U bent hier:

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 14 februari 2022

ABONNEMENTSOVEREENKOMST

DEZE ABONNEMENTSOVEREENKOMST (“Overeenkomst”) IS GEMAAKT TUSSEN DASTOMIZE, Inc. ("Dastomize”) EN HET BEDRIJF GEDENTIFICEERD ALS KLANT IN DE BESTELLING (HIERONDER GEDEFINIEERD) (“ ”). DE PERSOON DIE DE BESTELLING NAMENS DE KLANT UITVOERT, VERTEGENWOORDIGT DAT DERGELIJKE PERSOON DE BEVOEGDHEID HEEFT OM DE KLANT AAN DEZE OVEREENKOMST EN DE BESTELLING TE BINDEN. ALS DEZE PERSOON NIET DERGELIJKE BEVOEGDHEID HEEFT, OF ALS DEZE PERSOON NIET IN ALLE RESPECTEN MET DEZE OVEREENKOMST EN DE BESTELLING AKKOORD IS, MAG DEZE PERSOON DE BESTELLING NIET UITVOEREN. Ter goede en waardevolle overweging, waarvan de ontvangst en de toereikendheid hierbij wordt erkend, komen Partijen het volgende overeen:

1. DEFINITIES.

Naast de termen die elders in deze Overeenkomst zijn gedefinieerd, hebben de volgende termen de volgende betekenis wanneer ze in deze Overeenkomst worden gebruikt:

1.1 “Affiliate” betekent met betrekking tot een partij, elke entiteit die momenteel of in de toekomst zeggenschap heeft, wordt bestuurd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met die partij zolang die zeggenschap bestaat, waarbij “controle” eigendom betekent van meer dan vijftig procent (50 %) van de uitstaande effecten die het stemrecht vertegenwoordigen voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteiten van die partij.

1.2 “Toepasselijk recht” betekent alle wetten, regels, voorschriften en andere proclamaties die overal ter wereld het effect van de wet hebben en die van toepassing zijn op elke activiteit die wordt uitgevoerd of wordt voorgesteld door een partij in het kader van deze overeenkomst.

1.3 “Geautoriseerde gebruiker” betekent elke werknemer of consultant van de Klant: (a) die de Klant machtigt om toegang te krijgen tot de Dastomize Platform namens hem; (b) voor wie een abonnement op de Dastomize Platform is gekocht in het kader van een Bestelling; en (c) wie toegangsgegevens heeft gekregen voor de Dastomize Platform door Klant (of door Dastomize, op verzoek van de klant).

1.4 “Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie die direct of indirect is bekendgemaakt door of namens een Partij (“bekendmaking”) aan de andere partij (“Ontvanger”) op grond van deze Overeenkomst die: (a) is aangemerkt als "vertrouwelijk", of op een andere manier om het vertrouwelijke karakter ervan aan te geven; of (b) anderszins redelijkerwijs zou moeten worden behandeld op een vertrouwelijke manier op basis van de omstandigheden van de openbaarmaking en de aard van de informatie zelf. Zonder het voorgaande te beperken, Dastomize Materialen en Dastomize Gegevens, met uitzondering van de openbare aspecten van de Dastomize Platform, zijn Dastomizevertrouwelijke informatie van de klant, en de klantgegevens zijn vertrouwelijke informatie van de klant. Vertrouwelijke informatie omvat echter geen informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt en voor het publiek beschikbaar is zonder handeling of nalatigheid van de Ontvanger; (ii) reeds in het bezit was van de Ontvanger zonder een geheimhoudingsplicht jegens de Verstrekker op het moment van de openbaarmaking, zoals blijkt uit de gelijktijdige administratie van de Ontvanger; (iii) rechtmatig door de Ontvanger is verkregen van een derde partij die het recht heeft om een ​​dergelijke openbaarmaking te doen; of (iv) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvanger zonder schending van een verplichting jegens de Verstrekker en zonder enig gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie van de Verstrekker.

1.5 “Klanten data” betekent alle gegevens, inhoud en ander origineel, door de klant gemaakt materiaal dat de klant naar de Dastomize Platform via de functionaliteit die beschikbaar is op de webgebaseerde gebruikersinterface van de Dastomize Platform, inclusief alle herhalingen, maar in alle gevallen exclusief Dastomize Gegevens.

1.6 “Klantensystemen” betekent de informatietechnologie-infrastructuur van de Klant, inclusief computers, software, hardware, databases, elektronische systemen (inclusief databasebeheersystemen) en netwerken, ongeacht of deze rechtstreeks door de Klant of via diensten van derden worden beheerd.

1.7 “Maintenance Release” betekent elke update, upgrade, release of andere aanpassing of wijziging van de Dastomize Platform of de Dastomize documentatie die Dastomize tijdens de Abonnementsperiode van tijd tot tijd aan de Klant kan verstrekken.

1.8 “Bestelling” betekent een wederzijds uitgevoerd bestelformulier waarin wordt verwezen naar en waarin de voorwaarden van deze Overeenkomst zijn opgenomen.

1.9 “Feest" middelen Dastomize of Klant afzonderlijk, en “Partijen" middelen Dastomize en Klant gezamenlijk.

1.10 “Network Services” betekent de implementatie, training of andere diensten buiten het bereik van het Abonnement, indien van toepassing, specifiek geïdentificeerd in een Bestelling. Het is wel te verstaan ​​dat Professionele Diensten afzonderlijk zijn en los staan ​​van Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) en in rekening worden gebracht tegen een tarief dat afhankelijk is van het vereiste niveau van diensten, dat afzonderlijk is en een aanvulling vormt op elk Abonnement (zoals hieronder gedefinieerd).

1.11 “Herhaling(en)” betekent het eindproduct dat bestaat uit een compilatie van opnamen die zijn gemaakt met behulp van de Dastomize Platform.

1.12 “Dastomize Data” betekent alle: (i) gegevens, informatie of andere routines gegenereerd door of namens Dastomize door middel van geautomatiseerde gegevensanalyse, verwerking of andere bewerkingen van de Dastomize Platform; en (ii) geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens die zijn gegenereerd of verzameld door of namens Dastomize in verband met de Dastomize Materialen, met inbegrip van dergelijke gegevens gebaseerd op of afgeleid van de Klantgegevens.

