודכן לאחרונה: 14 בפברואר 2022

הסכם המנוי

הסכם מנוי זה ("הסכם”) נעשה בין DASTOMIZE, INC. ("Dastomize”) והחברה שזוהתה כלקוח לפי ההזמנה (מוגדר להלן) (“לקוח”). האדם שמבצע את ההזמנה בשם הלקוח מצהיר כי לאדם זה יש סמכות ומחייבת את הלקוח להסכם זה ולהזמנה. אם לאדם כזה אין סמכות כזו, או אם אדם כזה אינו מסכים להסכם זה ולהזמנה בכל המובנים, אזי אסור לאדם כזה לבצע את ההזמנה. בתמורה טובה ובעלת ערך, אשר קבלתה וספיקתה מודה בזאת, מסכימים הצדדים כדלקמן:

1. הגדרות.

בנוסף למונחים המוגדרים במקומות אחרים בהסכם זה, למונחים הבאים יהיו המשמעויות הבאות כאשר נעשה בהם שימוש בהסכם זה:

1.1 "שותפים" פירושו ביחס לצד, כל ישות שכיום או בעתיד שולטת, נשלטת על ידי או נמצאת בשליטה משותפת עם צד זה כל עוד קיימת שליטה כזו, כאשר "שליטה" פירושה בעלות של יותר מחמישים אחוז (50 אחוזים מהניירות הבולטים המייצגים את הזכות להצביע לבחירת דירקטורים או סמכות ניהולית אחרת של מפלגה כזו.

1.2 "החוק החל" פירושו כל החוקים, הכללים, התקנות והכרזות אחרות שיש להם תוקף של חוק בכל מקום בעולם, החלים על כל פעילות שבוצעה או מוצעת לביצוע על ידי צד במסגרת הסכם זה.

1.3 "משתמש מורשה" פירושו כל עובד או יועץ של הלקוח: (א) שהלקוח מאשר לגשת ל Dastomize פלטפורמה מטעמה; (ב) עבור מי מנוי ל- Dastomize הפלטפורמה נרכשה במסגרת הזמנה; וכן (ג) למי סופקו אישורי גישה ל- Dastomize פלטפורמה לפי לקוח (או לפי Dastomize, לבקשת הלקוח).

1.4 "מידע מסווג" פירושו כל מידע שנחשף, במישרין או בעקיפין, על ידי או בשמו של צד אחד ("חושף") לצד השני ("נמען") בהתאם להסכם זה כי: (א) מוגדר כ"סודי", או בדרך אחרת כדי לציין את אופיו הסודי; או (ב) באופן סביר יש לצפות שיתייחסו אליו באופן סודי בהתבסס על נסיבות חשיפתו ואופי המידע עצמו. מבלי להגביל את האמור לעיל, ה Dastomize חומרים ו Dastomize נתונים, למעט ההיבטים הפונה לציבור של Dastomize פלטפורמה, הם Dastomizeהמידע הסודי של הלקוח ונתוני הלקוח הם המידע הסודי של הלקוח. עם זאת, מידע סודי אינו כולל מידע כלשהו אשר: (i) ידוע או הופך להיות ידוע וזמין לציבור ללא מעשה או מחדל של הנמען; (ii) כבר היה ברשות הנמען ללא חובת סודיות שחבה למגלה במועד חשיפת המגלה, כפי שעולה מהרישומים העכשוויים של הנמען; (iii) הושגה כדין על ידי הנמען מצד שלישי שיש לו את הזכות למסור גילוי כאמור; או (iv) פותח באופן עצמאי על ידי הנמען ללא הפרה של התחייבות המגיעה למגלה וללא כל שימוש או התייחסות למידע הסודי של המגלה.

1.5 "נתוני לקוח" פירושו כל הנתונים, התוכן וחומר מקורי אחר שנוצר על ידי הלקוח שהלקוח מעביר ל- Dastomize פלטפורמה באמצעות הפונקציונליות הזמינה בממשק המשתמש מבוסס האינטרנט של Dastomize פלטפורמה, כולל כל השידורים החוזרים, אך בכל המקרים לא כולל Dastomize נתונים.

1.6 "מערכות לקוחות" פירושה תשתית טכנולוגיית המידע של הלקוח, לרבות מחשבים, תוכנה, חומרה, מסדי נתונים, מערכות אלקטרוניות (כולל מערכות ניהול מסדי נתונים), ורשתות, בין אם מופעלות ישירות על ידי הלקוח ובין אם באמצעות שירותי צד שלישי.

1.7 "שחרור תחזוקה" פירושו כל עדכון, שדרוג, שחרור או התאמה או שינוי אחר של Dastomize פלטפורמה או ה Dastomize תיעוד זה Dastomize רשאית לספק ללקוח מעת לעת במהלך תקופת המנוי.

1.8 "הזמן" פירושו טופס הזמנה המבוצע באופן הדדי המתייחס ומשלב את תנאי הסכם זה.

1.9 "מפלגה" אומר Dastomize או לקוח בנפרד, ו"צדדים" אומר Dastomize ולקוח ביחד.

1.10 "שירותים מקצועיים" פירושו ההטמעה, ההדרכה או שירותים אחרים מחוץ להיקף המנוי, אם יש כאלה, שזוהו במפורש בהזמנה. מובן כי השירותים המקצועיים הינם נפרדים ומנודלים משירותים (כהגדרתם להלן) ויחויבו בתעריף בהתאם לרמת השירותים הנדרשת, הנפרדת ובנוסף לכל מנוי (כהגדרתו להלן).

1.11 "שידורים חוזרים" פירושו המוצר הסופי המורכב מאוסף של לכידות שנוצרו באמצעות שימוש ב- Dastomize פלטפורמה.

1.12 "Dastomize נתונים" פירושו כל: (i) נתונים, מידע או שגרות אחרות שנוצרו על ידי או מטעמו Dastomize באמצעות כל ניתוח נתונים אוטומטי, עיבוד או פעולות אחרות של Dastomize פּלַטפוֹרמָה; וכן (ii) נתונים מצטברים ובלתי מזוהים שנוצרו או נאספים על ידי או מטעמם Dastomize בקשר עם Dastomize חומרים, לרבות כל מידע כזה המבוסס על נתוני הלקוח או נגזר מהם.

