Du er her:

Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: 14. februar 2022

TILTAK AVTALE

DENNE ABONNEMENTSAVTALEN (“Avtale”) ER LAGET MELLOM DASTOMIZE, INC. (“Dastomize”) OG SELSKAPET IDENTIFISERT SOM KUNDEN I ORDEN (DEFINERT NEDENFOR) (“Kunde-”). PERSONEN SOM UTFØRER BESTILLINGEN PÅ KUNDENS VEGNE REPRENTERER AT DENNE PERSONEN HAR MYNDIGHET TIL OG BINDER KUNDEN TIL DENNE AVTALEN OG BESTILLINGEN. HVIS DENNE PERSONEN IKKE HAR SLIK MYNDIGHET, ELLER HVIS DENNE PERSONEN IKKE ER ENIG I DENNE AVTALEN OG ORDNINGEN I ALLE HENSYN, MÅ DENNE PERSONEN IKKE UTFØRE BESTILLINGEN. Mot god og verdifull omtanke, hvis mottak og tilstrekkelighet herved erkjennes, er partene enige om følgende:

1. DEFINISJONER.

I tillegg til vilkår definert andre steder i denne avtalen, vil følgende begreper ha følgende betydninger når de brukes i denne avtalen:

1.1 "Partnerskap ” betyr med hensyn til en part, enhver enhet som for tiden eller i fremtiden kontrollerer, er kontrollert av eller er under felles kontroll med en slik part så lenge slik kontroll eksisterer, der “kontroll” betyr eierskap på mer enn femti prosent (50 %) av de utestående verdipapirene som representerer retten til å stemme ved valg av styremedlemmer eller annen forvaltningsmyndighet til et slikt parti.

1.2 "Gjeldende lov” betyr alle lover, regler, forskrifter og andre proklamasjoner som har virkning av lov hvor som helst i verden som gjelder for enhver aktivitet utført eller foreslått utført av en part under denne avtalen.

1.3 "Autorisert bruker” betyr enhver kundeansatt eller konsulent: (a) som kunden gir tillatelse til å få tilgang til Dastomize Plattform på sine vegne; (b) for hvem et abonnement på Dastomize Plattform har blitt kjøpt under en bestilling; og (c) hvem som har fått tilgangslegitimasjon til Dastomize Plattform av kunde (eller av Dastomize, på kundens forespørsel).

1.4 "Konfidensiell informasjon" betyr all informasjon som avsløres, direkte eller indirekte, av eller på vegne av en part ("Avslører”) til den andre parten (“Mottaker”) i henhold til denne avtalen som: (a) er utpekt som “konfidensiell”, eller på annen måte for å indikere dens konfidensielle karakter; eller (b) på annen måte bør forventes å bli behandlet på en konfidensiell måte basert på omstendighetene rundt avsløringen og arten av selve informasjonen. Uten å begrense det foregående Dastomize Materialer og Dastomize Data, bortsett fra de offentlig-vendte aspektene ved Dastomize Plattform, er Dastomizesin konfidensielle informasjon, og kundedataene er kundens konfidensielle informasjon. Konfidensiell informasjon inkluderer imidlertid ingen informasjon som: (i) er eller blir allment kjent og tilgjengelig for allmennheten uten at mottakeren gjør noe eller unnlatelse; (ii) allerede var i mottakerens besittelse uten taushetsplikt overfor avsløreren på tidspunktet for avsløringsgiverens avsløring, som vist av mottakerens samtidige poster; (iii) er lovlig innhentet av mottakeren fra en tredjepart som har rett til å gjøre slik avsløring; eller (iv) er uavhengig utviklet av mottakeren uten brudd på en forpliktelse overfor Avslører og uten bruk av eller referanse til Avslørers konfidensielle informasjon.

1.5 "Kunde Data” betyr all data, innhold og annet originalt, kundeskapt materiale som kunden overfører til Dastomize Plattform gjennom funksjonaliteten som er tilgjengelig på det nettbaserte brukergrensesnittet til Dastomize Plattform, inkludert alle Replays, men i alle tilfeller unntatt Dastomize Data.