1.13 “Dastomize Ontwikkelde IP” betekent alle technologie of intellectueel eigendom met betrekking tot de Dastomize Documentatie, Dastomize Platform of Professionele Diensten die in welke vorm of medium dan ook zijn bedacht, ontwikkeld of tot praktijk zijn gebracht, inclusief software en andere werken van auteurschap, algoritmen, gebruikersinterfaces, ontwerpen, gegevens, databases en verzamelingen van gegevens, uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar) of ontdekkingen, processen, knowhow of technieken, handelsmerken, handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie.

1.14 “Dastomize Documentatie” betekent alle documentatie die Dastomize aan de Klant beschikbaar stelt die de kenmerken of vereisten van de Dastomize Platform.

1.15 “Dastomize Hostingkosten” betekent die niveaus van vergoedingen (elk een “rij”) als weerspiegeling van het: (i) aantal sessies voor herhalingen binnen het abonnement; en/of (ii) het aantal herhalingen dat door een Klant mag worden gepubliceerd.

1.16 “Dastomize Materialen”Betekent de Dastomize Platform, Dastomize Documentatie en de Dastomize Ontwikkeld IP.

1.17 “Dastomize Platform" middelen Dastomize's eigen software-as-a-service softwareplatform dat gebruikers helpt bij het maken en distribueren van herhalingen.

1.18 “Dastomize Platformkosten” betekent de kosten die in rekening worden gebracht voor toegang tot bepaalde functies van de Dastomize Platform, dat als een pakket kan worden aangeboden (bijv. "Team" of "Enterprise"), zoals beschreven en uiteengezet in een Bestelling.

1.19 “Beperkte inhoud” betekent alle gegevens, inhoud, informatie of ander materiaal dat direct of indirect: (a) een persoon identificeert (inclusief bijvoorbeeld namen, handtekeningen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en andere unieke identificatiegegevens); (b) kan worden gebruikt om een ​​persoon te authenticeren (inclusief bijvoorbeeld identificatienummers van werknemers, door de overheid uitgegeven identificatienummers, wachtwoorden of pincodes, gebruikersidentificatie en inloggegevens of wachtwoorden voor accounttoegang, financiële rekeningnummers, kredietrapportinformatie, biometrische, genetische , gezondheids- of ziektekostenverzekeringsgegevens, antwoorden op beveiligingsvragen en andere persoonlijke identificatiegegevens); (c) zich verduistert, schendt of inbreuk maakt op intellectuele eigendoms-, privacy- of andere rechten van derden; (d) in strijd is met of in strijd is met enige overeenkomst met of verbintenis met een derde partij of toepasselijke wetgeving; of (e) zoals bepaald door een redelijke waarnemer onder de omstandigheden, beledigend, pesten, lasterlijk, intimiderend, hatelijk, obsceen, pornografisch, bedreigend, gewelddadig, vulgair of anderszins aanstootgevend of ongepast is.

1.20  "Diensten” betekent de diensten die worden verleend in verband met het maken van de Dastomize Platform beschikbaar voor Klanten in overeenstemming met de voorwaarden en kenmerken van elk Abonnement zoals uiteengezet in de toepasselijke Bestelling.

1.21 “Abonnement” betekent een door de klant gespecificeerde combinatie van: Dastomize Hostingkosten en Dastomize Platformvergoedingen waarop het zich abonneert tijdens een Abonnementsperiode.

1.22 “Abonnementstermijn” betekent de abonnementsperiode voor de Dastomize Platform uiteengezet in een Order.

2. DIENSTEN

2.1  Licentie van Dastomize. Dastomize verleent hierbij aan de Klant gedurende de Abonnementsperiode een niet-exclusieve, niet-overdraagbare (behalve onder Sectie 12.4), niet-sublicentieerbare en wereldwijde licentie om zijn Geautoriseerde Gebruikers toegang te geven tot en gebruik te maken van de Dastomize Platform en Dastomize Documentatie uitsluitend voor zover nodig om herhalingen te maken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst en deze herhalingen te delen met potentiële klanten ( 'Klanten") in productdemonstraties en verkooppresentaties (“Geautoriseerd doel”), zoals uiteengezet in een Order.

2.2  Licentie van klant. Klant verleent hierbij aan: Dastomize gedurende de Abonnementsperiode een niet-exclusieve, onherroepelijke (onder voorbehoud van het recht van de Klant om deze Overeenkomst te beëindigen), niet-overdraagbare (behalve onder Sectie 12.4), royaltyvrije en wereldwijde licentie om de Klant te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen en anderszins te exploiteren Gegevens voor interne bedrijfsdoeleinden indien nodig om de Dastomize Platform. De voorgaande rechten kunnen in sublicentie worden gegeven door: Dastomize aan een van haar Gelieerde Ondernemingen en aan onderaannemers die zijn toegestaan ​​onder Sectie 12.4.

2.3  Geautoriseerde gebruikers. De Klant is als enige verantwoordelijk voor: (a) het identificeren en authenticeren van alle Geautoriseerde Gebruikers; (b) het goedkeuren van toegang door dergelijke Geautoriseerde Gebruikers tot de Dastomize materialen; (c) bescherming tegen ongeoorloofde toegang door geautoriseerde gebruikers; (d) het handhaven van de vertrouwelijkheid van gebruikersnamen, wachtwoorden en accountinformatie voor Geautoriseerde Gebruikers; en (e) alle activiteiten die plaatsvinden onder de gebruikersnamen, wachtwoorden of accounts van zijn en zijn Geautoriseerde Gebruikers. Dastomize is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit handelingen of nalatigheden van geautoriseerde gebruikers, inclusief personen die niet bevoegd waren om toegang te krijgen tot de Dastomize Materialen, maar die om welke reden dan ook toegang konden krijgen. Klant zal informeren: Dastomize onmiddellijk van enige feitelijke of vermoedelijke schending van deze Overeenkomst door een Geautoriseerde Gebruiker. Elke schending van deze Overeenkomst door een Geautoriseerde Gebruiker wordt beschouwd als een schending door de Klant.