1.13 "Dastomize פיתח IP" פירושו כל טכנולוגיה או קניין רוחני הקשורים ל Dastomize תיעוד, Dastomize פלטפורמה, או שירותים מקצועיים שנרקמו, פותחו או מופחתים לשימוש בכל צורה או מדיום, לרבות תוכנות ויצירות אחרות של מחבר, אלגוריתמים, ממשקי משתמש, עיצובים, נתונים, מסדי נתונים ואוספים של נתונים, המצאות (בין אם ובין אם לאו) ברי פטנט) או גילויים, תהליכים, ידע או טכניקות סימנים מסחריים, סודות מסחריים ומידע סודי.

1.14 "Dastomize תיעוד" פירושו כל תיעוד ש Dastomize מעמיד לרשות הלקוח המתאר את התכונות או הדרישות של Dastomize פלטפורמה.

1.15 "Dastomize דמי אירוח" פירושו אותם מדרגות של עמלות (כל אחד "נִדבָּך”) המשקף את: (i) מספר הפעלות לשידורים חוזרים לאורך המנוי; ו/או (ii) מספר השידורים החוזרים המותרים לפרסום על ידי כל לקוח.

1.16 "Dastomize חומרים"פירושו Dastomize פּלַטפוֹרמָה, Dastomize תיעוד וה Dastomize פיתח IP.

1.17 "Dastomize פלטפורמה" אומר Dastomizeפלטפורמת התוכנה הקניינית של תוכנה כשירות המסייעת למשתמשים ביצירה והפצה של Replays.

1.18 "Dastomize עמלות פלטפורמה" פירושו עמלות הנגבות עבור גישה לתכונות מסוימות של Dastomize פלטפורמה, אשר עשויה להיות מוצעת כחבילה (למשל, "צוות" או "ארגון"), כמתואר ומפורט בכל הזמנה.

1.19 "תוכן מוגבל" פירושו כל מידע, תוכן, מידע או חומר אחר אשר במישרין או בעקיפין: (א) מזהה אדם (כולל, למשל, שמות, חתימות, כתובות, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ומזהים ייחודיים אחרים); (ב) יכול לשמש לאימות אדם (כולל, למשל, מספרי זיהוי של עובדים, מספרי זיהוי שהונפקו על ידי הממשלה, סיסמאות או PIN, זיהוי משתמש ואישורים או סיסמאות גישה לחשבון, מספרי חשבונות פיננסיים, מידע על דוחות אשראי, ביומטרי, גנטי , נתוני בריאות או ביטוח בריאות, תשובות לשאלות אבטחה ומזהים אישיים אחרים); (ג) מנצל, מפר או מפר כל קניין רוחני של צד שלישי, פרטיות או זכויות אחרות; (ד) מפר או מתנגש עם כל הסכם או התחייבות עם כל צד שלישי או כל חוק ישים; או (ה) כפי שנקבע על ידי צופה סביר בנסיבות העניין, הוא מתעלל, בריונות, לשון הרע, מטריד, שונא, מגונה, פורנוגרפי, מאיים, אלים, וולגרי או מעורר התנגדות או בלתי הולם.

1.20  "שירותים" פירושו השירותים הניתנים בקשר עם ביצוע ה Dastomize פלטפורמה זמינה ללקוחות בהתאם לתנאים ולתכונות של כל מנוי המפורטים בהזמנה הרלוונטית.

1.21 "מִנוּי" פירושו השילוב שצוין של הלקוח של Dastomize דמי אירוח ו Dastomize דמי פלטפורמה שאליהם הוא מנוי במהלך כל תקופת מנוי.

1.22 "תקופת מנוי" פירושו תקופת המנוי עבור Dastomize פלטפורמה שנקבעה בצו.

2. שירותים

2.1  רישיון מ Dastomize. Dastomize מעניק בזאת ללקוח במהלך תקופת המנוי רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה (למעט לפי סעיף 12.4), שאינו בר רישיון משנה וכלל עולמי כדי לאפשר למשתמשים המורשים שלו לגשת ולהשתמש ב- Dastomize פלטפורמה ו Dastomize תיעוד אך ורק לפי הצורך כדי ליצור שידורים חוזרים בהתאם לתנאי הסכם זה ולשתף שידורים חוזרים אלה עם לקוחות פוטנציאליים ("לקוחות") בהדגמת מוצר ובמצגות מכירה ("מטרה מורשית"), כמפורט בכל צו.

2.2  רישיון מלקוח. הלקוח מעניק בזאת ל Dastomize במהלך תקופת המנוי רישיון לא בלעדי, בלתי חוזר (בכפוף לזכויות הלקוח לסיים הסכם זה), בלתי ניתן להעברה (למעט לפי סעיף 12.4), ללא תמלוגים ורישיון עולמי לשימוש, לאחסן, לשכפל, לשנות ולנצל את הלקוח בדרך אחרת. נתונים למטרות עסקיות פנימיות לפי הצורך כדי לספק ולשפר את Dastomize פּלַטפוֹרמָה. הזכויות לעיל ניתנות לרישיון משנה על ידי Dastomize לכל אחת מהחברות המסונפות שלה ולקבלני משנה המורשים לפי סעיף 12.4.

2.3  משתמשים מורשים. הלקוח הוא האחראי הבלעדי ל: (א) זיהוי ואימות של כל המשתמשים המורשים; (ב) אישור גישה של משתמשים מורשים כאמור ל- Dastomize חומרים; (ג) הגנה מפני גישה בלתי מורשית על ידי משתמשים מורשים; (ד) שמירה על סודיות שמות משתמש, סיסמאות ופרטי חשבון עבור משתמשים מורשים; וכן (ה) כל הפעילויות המתרחשות תחת שמות המשתמש, הסיסמאות או החשבונות שלה ושל המשתמשים המורשים שלה. Dastomize אינה אחראית לכל נזק הנובע ממעשים או מחדלים כלשהם של משתמשים מורשים, לרבות אנשים שלא היו מורשים לגשת ל- Dastomize חומרים אך הצליחו לקבל גישה מכל סיבה שהיא. הלקוח יודיע Dastomize מיידית של כל הפרה ממשית או חשודה של הסכם זה על ידי כל משתמש מורשה. כל הפרה של הסכם זה על ידי כל משתמש מורשה נחשבת כהפרה על ידי הלקוח.