1.6 "Kundesystemer” betyr kundens informasjonsteknologiske infrastruktur, inkludert datamaskiner, programvare, maskinvare, databaser, elektroniske systemer (inkludert databasestyringssystemer) og nettverk, enten de drives direkte av kunden eller gjennom tredjepartstjenester.

1.7 "Vedlikehold Slipp” betyr enhver oppdatering, oppgradering, utgivelse eller annen tilpasning eller modifikasjon av Dastomize Plattform eller Dastomize Dokumentasjon på det Dastomize kan gi til kunden fra tid til annen i løpet av abonnementsperioden.

1.8 "Kontakt” betyr et gjensidig utført bestillingsskjema som refererer til og inkorporerer vilkårene i denne avtalen.

1.9 "Parti" midler Dastomize eller kunden individuelt, og "Partene" midler Dastomize og kunden samlet.

1.10 "Profesjonelle tjenester” betyr implementering, opplæring eller andre tjenester utenfor omfanget av abonnementet, hvis noen, spesifikt identifisert i en bestilling. Det er forstått at profesjonelle tjenester er separate og bortsett fra tjenester (som definert nedenfor) og vil bli belastet med en pris avhengig av nivået på tjenestene som kreves, som er separat og i tillegg til ethvert abonnement (som definert nedenfor).

1.11 "Replay(er)” betyr sluttproduktet som består av en samling av fangster opprettet ved bruk av Dastomize Platform.

1.12 "Dastomize Data" betyr alle: (i) data, informasjon eller andre rutiner generert av eller på vegne av Dastomize gjennom enhver automatisert dataanalyse, behandling eller andre operasjoner av Dastomize Plattform; og (ii) aggregerte og avidentifiserte data generert eller samlet inn av eller på vegne av Dastomize i forbindelse med Dastomize Materialer, inkludert slike data basert på eller avledet fra kundedataene.

1.13 "Dastomize Utviklet IP" betyr all teknologi eller åndsverk relatert til Dastomize Dokumentasjon, Dastomize Plattform eller profesjonelle tjenester som er unnfanget, utviklet eller redusert til praksis i enhver form eller medium, inkludert programvare og andre forfatterskap, algoritmer, brukergrensesnitt, design, data, databaser og samlinger av data, oppfinnelser (enten eller ikke patenterbare) eller oppdagelser, prosesser, kunnskaper eller teknikker varemerker, forretningshemmeligheter og konfidensiell informasjon.

1.14 "Dastomize Teknisk dokumentasjon” betyr all dokumentasjon som Dastomize gjør tilgjengelig for kunden som beskriver funksjonene eller kravene til Dastomize Platform.

1.15 "Dastomize Vertskapsavgifter" betyr disse avgiftsnivåene (hvert "Nivået”) som gjenspeiler: (i) antall økter for Replays på tvers av abonnementet; og/eller (ii) antall avspillinger som er tillatt å bli publisert av enhver kunde.

1.16 "Dastomize materialer”Betyr Dastomize Plattform, Dastomize Dokumentasjon og Dastomize Utviklet IP.

1.17 "Dastomize Plattform" midler Dastomizesin proprietære programvare-som-en-tjeneste-programvareplattform som hjelper brukere med å lage og distribuere Replays.

1.18 "Dastomize Plattformavgifter” betyr de avgiftene som belastes for tilgang til visse funksjoner i Dastomize Plattform, som kan tilbys som en pakke (f.eks. "Team" eller "Enterprise"), som beskrevet og angitt i enhver bestilling.