2.4  Diensten. Dastomize zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Diensten hieronder uit te voeren, en zoals uiteengezet in elke Bestelling. Niets in deze Overeenkomst of enige Bestelling zal worden opgevat om te voorkomen dat: Dastomize van het ontwikkelen van soortgelijke werkproducten of deliverables voor andere klanten. Elk Dastomize Ontwikkelde IP die voortvloeit uit Diensten of Professionele Diensten die: Dastomize opgenomen in de Dastomize Platform wordt geacht deel uit te maken van het Abonnement en wordt gedekt door de licentie aan Klant in Artikel 2.1, uitsluitend indien en voor zover dit is opgenomen in de Dastomize Platform.

2.5  Toezicht houden; Oponthoud; Rapportage. Dastomize kan, maar is niet verplicht, toezicht te houden op het gebruik door de Klant van de Dastomize Platform. Dastomize kan, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Dastomize Materialen als Dastomize is van mening dat: (a) de Klant deze Overeenkomst schendt; (b) gebruik van de Dastomize Materialen zoals bedoeld in deze Overeenkomst vormen een veiligheidsrisico; (c) Gebruik door de klant van de Dastomize Materiaal schendt, maakt misbruik van of maakt inbreuk op de rechten van Dastomize of een derde partij; (d) Gebruik door de klant van de Dastomize Materialen impliceren enige beperkte inhoud; (e) er is een bug of prestatieprobleem met de Dastomize Materialen die een negatieve invloed hebben op Dastomizeservers of andere systemen of het gebruik door de Klant van de Dastomize Materialen stellen daar anderszins onverwachte of buitensporige eisen aan; of (f) enige Toepasselijke Wet verbiedt: Dastomize enige van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen.

2.6  Beperkingen. De Klant mag niet, direct of indirect, en mag geen enkele derde partij (inclusief een Geautoriseerde Gebruiker) machtigen om: (a) de broncode, structuur, ideeën, algoritmen of geassocieerde knowhow van, de Dastomize Materialen, of reconstrueer of ontdek verborgen of niet-openbare elementen van de Dastomize materialen; (b) vertalen, aanpassen of wijzigen van de Dastomize materialen; (c) een programma of afgeleid werk schrijven of ontwikkelen op basis van de Dastomize Materialen, of, voor zover toegestaan ​​door de Toepasselijke Wet, anderszins enig deel van de Dastomize Materialen op enigerlei wijze met als doel het ontwikkelen, distribueren of maken van toegankelijke producten of diensten die concurreren met een deel van de Dastomize Materialen, inclusief gebruik van de Dastomize Materialen om een ​​ander product te benchmarken; (d) verkopen, in sublicentie geven, overdragen, toewijzen, leasen, verhuren, distribueren of een zekerheidsbelang verlenen in de Dastomize materialen; (e) een deel van de gebruiken Dastomize Materialen voor enig ander doel dan het Geautoriseerde doel; (f) elk deel van de toestaan Dastomize Materialen die door andere personen dan Geautoriseerde Gebruikers moeten worden gebruikt; (g) handelsmerken, copyrightinformatie, patentmarkeringen of andere eigendomsvermeldingen in of op de Dastomize materialen; (h) het omzeilen of anderszins verstoren van authenticatie- of beveiligingsmaatregelen van de Dastomize Platform, of anderszins de integriteit of prestaties ervan verstoren of verstoren; (i) een deel van de gebruiken Dastomize Materialen die in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften; of (j) VERZENDEN NAAR OF VAN DE DASTOMIZE PLATFORM ELKE BEPERKTE INHOUD. INDIEN DE KLANT WEET OF VERMOEDT DAT DE KLANT BEPERKTE INHOUD HEEFT VERZONDEN AAN DE DASTOMIZE PLATFORM, DAN ZAL KLANT ONMIDDELLIJK BIEDEN DASTOMIZE MET SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING VAN DEZELFDE EN REDELIJKE BIJSTAND OM TE HELPEN INSCHAKELEN DASTOMIZE DE BEPERKTE INHOUD VAN ZIJN SYSTEMEN IDENTIFICEREN EN VERWIJDEREN. Voor alle duidelijkheid: het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle toestemmingen, licenties of andere autorisaties te vragen die nodig zijn om materiaal van derden, inclusief partnermateriaal, te gebruiken in verband met de Dastomize Materials.

2.7  Feedback. De klant kan ervoor kiezen om aan: Dastomize ideeën, suggesties of feedback met betrekking tot enig aspect van de Dastomize Materialen (“Feedback”). Dergelijke Feedback is niet-vertrouwelijk en de Klant verleent hierbij: Dastomize een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare (via meerdere niveaus), royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het implementeren, gebruiken, wijzigen of anderszins exploiteren, op enigerlei wijze zonder beperking, de Feedback, zonder enige kosten, toeschrijving of andere verplichtingen jegens Klant.

3. AANVULLEND DASTOMIZE VERPLICHTINGEN

3.1  Klantenservice. Dastomize stemt er verder mee in om: (a) commercieel redelijke technische ondersteuning te bieden aan klanten, per e-mail of telefoon, tijdens: Dastomizede normale kantooruren van 9 tot 5 uur ET, met uitzondering van nationale feestdagen in de VS en dagen waarop banken in de VS gesloten zijn; (b) commercieel redelijke inspanningen leveren om: (i) tijdig op ondersteuningsverzoeken te reageren; (ii) dergelijke verzoeken oplossen door de Klant updates en/of tijdelijke oplossingen te verstrekken, in overeenstemming met: Dastomizehet ernstniveau dat is toegewezen aan de problemen die in dergelijke verzoeken zijn geïdentificeerd en hun impact op de bedrijfsvoering van de klant, in Dastomize's redelijke discretie; en (iii) downtime plannen voor routinematig onderhoud van de Dastomize Platform tussen 12 uur en 5 uur ET (“Geplande uitvaltijd”). Niettegenstaande het voorgaande, als Klanten een hoger ondersteuningsniveau nodig hebben dan de standaard technische ondersteuning van de Klant die wordt aangeboden voor Abonnementen, kan de Klant Professionele Diensten kopen die te koop worden aangeboden in verband met de Dastomize Platform, dat vervolgens wordt weergegeven op de toepasselijke Bestelling en dienovereenkomstig wordt gefactureerd.