2.4  שירותים. Dastomize תעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לבצע את השירותים להלן, וכמפורט בכל הזמנה. שום דבר בהסכם זה או בכל הזמנה לא יובן כדי למנוע Dastomize מפיתוח מוצר עבודה או תוצרים דומים עבור לקוחות אחרים. כל Dastomize פיתח IP הנובע משירותים או שירותים מקצועיים Dastomize משלבת לתוך Dastomize הפלטפורמה נחשבת כחלק מהמנוי ומכוסה על ידי הרישיון ללקוח בסעיף 2.1 אך ורק כאשר וככל שהדבר משולב כך ב- Dastomize פלטפורמה.

2.5  ניטור; הַשׁעָיָה; דיווח. Dastomize רשאי, אך אינו מחויב, לפקח על השימוש של הלקוח ב- Dastomize פלטפורמה. Dastomize רשאית, לפי שיקול דעתה הסביר, להשעות את הגישה אל Dastomize חומרים אם Dastomize מאמין כי: (א) הלקוח מפר הסכם זה; (ב) שימוש ב- Dastomize חומרים כפי שנכללים בהסכם זה מהווים סיכון ביטחוני; (ג) השימוש של הלקוח ב- Dastomize חומרים מפרים, מפרים או מפרים את הזכויות של Dastomize או צד שלישי; (ד) השימוש של הלקוח ב- Dastomize חומרים משפיעים על כל תוכן מוגבל; (ה) יש באג או בעיית ביצועים עם Dastomize חומרים המשפיעים לרעה Dastomizeהשרתים או מערכות אחרות של הלקוח או השימוש של הלקוח ב- Dastomize חומרים מטילים דרישות בלתי צפויות או מופרזות ממנו בדרך אחרת; או (ו) כל חוק ישים אוסר Dastomize מביצוע כל התחייבויותיה על פי הסכם זה.

2.6  הגבלות. הלקוח אינו רשאי, במישרין או בעקיפין, ואינו רשאי לאשר לצד שלישי כלשהו (כולל כל משתמש מורשה) ל: (א) לבצע דה-קומפילציה, פירוק, הנדסה לאחור, או לנסות בדרך אחרת לגזור את קוד המקור, המבנה, הרעיונות, האלגוריתמים או המשויכים אליו. הידע של, ה Dastomize חומרים, או לשחזר, או לגלות, כל אלמנט מוסתר או לא ציבורי של Dastomize חומרים; (ב) לתרגם, להתאים או לשנות את Dastomize חומרים; (ג) לכתוב או לפתח כל תוכנית או עבודה נגזרת המבוססת על Dastomize חומרים, או, במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, להשתמש בכל חלק אחר של Dastomize חומרים בכל דרך למטרת פיתוח, הפצה או הנגשה של מוצרים או שירותים המתחרים בכל חלק של Dastomize חומרים, כולל שימוש ב Dastomize חומרים להשוואה לכל מוצר אחר; (ד) למכור, לתת רישיון משנה, להעביר, להקצות, להחכיר, להשכיר, להפיץ או להעניק זכות ביטחון Dastomize חומרים; (ה) להשתמש בכל חלק של Dastomize חומרים לכל מטרה שאינה המטרה המורשית; (ו) להתיר כל חלק מה Dastomize חומרים לשימוש על ידי כל אדם מלבד משתמשים מורשים; (ז) לשנות או להסיר כל סימן מסחרי, מידע על זכויות יוצרים, סימוני פטנטים או כל הודעה קניינית אחרת הכלול או על Dastomize חומרים; (ח) לעקוף או להפריע בכל דרך לאימות או אמצעי אבטחה של Dastomize פלטפורמה, או להפריע או לשבש את השלמות או הביצועים שלה; (i) להשתמש בכל חלק של Dastomize חומרים המפרים את כל החוקים, הכללים או התקנות החלים; או (י) שלח אל או מ- DASTOMIZE פלטפורמה כל תוכן מוגבל. אם הלקוח יודע או חושד שהלקוח העביר תוכן מוגבל ל- DASTOMIZE פלטפורמה, לאחר מכן הלקוח יספק מיד DASTOMIZE עם הודעה בכתב על אותו סיוע סביר כדי לעזור לאפשר DASTOMIZE לזהות ולמחוק את התוכן המוגבל מהמערכות שלו. למען הסר ספק, באחריות הלקוח לבקש כל הרשאות, רישיונות או הרשאות אחרות הנחוצות לשימוש בכל חומרי צד שלישי, לרבות חומרים שותפים, בקשר עם Dastomize חומרים.

2.7  מָשׁוֹב. הלקוח יכול לבחור לספק ל Dastomize רעיונות, הצעות או משוב הקשורים לכל היבט של Dastomize חומרים ("מָשׁוֹב”). משוב כזה יהיה לא סודי, והלקוח מאשר בזאת Dastomize רישיון לא בלעדי, תמידי, בלתי חוזר, ניתן להעברה, בר רישיון משנה (באמצעות מספר רבדים), ללא תמלוגים ורישיון עולמי ליישם, להשתמש, לשנות או לנצל בכל דרך אחרת, ללא הגבלה, את המשוב, ללא כל עמלות, ייחוס או התחייבויות אחרות כלפי הלקוח.

3. נוסף DASTOMIZE חובות

3.1  שירות לקוחות. Dastomize בנוסף מסכים: (א) לספק תמיכה טכנית סבירה מבחינה מסחרית ללקוחות, באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון, במהלך Dastomizeשעות העבודה הרגילות של 9:5 עד XNUMX:XNUMX ET, לא כולל חגים לאומיים של ארה"ב וימים שבהם הבנקים בארה"ב סגורים; (ב) להשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי: (i) להגיב לבקשות תמיכה בזמן; (ii) לפתור בקשות כאלה על ידי מתן עדכונים ו/או דרכים לעקיפת הבעיה ללקוח, בהתאם Dastomizeרמת החומרה שהוקצתה לבעיות שזוהו בבקשות כאלה והשפעתן על הפעילות העסקית של הלקוח, ב Dastomizeשיקול דעתה הסביר; וכן (iii) תזמן השבתה לתחזוקה שוטפת של ה- Dastomize פלטפורמה בין השעות 12:5-XNUMX:XNUMX ET ("זמן השבתה מתוזמן”). על אף האמור לעיל, אם הלקוחות זקוקים לרמת תמיכה גבוהה יותר מהתמיכה הטכנית הסטנדרטית של הלקוח המוצעת עבור מנויים, הלקוח רשאי לרכוש שירותים מקצועיים המוצעים למכירה בקשר עם Dastomize פלטפורמה, שתבוא לידי ביטוי בהזמנה הרלוונטית ובחשבונית בהתאם.