1.19 "Begrenset innhold" betyr alle data, innhold, informasjon eller annet materiale som direkte eller indirekte: (a) identifiserer en person (inkludert for eksempel navn, signaturer, adresser, telefonnumre, e-postadresser og andre unike identifikatorer); (b) kan brukes til å autentisere en person (inkludert for eksempel ansattes identifikasjonsnumre, offentlig utstedte identifikasjonsnumre, passord eller PIN-koder, brukeridentifikasjon og kontotilgangslegitimasjon eller passord, finansielle kontonumre, kredittrapportinformasjon, biometrisk, genetisk , helse- eller helseforsikringsdata, svar på sikkerhetsspørsmål og andre personlige identifikatorer); (c) misbruker, krenker eller krenker tredjeparts immaterielle rettigheter, personvern eller andre rettigheter; (d) bryter med eller er i konflikt med en avtale eller forpliktelse med en tredjepart eller gjeldende lov; eller (e) som bestemt av en fornuftig observatør under omstendighetene, er fornærmende, mobbende, ærekrenkende, trakasserende, hatefull, uanstendig, pornografisk, truende, voldelig, vulgær eller på annen måte upassende eller upassende.

1.20  "Tjenester" betyr tjenestene som tilbys i forbindelse med fremstillingen av Dastomize Plattform tilgjengelig for kunder i samsvar med vilkårene og funksjonene til ethvert abonnement angitt i den gjeldende bestillingen.

1.21 "Abonnement” betyr en kundes spesifiserte kombinasjon av Dastomize Vertskapsavgifter og Dastomize Plattformavgifter som den abonnerer på under enhver abonnementsperiode.

1.22 "Abonnementsperiode” betyr abonnementsperioden for Dastomize Plattform fastsatt i en ordre.

2. TJENESTER

2.1  Lisens fra Dastomize. Dastomize gir herved til kunden i løpet av abonnementsperioden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar (unntatt under seksjon 12.4), ikke-underlisensierbar og verdensomspennende lisens for å la sine autoriserte brukere få tilgang til og bruke Dastomize Plattform og Dastomize Dokumentasjon utelukkende etter behov for å lage Replays i samsvar med vilkårene i denne Avtalen og dele disse Replays med potensielle kunder ( 'Kunder") i produktdemonstrasjon og salgspresentasjoner (“Autorisert formål”), som angitt i enhver ordre.

2.2  Lisens fra kunde. Kunden gir herved til Dastomize i løpet av abonnementsperioden en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig (med forbehold om kundens rettigheter til å si opp denne avtalen), ikke-overførbar (unntatt under seksjon 12.4), royaltyfri og verdensomspennende lisens til å bruke, lagre, reprodusere, modifisere og på annen måte utnytte kunden Data for interne forretningsformål som er nødvendig for å gi og forbedre Dastomize Plattform. De foregående rettighetene kan underlisensieres av Dastomize til noen av dets tilknyttede selskaper og til underleverandører som er tillatt i henhold til avsnitt 12.4.

2.3  Autoriserte brukere. Kunden er alene ansvarlig for: (a) identifisere og autentisere alle autoriserte brukere; (b) godkjenne tilgang for slike autoriserte brukere til Dastomize materialer; (c) beskytte mot uautorisert tilgang fra autoriserte brukere; (d) opprettholde konfidensialiteten til brukernavn, passord og kontoinformasjon for autoriserte brukere; og (e) alle aktiviteter som skjer under dens og dens autoriserte brukeres brukernavn, passord eller kontoer. Dastomize er ikke ansvarlig for skade som oppstår fra handlinger eller unnlatelser fra autoriserte brukere, inkludert personer som ikke var autorisert til å få tilgang til Dastomize Materialer, men som var i stand til å få tilgang av en eller annen grunn. Kunden vil varsle Dastomize umiddelbart av ethvert faktisk eller mistenkt brudd på denne avtalen fra en autorisert bruker. Ethvert brudd på denne avtalen fra en autorisert bruker anses som et brudd fra kundens side.