3.2  updates. Dastomize zal de Klant alle Onderhoudsreleases verstrekken die: Dastomize mag, naar eigen goeddunken, zonder extra kosten algemeen beschikbaar stellen aan zijn licentiehouders. Klant is verplicht om alle Onderhoudsreleases te accepteren. Alle onderhoudsreleases geleverd door: Dastomize aan de Klant worden geacht in licentie te zijn gegeven aan de Klant in Sectie 2.1.

4. AANVULLENDE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1  Klantsystemen; Klantgegevens. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, heeft de Klant: (a) de volledige controle over de beveiliging van, de werking, het onderhoud, het beheer van en alle toegang tot en het gebruik van de Klantsystemen, en is de Klant als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle internetverbinding die nodig is om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dastomize Platform te allen tijde tijdens de Abonnementsperiode; (b) zal te allen tijde tijdens de Abonnementsperiode: (i) alle Klantsystemen opzetten, onderhouden en in goede staat laten werken op of waardoor de Dastomize Platform wordt geopend of gebruikt als dat nodig is om in te schakelen Dastomize om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen; (ii) indien van toepassing, zal voorzien in: Dastomize personeel met de toegang tot de klantsystemen die nodig is voor: Dastomize om zijn verplichtingen in verband met deze Overeenkomst na te komen; en (iii) alle medewerking en assistentie zal verlenen als Dastomize redelijkerwijs kan verzoeken om Dastomize om zijn rechten uit te oefenen en zijn verplichtingen in verband met deze Overeenkomst na te komen; en (c) Klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsproblemen en de gevolgen van dergelijke kwetsbaarheden die voortkomen uit Klantgegevens, met inbegrip van virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmeerroutines in Klantgegevens die de functionaliteit van een computer kunnen beperken of schaden of die gegevens kunnen beschadigen, onderscheppen of onteigenen.

4.2  Mislukken of vertraging. Dastomize is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de vertraging van de Klant bij het uitvoeren of het niet nakomen van een van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, inclusief eventuele onbeschikbaarheid, fouten, defecten of andere problemen in verband met de Klantsystemen of Klantgegevens (elk een “Klantfout").

5. KOSTEN; BETALING

5.1  Abonnementskosten. Klant zal betalen Dastomize allen Dastomize Platformkosten en Dastomize Transactiekosten van het type en de bedragen die zijn uiteengezet voor het toepasselijke Abonnement dat in een Order wordt vermeld (“vergoedingen”). Als het daadwerkelijke gebruik van de Dastomize Platform overschrijdt wat is toegestaan ​​onder een Abonnement zoals uiteengezet in een Bestelling, dan moet de Klant voor het extra gebruik betalen bij: Dastomize's dan geldende tarieven voor het gebruik, inclusief een automatische en bindende upgrade naar het volgende abonnementsniveau.

5.2  Network Services. Professionele Diensten zijn aanvullende diensten die Klanten kunnen kopen in verband met hun Abonnement, en zullen worden beschreven in de Bestelling. Als Vergoedingen voor Professionele Diensten niet op een Bestelling zijn vermeld maar door de Klant worden aangevraagd, zullen dergelijke Vergoedingen worden gefactureerd tegen de geldende tarieven voor tijd en materiaal. Klant stemt ermee in om onmiddellijk terug te betalen Dastomize op factuur voor alle werkelijke, contante reis- en verblijfkosten gemaakt door: Dastomize in verband met enige Professionele Diensten uiteengezet in een Bestelling. Alle Vergoedingen zijn niet-opzegbaar, niet-restitueerbaar en niet-recupereerbaar.

5.3  Betaalvoorwaarden. Alle Vergoedingen worden vooraf gefactureerd en alle facturen voor Vergoedingen en Professionele Diensten zijn betaalbaar in Amerikaanse dollars binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder aftrek of verrekening. De rente is verschuldigd vanaf de vervaldatum tegen het laagste tarief van 1.5% per maand of het hoogste tarief toegestaan ​​door de Toepasselijke Wet.

Belastingen. De Klant is verantwoordelijk voor alle federale, staats-, lokale, verkoop-, gebruiks-, toegevoegde waarde-, accijns- of andere belastingen, vergoedingen of heffingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst of de transacties die in deze Overeenkomst worden beoogd (anders dan belastingen op basis van Dastomizenetto-inkomen).

6. EIGENDOMSRECHTEN

6.1  Eigendom. Tussen de partijen: (a) onderworpen aan de licentie die: Dastomize subsidies aan de Klant in Sectie 2.1, Dastomize bezit en behoudt alle rechten, titels en belangen in en op de Dastomize Platform, Dastomize materialen, Dastomize Gegevens, en Dastomize Ontwikkelde IP (gezamenlijk, “Dastomize Woning"), en Dastomize mag dit allemaal gebruiken en exploiteren Dastomize Eigendom zonder beperking of beperking; en (b) Klant bezit en behoudt uitsluitend alle rechten, titels en belangen in en op de Klantgegevens, onder voorbehoud van de rechten die zijn verleend aan Dastomize in paragraaf 2.2. Elk Dastomize Ontwikkelde IP die voortvloeit uit Diensten of Professionele Diensten die: Dastomize opgenomen in de Dastomize Platform wordt geacht deel uit te maken van het Abonnement en wordt gedekt door de licentie aan Klant in Artikel 2.1, uitsluitend indien en voor zover dit is opgenomen in de Dastomize Platform.

6.2  Voorbehoud van rechten. Alle rechten die een partij in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk aan de ander verleent, zijn hierbij voorbehouden en geen van beide partijen verleent de andere enige impliciete rechten of licenties onder enige theorie.