3.2  עדכונים. Dastomize יספק ללקוח את כל מהדורות התחזוקה Dastomize רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד לרשות בעלי הרישיונות שלה באופן כללי ללא תשלום נוסף. הלקוח נדרש לקבל את כל הודעות התחזוקה. כל מהדורות התחזוקה מסופקות על ידי Dastomize ללקוח נחשבים כבעלי רישיון ללקוח בסעיף 2.1.

4. התחייבויות נוספות של הלקוח

4.1  מערכות לקוחות; נתוני לקוחות. על אף האמור בהסכם זה, ללקוח: (א) יש ותשמור על השליטה הבלעדית על האבטחה, התפעול, התחזוקה, הניהול של, וכל הגישה והשימוש בהן, מערכות הלקוח, והלקוח הוא האחראי הבלעדי עבור השגת כל החיבוריות לאינטרנט הדרושה כדי לגשת ולהשתמש ב Dastomize פלטפורמה בכל עת במהלך תקופת המנוי; (ב) בכל עת במהלך תקופת המנוי: (i) יקים, תתחזק ותפעיל בתקנות את כל מערכות הלקוח בהן או דרכן Dastomize יש גישה לפלטפורמה או בשימוש לפי הצורך כדי להפעיל Dastomize לבצע את התחייבויותיה על פי הסכם זה; (ii) אם רלוונטי, יספק Dastomize אנשי צוות עם גישה כזו למערכות הלקוח הנדרשת עבור Dastomize לבצע את התחייבויותיה בקשר להסכם זה; וכן (iii) יספק כל שיתוף פעולה וסיוע כמו Dastomize עשוי לבקש באופן סביר לאפשר Dastomize לממש את זכויותיה ולבצע את התחייבויותיה בקשר להסכם זה; וכן (ג) הלקוח אחראי באופן בלעדי לכל פרצות אבטחה ולהשלכות של פרצות כאלה הנובעות מנתוני הלקוח, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים או שגרות תכנות אחרות בנתוני הלקוח שעלולות להגביל או לפגוע בפונקציונליות של מחשב או עלול להזיק, ליירט או להפקיע נתונים.

4.2  כשל או עיכוב. Dastomize אינה אחראית או אחראית לכל עיכוב או כשל בביצועים הנובעים בשל העיכוב של הלקוח בביצוע, או אי ביצוע, של כל אחת מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולל כל אי זמינות, שגיאות, פגמים או בעיות אחרות בקשר. עם מערכות הלקוח או נתוני הלקוח (כל אחד, "כשל לקוח").

5. עמלות; תַשְׁלוּם

5.1  דמי מנוי. הלקוח ישלם Dastomize את כל Dastomize עמלות פלטפורמה ו Dastomize עמלות עסקה מהסוג ובסכומים המפורטים עבור המנוי הרלוונטי המזוהה בכל הזמנה (""אגרות”). אם השימוש בפועל של הלקוח ב- Dastomize הפלטפורמה חורגת מהמותר במסגרת כל מנוי כמפורט בכל הזמנה, אז הלקוח חייב לשלם עבור השימוש הנוסף בכתובת Dastomizeהתעריפים הנוכחיים של השימוש, כולל שדרוג אוטומטי ומחייב לרמה הבאה של מנוי.

5.2  שירותים מקצועיים. שירותים מקצועיים הם שירותים נוספים שלקוחות עשויים לרכוש בקשר למנוי שלהם, ויתוארו בהזמנה. אם עמלות עבור שירותים מקצועיים לא נקבעו בהזמנה אלא מתבקשות על ידי הלקוח, עמלות אלו יחויבו לפי הזמן והמחירים הרגילים. הלקוח מסכים להחזר מיידית Dastomize על פי חשבונית עבור כל הוצאות נסיעות ולינה בפועל שייגרמו על ידי Dastomize בקשר לכל שירותים מקצועיים שנקבעו בהזמנה. כל העמלות אינן ניתנות לביטול, אינן ניתנות להחזר ואינן ניתנות להחזר.

5.3  תנאי תשלום. כל העמלות יחויבו מראש, וכל החשבוניות עבור עמלות ושירותים מקצועיים ישולמו ולתשלום בדולר ארה"ב בתוך 30 יום מתאריך החשבונית, ללא ניכוי או קיזוז. נצברת ריבית ממועד הפירעון בשיעור הנמוך ביותר של 1.5% לחודש או השיעור הגבוה ביותר המותר בחוק החל.

מסים. הלקוח אחראי לכל מסים, עמלות או חובות פדרליים, מדינה, מקומיים, מכירה, שימוש, ערך מוסף, בלו או אחרים הנובעים מהסכם זה או מהעסקאות הנדונות בהסכם זה (מלבד מסים המבוססים על Dastomizeהרווח הנקי של).

6. זכויות קניין

6.1  בעלות. באשר בין הצדדים: (א) בכפוף לרישיון כי Dastomize מענקים ללקוח בסעיף 2.1, Dastomize מחזיקה ושומרת על כל הזכויות, הבעלות והעניין ב- ובעל Dastomize פּלַטפוֹרמָה, Dastomize חומרים, Dastomize נתונים, ו Dastomize פיתח IP (ביחד, "Dastomize נכס”), ו Dastomize רשאי להשתמש ולנצל כל אלה Dastomize רכוש ללא הגבלה או הגבלה; וכן (ב) הלקוח מחזיק ושומר על כל הזכויות, הבעלות והעניין בנתוני הלקוח ובנתוני הלקוח בלבד, בכפוף לזכויות שניתנו ל- Dastomize בסעיף 2.2. כל Dastomize פיתח IP הנובע משירותים או שירותים מקצועיים Dastomize משלבת לתוך Dastomize הפלטפורמה נחשבת כחלק מהמנוי ומכוסה על ידי הרישיון ללקוח בסעיף 2.1 אך ורק כאשר וככל שהדבר משולב כך ב- Dastomize פלטפורמה.

6.2  שמירת הזכויות. כל הזכויות שצד אינו מעניק במפורש לאחר בהסכם זה שמורות בזאת ואף אחד מהצדדים אינו מעניק לצד השני זכויות או רישיונות משתמעים לפי תיאוריה כלשהי.