7. TERMIJN EN BEINDIGING

7.1  Termijn. Deze Overeenkomst gaat in op de datum van de laatste ondertekening van de eerste Order die door de Partijen is uitgevoerd en duurt voort, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst, totdat alle Orders zijn verlopen of beëindigd. De looptijd van elke Bestelling begint op de datum van de laatste ondertekening en loopt door, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst, tot het einde van de toepasselijke Abonnementsperiode. Elke Bestelling wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende Abonnementsvoorwaarden die even lang zijn als de oorspronkelijke Abonnementsperiode in de toepasselijke Bestelling, tenzij een van de partijen de andere ten minste dertig (30) dagen voor het einde van de dan -huidige abonnementstermijn.

7.2  Beëindiging. Elke partij kan deze Overeenkomst of een Order beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving indien de andere Partij deze Overeenkomst of een dergelijke Order wezenlijk schendt, indien een dergelijke materiële schending niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van een dergelijke schending door de niet- overtredende partij. Voor alle duidelijkheid: (a) alleen bij wijze van voorbeeld, de niet-naleving door de Klant van Paragraaf 2.6 of 5 wordt beschouwd als een wezenlijke schending van deze Overeenkomst; (b) het verstrijken of beëindigen van een Order heeft geen invloed op de looptijd van andere Orders die dan van kracht zijn; en (c) elke beëindiging van deze Overeenkomst zal automatisch alle dan geldende Orders beëindigen. Niettegenstaande het voorgaande, Dastomize kan deze overeenkomst beëindigen en alle toegang tot de Dastomize Materialen onmiddellijk na een schending van Artikel 2.6 (a), (b), (c), (e), (h), (i) of (j) van deze Overeenkomst.

7.3  Effect van beëindiging. Op de ingangsdatum van het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook: (a) alle uitstaande Orders en toegang tot de Dastomize Materialen worden automatisch beëindigd; (b) alle openstaande betalingsverplichtingen van Klant worden onmiddellijk opeisbaar; en C) Dastomize zal de klant het bestand voor elke Replay binnen 5 werkdagen na beëindiging verstrekken. Om twijfel te voorkomen, moet de klant de teruggave van de klantgegevens aanvragen voordat deze overeenkomst afloopt of wordt beëindigd en bij het verstrijken of beëindigen, Dastomize heeft geen verdere verplichting om dergelijke gegevens op te slaan of op te halen, behalve zoals uiteengezet in de volgende zin. Indien de Klant de teruggave van Klantgegevens verzoekt in overeenstemming met de vorige zin, dan: Dastomize zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Klant een kopie van de Klantgegevens te verstrekken in een redelijk formaat, te bepalen door: Dastomize naar eigen goeddunken. De volgende secties en alle gedefinieerde termen en bepalingen die vereist zijn om die secties te interpreteren of af te dwingen (maar alleen voor zover vereist voor een dergelijke interpretatie of handhaving), blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze overeenkomst: 1, 2.3, 2.6, 2.7, 4.1 (c), 4.2, 5, 6, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12.

8. VERTROUWELIJKHEID

8.1  Geheimhouding van vertrouwelijke informatie. De Ontvangende Partij zal dezelfde inspanningen leveren om de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te beschermen tegen verlies of wijziging, en ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, die zij gebruikt om haar eigen vertrouwelijke informatie van vergelijkbare gevoeligheid te beschermen, maar in geen geval zullen dergelijke inspanningen minder zijn dan redelijke inspanningen. De Ontvangende Partij mag de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij alleen gebruiken om haar verplichtingen na te komen en haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen. De ontvangende partij zal de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij niet bekendmaken of toegang verlenen tot een derde partij, behalve: (a) voor openbaarmakingen aan de ontvangende partij: (i) werknemers die dergelijke informatie nodig hebben om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en aan onderaannemers toegestaan ​​op grond van artikel 12.4; of (ii) professionele adviseurs of potentiële investeerders of verwervers (elk in (i) en (ii), een “Toegestane ontvanger”); en (b) de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij mag bekendmaken als zij daartoe door de Toepasselijke Wetgeving wordt gedwongen; op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij vooraf schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke gedwongen openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan) en redelijke hulp, op kosten van de Bekendmakende Partij, indien de Bekendmakende Partij de openbaarmaking wenst aan te vechten. De ontvangende partij zal geen kopieën of duplicaties maken van de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan ​​door de bekendmakende partij. Alle materialen of documenten die door de bekendmakende partij aan de ontvangende partij zijn verstrekt in verband met het uitvoeren van haar activiteiten in overeenstemming met deze overeenkomst, samen met alle kopieën van dergelijke materialen of documenten, zullen onmiddellijk worden geretourneerd of vernietigd door de ontvangende partij binnen tien ( 10) dagen na ofwel (A) de beëindiging van deze Overeenkomst of (B) de Bekendmakende partij die om een ​​dergelijke teruggave of vernietiging verzoekt; met dien verstande echter dat de ontvangende partij kopieën mag bewaren van dergelijke materialen of documenten die zijn opgeslagen op de IT-back-up- en noodherstelsystemen van de ontvangende partij tot de normale verwijdering ervan. De Ontvangende Partij is aansprakelijk voor elke schending van deze Overeenkomst door de Toegestane Ontvangers.

8.2  Kennisgevingsvereisten:. De Ontvangende Partij zal de Bekendmakende Partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elk feitelijk of vermoed verlies of wijziging van, of ongeoorloofde toegang tot, gebruik of openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie. In het geval dat de Ontvangende Partij of een persoon aan wie de Ontvangende Partij of haar vertegenwoordigers Vertrouwelijke Informatie doorgeven of hebben doorgegeven wettelijk verplicht wordt (door mondelinge vragen, ondervragingen, verzoeken om informatie of documenten, dagvaardingen, civielrechtelijke onderzoeksverzoeken of anderszins) dergelijke vertrouwelijke informatie, zal de ontvangende partij de bekendmakende partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen zodat de bekendmakende partij een beschermend bevel of een ander passend rechtsmiddel kan aanvragen, of beide, of kan afzien van naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. In het geval dat de Bekendmakende Partij niet in staat is om een ​​beschermend bevel of ander passend rechtsmiddel te verkrijgen, of indien zij de Ontvangende Partij daartoe opdracht geeft, zal de Ontvangende Partij alleen dat deel van de Vertrouwelijke Informatie verstrekken dat de Ontvangende Partij op de hoogte is gesteld door een schriftelijk advies van haar raadsman is wettelijk verplicht om door haar te worden verstrekt en zal al het mogelijke doen om betrouwbare zekerheid te verkrijgen dat dergelijke vertrouwelijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

9. VERKLARINGEN EN GARANTIES

9.1  Wederzijds. Elke partij vertegenwoordigt en garandeert aan de andere partij: (a) zij is naar behoren georganiseerd, geldig bestaand en heeft een goede reputatie volgens de wetten van het rechtsgebied van haar oprichting of andere organisatie; (b) hij het volledige bedrijfsrecht, de macht en de bevoegdheid heeft om zijn verplichtingen aan te gaan en uit te voeren en de licenties te verlenen die hij verleent of moet verlenen op grond van deze Overeenkomst; (c) de uitvoering van een Order door zijn vertegenwoordiger wiens handtekening op de Order naar behoren is geautoriseerd door alle noodzakelijke zakelijke of organisatorische maatregelen van die Partij; en (d) wanneer een Bestelling door beide Partijen is uitgevoerd, zal de Overeenkomst de wettelijke, geldige en bindende verplichting van die Partij vormen, afdwingbaar tegen die Partij in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

9.2   Door klant. De klant vertegenwoordigt, garandeert en verbindt verder tot: Dastomize die Klant bezit of anderszins heeft en zal blijven hebben met betrekking tot de Klantgegevens zodat, zoals ontvangen door Dastomize en gebruikt in overeenstemming met deze Overeenkomst, maakt en zal het geen inbreuk maken op, onrechtmatig toe-eigenen van of anderszins inbreuk maken op rechten van derden of toepasselijke wetten schenden.

10. VRIJWARING

10.1  By Dastomize. Dastomize zal: (a) elke vordering die door een derde tegen de Klant is ingediend, verdedigen of, naar eigen goeddunken, schikken, waarin wordt beweerd dat de Klant gebruik heeft gemaakt van de Dastomize Platform vormt een directe inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, behalve voor zover een dergelijke claim voortvloeit uit of verband houdt met Klantgegevens of Beperkte inhoud zoals uiteengezet in Artikel 10.3 (elk, een "vordering”); en (b) enige schadevergoeding te betalen die is toegekend in een definitieve uitspraak (of bedragen overeengekomen in een geldelijke schikking) in een dergelijke claim die wordt verdedigd door Dastomize; op voorwaarde dat de Klant voorziet: Dastomize: (i) onmiddellijke schriftelijke kennisgeving van; (ii) uitsluitende zeggenschap over de verdediging en schikking van; en (iii) alle informatie en assistentie die redelijkerwijs wordt gevraagd door Dastomize in verband met de verdediging of schikking van een dergelijke claim. Als een dergelijke claim wordt ingediend of bedreigd, Dastomize kan, naar eigen goeddunken en op eigen kosten: (1) de Klant het recht verschaffen om de inbreukmakende artikelen te blijven gebruiken; (2) de inbreukmakende items wijzigen om ze niet-inbreukmakend te maken; (3) de inbreukmakende items vervangen door niet-inbreukmakende technologie met in wezen vergelijkbare mogelijkheden; of (4) als geen van het voorgaande commercieel haalbaar is, deze Overeenkomst beëindigen. Niettegenstaande het voorgaande in deze paragraaf 10.1, Dastomize heeft geen enkele verplichting onder deze Sectie 10.1: (x) voor enig gebruik van de Dastomize Materialen in combinatie met software, producten, diensten of technologieën die niet zijn geleverd door Dastomize, voor zover de Dastomize Zonder een dergelijke combinatie zouden materialen geen inbreuk maken; (y) voortvloeiend uit of in verband met het verzuim van de Klant om de Dastomize Materialen in overeenstemming met deze Overeenkomst; of (z) voor claims of acties die vallen binnen de reikwijdte van Sectie 10.3.

10.2  Disclaimer. PARAGRAAF 10.1 STELT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DASTOMIZE, EN DE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KLANT, MET BETREKKING TOT ALLE CLAIMS DIE VALLEN BINNEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN SECTIE 10.1.

10.3  Door klant. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in Sectie 1, zal de Klant zich verdedigen tegen, of, naar eigen keuze, een schikking treffen tegen elke vordering die is ingesteld tegen: Dastomize door een derde partij die voortvloeit uit of verband houdt met Beperkte inhoud of beweren dat Klantgegevens en/of het gebruik ervan in overeenstemming met deze Overeenkomst inbreuk maakt op of misbruik maakt van de rechten van een derde partij of in strijd is met toepasselijke wetgeving; mits Dastomize de Klant voorziet van: (a) onmiddellijke schriftelijke kennisgeving van; (b) uitsluitende zeggenschap over de verdediging en schikking van; en (c) alle informatie en assistentie die redelijkerwijs door de Klant wordt gevraagd in verband met de verdediging of schikking van een dergelijke claim. De klant zal alle schadevergoedingen betalen die uiteindelijk zijn toegekend aan: Dastomize (of het bedrag van een schikking die de Klant aangaat) met betrekking tot een dergelijke claim die door de Klant wordt verdedigd.