7. תקופת זמן וסיום

7.1  טווח. הסכם זה יתחיל בתאריך החתימה האחרונה של ההזמנה הראשונה שבוצעה על ידי הצדדים וימשיך, אלא אם יסתיים מוקדם יותר בהתאם להסכם זה, עד שכל ההזמנות יפוג או בוטלו. התקופה של כל הזמנה תתחיל בתאריך החתימה האחרונה ותימשך, אלא אם תסתיים מוקדם יותר בהתאם להסכם זה, עד לתום תקופת המנוי הרלוונטית. כל הזמנה תתחדש אוטומטית עבור תנאי מנוי עוקבים השווים באורכם לתקופת המנוי הראשונית בהזמנה הרלוונטית, אלא אם מי מהצדדים ימסור לשני הודעה בכתב על רצונו לא לחדש לפחות שלושים (30) יום לפני תום המועד ההוא. -תקופת מנוי נוכחית.

7.2  סיום. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים הסכם זה או כל הזמנה בהודעה בכתב אם הצד השני מפר מהותי של הסכם זה או הזמנה כזו, כאשר הפרה מהותית כאמור לא נרפאה תוך שלושים (30) יום לאחר הודעה בכתב על הפרה כזו מהאי- מפלגה מפרה. למען הסר ספק: (א) כדוגמה בלבד, אי ציות של הלקוח לסעיפים 2.6 או 5 נחשבת כהפרה מהותית של הסכם זה; (ב) פקיעתו או סיומו של הזמנה אחת לא ישפיעו על תקופת ההזמנות האחרות שהיו אז בתוקף; וכן (ג) כל סיום של הסכם זה יביא לסיום אוטומטי של כל ההזמנות שייכנסו לתוקף. על אף האמור לעיל, Dastomize רשאי לסיים הסכם זה ולהשבית את כל הגישה אל Dastomize חומרים מיד עם הפרה של סעיף 2.6 (א), (ב), (ג), (ה), (ח), (i) או (י) של הסכם זה.

7.3  השפעת הסיום. בתאריך התוקף של תפוגה או סיום של הסכם זה מכל סיבה שהיא: (א) כל ההזמנות והגישה ל- Dastomize חומרים יסתיימו אוטומטית; (ב) כל התחייבויות התשלום של הלקוח יגיעו לפירעון מיידית; ו-(ג) Dastomize יספק ללקוח את הקובץ עבור כל משחק חוזר תוך 5 ימי עסקים מהסיום. למען הסר ספק, על הלקוח לבקש החזרת נתוני הלקוח לפני פקיעתו או סיומו של הסכם זה ועם פקיעתו או סיומו, Dastomize אין כל חובה נוספת לאחסן או להתיר אחזור של נתונים אלה, אלא כמפורט במשפט הבא. אם הלקוח אכן מבקש להחזיר את נתוני הלקוח בהתאם למשפט הקודם, אזי Dastomize תעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לספק ללקוח עותק של נתוני הלקוח בפורמט סביר שייקבע על ידי Dastomize לפי שיקול דעתה הבלעדי. הסעיפים הבאים, וכל התנאים וההגבלות המוגדרים הנדרשים כדי לפרש או לאכוף את אותם סעיפים (אך רק במידה הנדרשת לפרשנות או אכיפה כאמור), ישרדו את סיום או פקיעת הסכם זה: 1, 2.3, 2.6, 2.7, 4.1 (ג), 4.2, 5, 6, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12.

8. סודיות

8.1  אי חשיפה של מידע סודי. הצד המקבל ישתמש באותם מאמצים כדי להגן על המידע הסודי של הצד החושף מפני אובדן או שינוי, וגישה, שימוש או חשיפה בלתי מורשית, שבהם הוא משתמש כדי להגן על המידע הסודי שלו בעל רגישות דומה, אך בשום מקרה לא יהיו מאמצים כאלה פחותים. מאשר מאמצים סבירים. הצד המקבל רשאי להשתמש רק במידע הסודי של הצד החושף כדי לבצע את התחייבויותיו ולממש את זכויותיו על פי הסכם זה. הצד המקבל לא יחשוף או יספק גישה למידע הסודי של הצד החושף לכל צד שלישי למעט: (א) לגילויים של הצד המקבל: (i) עובדים עם צורך לדעת מידע כזה כדי לבצע את התחייבויותיו על פי ההסכם וכן לקבלני משנה המורשים לפי סעיף 12.4; או (ii) יועצים מקצועיים או משקיעים או רוכשים פוטנציאליים (כל אחד ב-(i) ו-(ii), "נמען מורשה"); וכן (ב) הצד המקבל רשאי לחשוף את המידע הסודי של הצד החושף אם הוא נאלץ על פי החוק החל לעשות זאת; בתנאי שהצד המקבל ימסור לצד החושף הודעה מוקדמת בכתב על גילוי מאולץ כאמור (במידה המותרת על פי חוק) וסיוע סביר, בעלות הצד החושף, אם הצד החושף מעוניין לערער על החשיפה. הצד המקבל לא יעשה עותקים או שכפולים של מידע סודי כלשהו של הצד החושף, אלא אם הרשאה אחרת במפורש על ידי הצד החושף. כל חומר או מסמכים שסופקו על ידי הצד החושף לצד המקבל בקשר לניהול עסקיו בהתאם להסכם זה, יחד עם כל העותקים של חומרים או מסמכים כאמור, יוחזרו או יושמדו מיד על ידי הצד המקבל תוך עשר ( 10) ימים לאחר (א) סיום הסכם זה או (ב) הצד המגלה המבקש החזרה או השמדה כאמור; עם זאת, בתנאי שהצד המקבל רשאי לשמור עותקים של חומרים או מסמכים כאמור המאוחסנים במערכות הגיבוי והשחזור ה-IT של הצד המקבל עד למחיקת הקורס הרגילה שלהם. הצד המקבל יישא באחריות לכל הפרה של הסכם זה על ידי נמעניו המורשים.

8.2  דרישות הודעה. הצד המקבל יודיע מיד לצד החושף בכתב על כל אובדן או שינוי בפועל או חשד של מידע סודי, או גישה בלתי מורשית למידע סודי, שימוש או חשיפה שלו. במקרה שהצד המקבל או כל אדם שאליו הצד המקבל או נציגיו מעבירים או העבירו מידע סודי ייאלצו באופן חוקי (על ידי שאלות בעל פה, חקירות, בקשות למידע או מסמכים, זימונים, דרישות חקירה אזרחיות או אחר) לחשוף כל מידע סודי כאמור, הצד המקבל ימסור לצד החושף הודעה מיידית בכתב כדי שהצד החושף יוכל לבקש צו מגן או סעד מתאים אחר, או שניהם, או לוותר על ציות להוראות הסכם זה. במקרה שהצד החושף אינו מסוגל להשיג צו מגן או סעד מתאים אחר, או אם הוא יורה על כך לצד המקבל, הצד המקבל ימסור רק את אותו חלק מהמידע הסודי שהצד המקבל קיבל הודעה בכתב של עורך דינה נדרש על פי חוק להיות מסופק על ידה ויעשה את מיטב המאמצים הסבירים להשיג ביטחון מהימן שטיפול סודי יזכה למידע סודי כאמור.

9. מצגים ואחריות

9.1  הדדי. כל צד מייצג ומתחייב כלפי הצד השני: (א) הוא מאורגן כדין, קיים בתוקף ובעל מעמד תקין לפי חוקי השיפוט של ההתאגדות שלו או ארגון אחר; (ב) יש לה את מלוא הזכות, הכוח והסמכות התאגידית להיכנס ולבצע את התחייבויותיה ולהעניק את הרישיונות שהיא מעניקה או נדרשת להעניק לפי הסכם זה; (ג) ביצוע פקודה על ידי נציגו שחתימתו מפורטת על הצו אושרה כדין על ידי כל פעולה תאגידית או ארגונית הדרושה של צד זה; וכן (ד) כאשר בוצעה הזמנה על ידי שני הצדדים, ההסכם יהווה את ההתחייבות המשפטית, התקפה והמחייבת של צד זה, הניתנת לאכיפה כנגד צד כאמור בהתאם לתנאיו.

9.2   על ידי הלקוח. הלקוח מייצג, מתחייב ומתחייב Dastomize שהלקוח מחזיק או יש לו וימשיך להיות בעל הזכויות הדרושות בנתוני הלקוח ובנוגעים אליהם כך שכפי שהתקבל על ידי Dastomize ובשימוש בהתאם להסכם זה, הוא אינו מפר ולא יפר, יפר או יפר בדרך אחרת זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו או יפר כל חוקים ישימים.

10. שיפוי

10.1  By Dastomize. Dastomize יגן: (א) יגן, או, לפי בחירתו, יישב, כל תביעה שתוגש נגד הלקוח על ידי צד שלישי בטענה שהשימוש של הלקוח ב- Dastomize הפלטפורמה מהווה הפרה ישירה של כל זכויות קניין רוחני של כל צד שלישי, למעט במידה שתביעה כזו נובעת או קשורה לנתוני לקוח או תוכן מוגבל כלשהם כמפורט בסעיף 10.3 (כל אחד, "תְבִיעָה"); וכן (ב) לשלם כל פיצוי שנפסק בפסק דין סופי (או סכומים שהוסכם בפשרה כספית) בכל תביעה כאמור המוגנת על ידי Dastomize; בתנאי שהלקוח מספק Dastomize: (i) הודעה מיידית בכתב על; (ii) שליטה בלעדית על ההגנה וההסדר של; וכן (iii) כל המידע והסיוע המתבקשים באופן סביר על ידי Dastomize בקשר להגנתה או להסדרה של כל תביעה כאמור. אם תביעה כזו תוגש או מאוימת, Dastomize רשאית, לפי בחירתה וחשבונה הבלעדית: (1) להשיג עבור הלקוח את הזכות להמשיך ולהשתמש בפריטים המפרים; (2) לשנות את הפריטים המפרים כך שהם לא מפרים; (3) להחליף את הפריטים המפרים בטכנולוגיה שאינה מפרה בעלת יכולות דומות באופן מהותי; או (4) אם אף אחד מהאמור לעיל אינו מעשי מבחינה מסחרית, סיים הסכם זה. על אף האמור לעיל בסעיף 10.1 זה, Dastomize לא תהיה מחויבות לפי סעיף 10.1 זה: (x) עבור כל שימוש ב- Dastomize חומרים בשילוב עם תוכנה, מוצרים, שירותים או טכנולוגיות שלא סופקו על ידי Dastomize, במידה שה Dastomize חומרים לא יהיו מפרים למעט שילוב כזה; (י) הנובע או בקשר עם אי השימוש של הלקוח ב Dastomize חומרים בהתאם להסכם זה; או (z) עבור כל תביעה או פעולה הנופלים בגדר סעיף 10.3.

10.2  כתב ויתור. סעיף 10.1 מציין את כל החבות של DASTOMIZE, והסעד הבלעדי של הלקוח, ביחס לכל תביעה הנופלת בגדר סעיף 10.1.

10.3  על ידי הלקוח. על אף האמור בסעיף 1, הלקוח יגן, או, לפי בחירתו, יסדיר, כל תביעה שתוגש נגד Dastomize על ידי צד שלישי הנובע או בקשר עם כל תוכן מוגבל או בטענה שכל נתוני לקוח ו/או כל שימוש בהם בהתאם להסכם זה מפרים או מנצלים זכויות של צד שלישי כלשהן או מפרים כל חוקים ישימים; בתנאי ש Dastomize מספק ללקוח: (א) הודעה מיידית בכתב על; (ב) שליטה בלעדית על ההגנה וההסדר של; וכן (ג) כל המידע והסיוע שהלקוח ביקש באופן סביר בקשר להגנה או ליישוב כל תביעה כזו. הלקוח ישלם את כל הפיצויים שנפסקו לבסוף Dastomize (או הסכום של כל פשרה שהלקוח יתקשר בו) ביחס לכל תביעה כזו המוגנת על ידי הלקוח.

11. כתבי ויתור; הגבלת אחריות

במידה המלאה המותרת על פי החוק החל, חלים התנאים הבאים:

למעט כפי שצוין במפורש כאן, DASTOMIZE מתנער מכל אחריות, בין אם מפורשת, משתמעת או חוקתית, לרבות כל אחריות לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, אובדן נתונים, דיוק אחר, או דיוק אחר. מבלי להגביל את האמור לעיל, DASTOMIZE אינו מייצג או מבטיח כי: (א) ה DASTOMIZE החומרים יהיו ללא שגיאות או ללא הפרעות; (ב) THE DASTOMIZE החומרים יהיו תואמים לכל מכשיר מסוים; (ג) כל נתונים שסופקו על ידי או דרך ה- DASTOMIZE החומרים (כולל כל תוכן של צד שלישי) יהיו מדויקים או מלאים; או (ד) אמצעי אבטחה יספיקו כדי למנוע גישה של צד שלישי לנתוני הלקוח או למכשירי הלקוח או כל טכנולוגיה של צד שלישי המשמשת בקשר עם DASTOMIZE חומרים.