11. DISCLAIMERS; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING:

BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK IS VERMELD, DASTOMIZE WIJST ALLE GARANTIES AF, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, VERLIES VAN GEGEVENS, NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN OF ANDERE ONTWIKKELING. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, DASTOMIZE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT: (a) DE DASTOMIZE MATERIALEN ZIJN FOUTVRIJ OF ONONDERBROKEN; (b) DE DASTOMIZE MATERIALEN ZULLEN COMPATIBEL ZIJN MET ELK BEPAALD APPARAAT; (c) ALLE GEGEVENS DIE DOOR OF VIA DE DASTOMIZE MATERIALEN (INCLUSIEF ENIGE INHOUD VAN DERDEN) NAUWKEURIG OF COMPLEET ZIJN; OF (d) VEILIGHEIDSMAATREGELEN ZULLEN VOLDOENDE ZIJN OM TOEGANG VAN DERDEN TE VOORKOMEN TOT DE GEGEVENS VAN DE KLANT OF DE APPARATEN VAN DE KLANT OF ENIGE TECHNOLOGIE VAN DERDEN DIE IN VERBAND MET DE DASTOMIZE MATERIALEN.

IN GEEN GEVAL ZAL DASTOMIZE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, VOORBEELDIGE, BEPAALDE, DRIEVOUDIGE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ZAKENVERLIES, INKOMSTEN, WINST, GOODWILL, GEGEVENS OF EEN ECONOMISCH VOORDEEL, EN KOSTEN VAN G UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF DE BEINDIGING DAARVAN, ECHTER VEROORZAAKT, EN GEBASEERD OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ VOOR CONTRACTCONTRACT, GARANTIEBREUK, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN DASTOMIZE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE; EN DASTOMIZEDE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF VERGOEDINGEN VAN DE ADVOCAAT) DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST ZAL HET DOOR DE KLANT BETAALDE BEDRAG NIET OVERSCHRIJDEN UIT DE BESTELLING(EN) DIE GEDURENDE DE PERIODE VAN 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE CLAIM . DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT ENIGE NABRENGING VAN HET ESSENTILE DOEL VAN ENIGE BEPERKTE OF EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID.

12. VASTSTELLING VAN STANDAARD CONTRACTUELE CLAUSULES

12.1  Vaststelling van VCA's. Als Dastomize van de Klant persoonsgegevens ontvangt van personen die woonachtig zijn in de Europese Unie (“EU”), nemen de partijen zonder herziening of wijziging de modelcontractbepalingen over die op 7 juni 2021 in het Publicatieblad van de EU zijn gepubliceerd (de “SCC’s” ). De partijen stellen de SCC's vast om te zorgen voor naleving van de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) naar een derde land buiten de EU.

12.2  Subverwerkers. Het doel van de gegevensoverdracht van Klant naar: Dastomize is het verlenen van toegang tot de Dastomize Platform, zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Overeenkomstig clausule 9 van de SCC's, Dastomize, als gegevensimporteur, toestemming heeft van Klant om als gegevensexporteur de subverwerkers in te schakelen die op Dastomize's website en bevindt zich op https://www.dastomize.com/privacy-policy/ . Klant gaat ermee akkoord dat: Dastomize kan zijn lijst met subverwerkers periodiek bijwerken en dergelijke updates zullen verschijnen op: Dastomize's website.

12.3  Veiligheidsmaatregelen. Zoals vereist door de AVG en gebaseerd op de huidige industrienormen, Dastomize handhaaft technische en organisatorische maatregelen om een ​​passend beveiligingsniveau te waarborgen voor persoonsgegevens die worden doorgegeven aan Dastomize op basis van de SCC's. Deze maatregelen houden rekening met de aard, omvang, context en doel van de verwerking, samen met de risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Aanvullend, Dastomize beschikt over een SOC 2-certificering.

13. ALGEMENE BEPALINGEN

13.1  Interpretatie. Tenzij een duidelijke tegengestelde bedoeling blijkt: (a) omvat elke term die in het enkelvoud wordt gedefinieerd, het meervoud indien vereist door de toepasselijke context; (b) de kopjes in deze Overeenkomst zijn alleen bedoeld voor het gemak van referentie, worden niet beschouwd als onderdeel van deze Overeenkomst en er wordt niet naar verwezen in verband met de interpretatie van deze Overeenkomst; en (c) gebruik van "inclusief" betekent "inclusief, zonder beperking". Elke dubbelzinnigheid in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd zonder rekening te houden met welke Partij deze Overeenkomst of een deel daarvan heeft opgesteld.

13.2  Niet-verzoek. Gedurende de Abonnementsperiode en gedurende één (1) jaar daarna, zal de Klant geen andere partij helpen, direct of indirect, werven of werven, anders dan door middel van algemene advertenties die niet specifiek zijn gericht aan een persoon of bedrijf, voor tewerkstelling of aanstelling als onafhankelijke contractant een persoon die op dat moment of binnen de voorafgaande zes (6) maanden in dienst is geweest van of is aangenomen door: Dastomize.

13.3  Wijzigingen. Dastomize kan wijzigingen of updates aanbrengen in de Dastomize Materialen tijdens de Abonnementsperiode, inclusief om veranderingen in technologie, industriepraktijken en patronen van systeemgebruik weer te geven; dergelijke wijzigingen zullen echter niet leiden tot een wezenlijke vermindering van het prestatieniveau of de beschikbaarheid van de Dastomize Materialen die tijdens de Abonnementsperiode aan de Klant zijn verstrekt.

13.4    Opdracht; Onderaannemers. Geen van beide partijen mag deze overeenkomst of een van haar rechten onder deze overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve dat: Dastomize mag deze Overeenkomst zonder toestemming van de Klant toewijzen als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie, aan een Dastomize Gelieerde onderneming, of bij een wijziging van zeggenschap, consolidatie, fusie, verkoop van alle of vrijwel al haar activiteiten of activa met betrekking tot deze Overeenkomst, of een soortgelijke transactie of reeks transacties. Onder voorbehoud van het voorgaande, zal deze Overeenkomst bindend zijn voor en ten goede komen aan de Partijen en hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. Dastomize kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd derden inschakelen om een ​​van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te voeren, inclusief hosting of andere diensten. Dastomize zal ervoor zorgen dat al deze partijen deze Overeenkomst naleven.

13.5   Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van deze Overeenkomst als gevolg van een oorzaak buiten haar redelijke controle, met inbegrip van een oorlogsdaad, terrorisme, overmacht, aardbeving, overstroming, embargo, oproer, sabotage, tekort aan arbeidskrachten of geschil, overheidshandeling of falen of verslechtering van het internet, maar in alle gevallen exclusief de betaling van vergoedingen (elk, een "Overmacht”). De vertraagde partij moet de andere partij op de hoogte stellen van dergelijke overmacht en commercieel redelijke inspanningen leveren om een ​​dergelijke tekortkoming of vertraging in de uitvoering te corrigeren.

13.6   Toepasselijk recht. Als er een geschil is tussen de Partijen dat voortvloeit uit deze Overeenkomst (elk een "Geschil"), zullen bevoegde vertegenwoordigers van elke Partij te goeder trouw onderhandelen om het Geschil op te lossen. Als dergelijke vertegenwoordigers het Geschil niet kunnen oplossen na niet minder dan dertig (30) dagen van onderhandelingen te goeder trouw, dan kan elke Partij alle beschikbare rechtsmiddelen uitsluitend aanwenden voor rechtbanken met bevoegde jurisdictie in Suffolk County, Massachusetts, en elke Partij doet afstand van alle rechten om dergelijke rechtsmiddelen aan te vechten. locatie op elke theorie. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Delaware, met uitzondering van de principes van conflictenrecht. De winnende partij heeft het recht om alle vergoedingen, kosten of uitgaven te innen die een dergelijke partij heeft gemaakt bij het instellen van een claim of rechtszaak tegen de verliezende partij. Niettegenstaande het voorgaande zijn de SCC's onderworpen aan het Duitse recht.

13.7   Publiciteit. Dastomize mag de naam, het handelsmerk of het logo van de Klant gebruiken als referentie voor marketing- of promotiedoeleinden op: Dastomize's website en in andere communicatie met bestaande of potentiële Dastomize klanten, investeerders of verwervers, onderhevig aan enig schriftelijk handelsmerkbeleid dat de Klant kan verstrekken: Dastomize schriftelijk op het moment van deze Overeenkomst. Dastomize is geautoriseerd om de herhalingen of delen van de herhalingen die zijn gemaakt op grond van deze overeenkomst te gebruiken in zijn reclame- en marketingmateriaal, inclusief op zijn website en in andere communicatie met bestaande of potentiële Dastomize klanten, investeerders of overnemers. Geen van beide partijen zal een persbericht uitbrengen of openbaar beschikbare verklaringen of documentatie publiceren waarin de activiteiten worden beschreven die plaatsvinden in het kader van deze overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet op onredelijke gronden mag worden onthouden.

13.8   Volledige overeenkomst; Volgorde van voorrang. Alle Orders zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en een Bestelling, prevaleren de voorwaarden in deze Overeenkomst, tenzij de Bestelling uitdrukkelijk anders vermeldt. Deze Overeenkomst, inclusief alle Orders, is de enige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten en afspraken met betrekking tot dit onderwerp. Geen enkele voorwaarde van een inkooporder, bevestiging of andere vorm die door de Klant is verstrekt, zal deze Overeenkomst wijzigen, ongeacht een eventuele tekortkoming van: Dastomize bezwaar te maken tegen dergelijke voorwaarden.

13.9   Begunstigden van derden. Deze overeenkomst is uitsluitend bedoeld voor de partijen en hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden en niets hierin, expliciet of impliciet, is bedoeld of zal aan een andere partij enig wettelijk of billijk recht, voordeel of rechtsmiddel van welke aard dan ook verlenen onder of op grond van deze Overeenkomst.

13.10   vrijstellingen; Wijzigingen. Alle afstanden van rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan door de Partij die afstand doet van rechten, en alle wijzigingen aan deze Overeenkomst moeten schriftelijk worden gedaan en worden ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen.

13.11   Kennisgevingen. Elke kennisgeving vereist of toegestaan ​​op grond van deze Overeenkomst is van kracht als deze: (a) schriftelijk is en per aangetekende of aangetekende post, of verzekerde koerier, met ontvangstbewijs, wordt verzonden naar de juiste Partij op het adres dat is vermeld in de Bestelling, in het geval van de Klant, of zoals hieronder uiteengezet, in het geval van: Dastomize, en met de juiste frankering aangebracht; of (b) verzonden via elektronische post naar de toepasselijke persoon vermeld in de Bestelling, in het geval van de Klant, of zoals hieronder uiteengezet, in het geval van Dastomize. Elke partij kan haar adres voor ontvangst van kennisgevingen wijzigen door kennisgeving aan de andere partij in overeenstemming met deze sectie. Kennisgevingen worden geacht te zijn gegeven twee (2) werkdagen na de datum van verzending, één (1) werkdag na levering aan een koerier en/of op dezelfde dag dat een elektronische post naar de ontvanger wordt verzonden. Niettegenstaande het voorgaande in deze Sectie 12.11, moeten alle kennisgevingen die dreigen met rechtszaken of een vermeende schending van deze Overeenkomst worden verzonden volgens methode (a) in deze Sectie.

13.12   Relatie van de partijen. De relatie tussen Partijen is die van onafhankelijke contractanten. Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als het creëren van een agentschap, partnerschap, joint venture of andere vorm van joint venture, dienstverband of fiduciaire relatie tussen de partijen, en geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om de andere partij op welke manier dan ook te contracteren of te binden .

13.13   Scheidbaarheid. Als een bepaling in deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan: (a) wordt deze van deze Overeenkomst gescheiden; (b) de bevoegde rechtbank de verwijderde bepaling zal vervangen door een andere bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen het dichtst benadert, voor zover toegestaan ​​door de Toepasselijke Wet; en (c) deze Overeenkomst blijft volledig van kracht.

13.14   counterparts. Deze Overeenkomst kan in tegenhangers worden ondertekend, die elk als origineel worden beschouwd, en die allemaal samen één enkele overeenkomst vormen.

 

Dastomize Contact Informatie:

Dastomize.com – een Dasble Technologieën Project

Wettelijke bedrijfsnaam: DOA GLOBAL PTE. LTD.

3 Coleman Street, #03-24 Peninsula-winkelcomplex, Singapore 179804


E-mail: [e-mail beveiligd]