בשום מקרה לא יהיה DASTOMIZE להיות אחראי לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, דוגמה, עונשי, גבול או תוצאתי (כולל, ללא הגבלה, אובדן עסק, הכנסות, רווחים, רצון טוב, נתונים או תועלת כלכלית, תועלת כלכלית) מתוך או בהתייחסות להסכם זה או לסיומו, נגרמה ככל שתהיה, ובהתבסס על כל תיאוריה של אחריות, בין אם בגין הפרת חוזה, הפרת אחריות, עוולה (כולל רשלנות אחרת), אחריות למוצרים DASTOMIZE קיבל הודעה על האפשרות של נזקים כאלה; ו DASTOMIZEהחבות הכוללת של (כולל שכר טרחת עורכי דין) הנובעת מהסכם זה או קשורה להסכם זה לא תעלה על הסכום ששולם על ידי הלקוח על פי הפקודות המעוררות את התביעה במהלך 12 החודשים לתקופה. . הגבלות אלו יחולו על אף כל כשל של המטרה העיקרית של כל תרופה מוגבלת או בלעדית.

12. אימוץ סעיפים חוזיים סטנדרטיים

12.1  אימוץ SCC's. אם Dastomize יקבלו מהלקוח כל מידע אישי מאנשים המתגוררים באיחוד האירופי ("האיחוד האירופי"), הצדדים יאמצו ללא תיקון או שינוי את הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים שפורסמו בכתב העת הרשמי של האיחוד האירופי ב-7 ביוני 2021 ("ה-SCCs" ). הצדדים מאמצים את ה-SCCs כדי להבטיח עמידה בדרישות של תקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מ-27 באפריל 2016 בדבר הגנת אנשים טבעיים בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים והתנועה החופשית של נתונים כאלה (תקנת הגנת הנתונים הכללית GDPR) למדינה שלישית מחוץ לאיחוד האירופי.

12.2  מעבדי משנה. מטרת העברת הנתונים מהלקוח אל Dastomize הוא לספק גישה ל Dastomize פלטפורמה, כמפורט בהסכם זה. בהתאם לסעיף 9 ל-SCCs, Dastomize, כייבוא ​​הנתונים, יש לו אישור של הלקוח, כיצואן הנתונים, להעסיק את מעבדי המשנה הרשומים ב Dastomizeאתר האינטרנט של וממוקם ב https://www.dastomize.com/privacy-policy/ . הלקוח מסכים לכך Dastomize רשאית לעדכן את רשימת מעבדי המשנה שלה מעת לעת ועדכונים כאלה יופיעו ב Dastomizeהאינטרנט של.

12.3  אמצעי אבטחה. כנדרש ב-GDPR ובהתבסס על תקני התעשייה הנוכחיים, Dastomize שומרת על אמצעים טכניים וארגוניים המשמשים כדי להבטיח רמת אבטחה נאותה לנתונים אישיים המועברים אל Dastomize מבוסס על SCCs. אמצעים אלה לוקחים בחשבון את אופי, היקפו, ההקשר ומטרת העיבוד, יחד עם הסיכונים לזכויות וחירויות של אנשים טבעיים. בנוסף, Dastomize שומר על אישור SOC 2.

13. הוראות כלליות

13.1  פרשנות. אלא אם כן מופיעה כוונה מנוגדת ברורה: (א) כל מונח המוגדר ביחיד כולל את הרבים כאשר הדבר נדרש על ידי ההקשר הרלוונטי; (ב) הכותרות בהסכם זה נועדו לשם נוחות ההתייחסות בלבד, לא ייחשבו כחלק מהסכם זה, ולא יינתנו בהקשר לפרשנות של הסכם זה; וכן (ג) שימושים ב"כולל" פירושם "כולל, ללא הגבלה". כל אי בהירות בהסכם זה תתפרש ללא קשר לאיזה צד ניסח הסכם זה או כל חלק ממנו.

13.2  ללא שידול. במהלך תקופת המנוי ובמשך שנה אחת (1) לאחר מכן, הלקוח לא יסייע, ולא יסייע לכל גורם אחר, לגייס או לבקש, במישרין או בעקיפין, מלבד מודעה כללית שאינה מכוונת ספציפית לאף אדם או חברה, לצורך העסקה או התקשרות כקבלן עצמאי כל אדם אז או בתוך ששת (6) החודשים הקודמים שהועסק או מועסק על ידי Dastomize.

13.3  שינויים. Dastomize עשוי לבצע שינויים או עדכונים ב Dastomize חומרים במהלך תקופת המנוי, לרבות לשקף שינויים בטכנולוגיה, שיטות תעשייה ודפוסי שימוש במערכת; עם זאת, כל שינוי כזה לא יביא להפחתה מהותית ברמת הביצועים או הזמינות של Dastomize חומרים שסופקו ללקוח במהלך תקופת המנוי.

13.4    מְשִׁימָה; קבלני משנה. אף אחד מהצדדים אינו רשאי להמחות הסכם זה או כל אחת מזכויותיו על פי הסכם זה ללא הסכמה מראש ובכתב של הצד השני, אלא Dastomize רשאית להמחות הסכם זה ללא הסכמת הלקוח כחלק מארגון מחדש של החברה, לכל Dastomize שותף, או בעת שינוי שליטה, איחוד, מיזוג, מכירה של כל או כל עסקיה או נכסיו הקשורים להסכם זה, או עסקאות דומות או סדרת עסקאות דומות. בכפוף לאמור לעיל, הסכם זה יחייב ויחול לטובת הצדדים ויורשיהם וההקצאות המותרות שלהם. Dastomize על פי שיקול דעתו הבלעדי רשאית מעת לעת לערב צדדים שלישיים לביצוע כל אחת מההתחייבויות שלו על פי הסכם זה, לרבות שירותים אירוח או אחרים. Dastomize תהיה אחראית להבטיח שכל הצדדים כאמור יעמדו בהסכם זה.

13.5   כוח עליון. אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות לכל כשל או עיכוב בביצועו על פי הסכם זה עקב כל סיבה שאינה בשליטתו הסבירה, לרבות מעשה מלחמה, טרור, מעשה אלוהים, רעידת אדמה, שיטפון, אמברגו, התפרעות, חבלה, מחסור בעבודה או מחלוקת, מעשה ממשלתי או כישלון או השפלה של האינטרנט, אך בכל המקרים למעט תשלום עמלות (כל אחד, "כוח עליון”). על הצד המעוכב לתת לצד השני הודעה על כוח עליון כאמור ולהפעיל מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לתקן כשל או עיכוב בביצוע כאמור.

13.6   חוק מסדיר. אם יש מחלוקת כלשהי בין הצדדים הנובעת מהסכם זה (כל אחד, "מחלוקת"), אזי נציגים מורשים של כל צד ינהלו משא ומתן בתום לב כדי לפתור את המחלוקת. אם נציגים כאלה אינם יכולים לפתור את המחלוקת לאחר לא פחות משלושים (30) יום של משא ומתן בתום לב, כל אחד מהצדדים רשאי לנקוט בכל הסעד הזמינ אך ורק בבתי משפט של סמכות שיפוט מוסמכת במחוז סאפולק, מסצ'וסטס, וכל צד מוותר על כל הזכויות לערער על כך. מקום על כל תיאוריה. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי דלאוור, למעט עקרונות התנגשויות החוקים שלו. הצד המנצח יהיה זכאי לגבות כל עמלה, עלויות או הוצאות שייגרמו לצד זה בניהול תביעה או תביעה נגד הצד המפסיד. על אף האמור לעיל, ה-SCCs יהיו כפופים לחוק של גרמניה.

13.7   פרסום. Dastomize רשאי להשתמש בשם הלקוח, בסימן המסחרי או הלוגו של הלקוח כהפניה למטרות שיווק או קידום מכירות ב Dastomizeבאתר האינטרנט של ובתקשורת אחרת עם קיים או פוטנציאל Dastomize לקוחות, משקיעים או רוכשים, בכפוף לכל מדיניות סימנים מסחריים בכתב שהלקוח עשוי לספק Dastomize בכתב במועד הסכם זה. Dastomize הוא מורשה להשתמש בשידורים החוזרים או בחלקים מההצגות החוזרות שנוצרו בהתאם להסכם זה בחומרי הפרסום והשיווק שלה, לרבות באתר האינטרנט שלה ובתקשורת אחרת עם קיים או פוטנציאלי Dastomize לקוחות, משקיעים או רוכשים. אף אחד מהצדדים לא יפרסם כל הודעה לעיתונות או יפרסם הצהרות או תיעוד זמין לציבור המתארים את הפעילויות המתרחשות במסגרת הסכם זה ללא הסכמה מראש ובכתב של הצד השני, שלא תימנע באופן בלתי סביר.

13.8   ההסכם כולו; סדר עדיפות. כל ההזמנות משולבות על ידי הפניה בהסכם זה. במקרה של סתירה בין תנאי הסכם זה לבין הזמנה כלשהי, התנאים בהסכם זה יגברו אלא אם כן צוין אחרת במפורש. הסכם זה, לרבות כל ההזמנות, הוא ההסכמה הבלעדית של הצדדים בנוגע לנושא זה, והוא מחליף את כל ההסכמים וההבנות הקודמים או העכשוויים ביחס לנושא האמור. שום תנאי של הזמנת רכש, אישור או טופס אחר שסופק על ידי הלקוח לא ישנו הסכם זה, ללא קשר לכל כשל של Dastomize להתנגד לתנאים כאלה.

13.9   מוטבי צד שלישי. הסכם זה נועד לטובתם הבלעדית של הצדדים ויורשיהם והמחזרים המותרים שלהם, ושום דבר במסמך זה, מפורש או משתמע, נועד או יקנה לכל צד אחר כל זכות משפטית או שוויונית, תועלת או תרופה מכל סוג שהוא לפי או בשל הסכם זה.

13.10   ויתורים; תיקונים. כל הוויתור על זכויות הנובע מתוקף הסכם זה חייב להיעשות בכתב על ידי הצד המוותר על זכויות, וכל התיקונים בהסכם זה חייבים להיעשות בכתב וחתומים על ידי נציגים מורשים של שני הצדדים.

13.11   הודעות. כל הודעה נדרשת או מותרת על פי הסכם זה תהיה בתוקף אם היא: (א) בכתב ונשלחת בדואר מאושר או רשום, או שליח מבוטח, קבלה חוזרת המבוקשת, לצד המתאים בכתובת המפורטת בהזמנה, ב במקרה של הלקוח, או כמפורט להלן, במקרה של Dastomize, ועם הדואר המתאים; או (ב) נשלח בדואר אלקטרוני לאדם הרלוונטי המפורט בהזמנה, במקרה של הלקוח, או כמפורט להלן, במקרה של Dastomize. כל צד רשאי לשנות את כתובתו לקבלת הודעה בהודעה לצד השני בהתאם לסעיף זה. הודעות נחשבות שניתנו שני (2) ימי עסקים לאחר תאריך המשלוח, יום עסקים אחד (1) לאחר מסירה לשליח ו/או באותו יום נשלח דואר אלקטרוני לנמען. על אף האמור לעיל בסעיף 12.11 זה, כל הודעה המאיימת בהתדיינות משפטית או הטוענת להפרה של הסכם זה חייבת להישלח לפי שיטה (א) בסעיף זה.

13.12   מערכת היחסים בין הצדדים. מערכת היחסים בין הצדדים היא של קבלנים עצמאיים. שום דבר הכלול בהסכם זה לא יתפרש כיצירת כל סוכנות, שותפות, מיזם משותף או צורה אחרת של מפעל משותף, עבודה או יחסי נאמנות בין הצדדים, ולאף אחד מהצדדים תהיה סמכות להתקשר או לחייב את הצד השני בכל דרך שהיא. .

13.13   הפרדה. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תופסת על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, אזי: (א) היא תינתק מהסכם זה; (ב) בית המשפט לסמכות השיפוט המוסמך יחליף את ההוראה שנפרדה בהוראה אחרת המשקפת באופן הדוק ביותר את כוונתם המקורית של הצדדים במידה המרבית המותרת על פי הדין החל; וכן (ג) הסכם זה יישאר בתוקף ובתוקף.

13.14   עמיתים. ניתן לחתום על הסכם זה בכפוף, שכל אחד מהם ייחשב כמקורי, וכולם יחד יהוו הסכם אחד.

 

Dastomize פרטים ליצירת קשר:

Dastomize.תרדמת Dasble פרויקט טכנולוגיות

שם חברה משפטית: DOA GLOBAL PTE. בע"מ.

3 Coleman Street, #03-24 Peninsula Shopping Complex, סינגפור 179804


Email: support@dastomize.com