2.4  Tjenester. Dastomize vil bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å utføre tjenestene nedenfor, og som angitt i hver ordre. Ingenting i denne avtalen eller noen ordre skal forstås som forhindrer Dastomize fra å utvikle lignende arbeidsprodukter eller leveranser for andre kunder. Noen Dastomize Utviklet IP som er resultatet av tjenester eller profesjonelle tjenester som Dastomize inkorporerer i Dastomize Plattform anses å være en del av abonnementet og dekkes av lisensen til kunden i seksjon 2.1 utelukkende ettersom og i den grad det samme er innlemmet i Dastomize Platform.

2.5  Overvåkning; Suspensjon; Rapportering. Dastomize kan, men er ikke forpliktet til å, overvåke kundens bruk av Dastomize Platform. Dastomize kan, etter rimelig skjønn, suspendere tilgangen til Dastomize Materialer hvis Dastomize mener at: (a) Kunden bryter denne Avtalen; (b) bruk av Dastomize Materialer som er tenkt i denne avtalen utgjør en sikkerhetsrisiko; (c) Kundens bruk av Dastomize Materialer krenker, misbruker eller krenker rettighetene til Dastomize eller en tredjepart; (d) Kundens bruk av Dastomize Materialer impliserer ethvert begrenset innhold; (e) det er en feil eller ytelsesproblem med Dastomize Materialer som påvirker negativt Dastomizesine servere eller andre systemer eller kundens bruk av Dastomize Materialer stiller ellers uventede eller overdrevne krav til det samme; eller (f) enhver gjeldende lov forbyr Dastomize fra å utføre noen av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

2.6  restriksjoner. Kunden kan ikke, direkte eller indirekte, og kan ikke autorisere noen tredjepart (inkludert noen autorisert bruker) til å: (a) dekompilere, demontere, omvendt konstruere eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden, strukturen, ideene, algoritmene eller tilknyttede kunnskap om, den Dastomize Materialer, eller rekonstruer, eller oppdag, eventuelle skjulte eller ikke-offentlige elementer av Dastomize materialer; (b) oversette, tilpasse eller modifisere Dastomize materialer; (c) skrive eller utvikle ethvert program eller avledet arbeid basert på Dastomize Materialer, eller, i den grad det er tillatt av gjeldende lov, på annen måte bruk en del av Dastomize Materialer på noen måte med det formål å utvikle, distribuere eller gjøre tilgjengelige produkter eller tjenester som konkurrerer med noen del av Dastomize Materialer, inkludert bruk av Dastomize Materialer for å måle ethvert annet produkt; (d) selge, underlisensiere, overføre, tildele, lease, leie ut, distribuere eller gi en sikkerhetsinteresse i Dastomize materialer; (e) bruke hvilken som helst del av Dastomize Materialer til andre formål enn det autoriserte formålet; (f) tillate hvilken som helst del av Dastomize Materialer som skal brukes av andre personer enn autoriserte brukere; (g) endre eller fjerne eventuelle varemerker, informasjon om opphavsrett, patentmerker eller andre merknader om eiendomsrett som finnes i eller på Dastomize materialer; (h) omgå eller på annen måte forstyrre autentisering eller sikkerhetstiltak for Dastomize Plattform, eller på annen måte forstyrre eller forstyrre integriteten eller ytelsen til den; (i) bruke hvilken som helst del av Dastomize Materialer i strid med gjeldende lover, regler eller forskrifter; eller (j) SEND TIL ELLER FRA DASTOMIZE PLATTFORME EVENTUELLE BEGRENSET INNHOLD. HVIS KUNDEN VET ELLER MISTENKER AT KUNDEN HAR OVERFØRT BEGRENSET INNHOLD TIL DASTOMIZE PLATTFORM, SÅ VIL KUNDEN UMIDDELBART LEVERE DASTOMIZE MED SKRIFTLIG VARSEL OM DEN SAMME OG RIMELIG BISTAND FOR Å HJELPE TIL Å AKTIVERE DASTOMIZE FOR Å IDENTIFISERE OG SLETTE DET BEGRENSEDE INNHOLDET FRA SYSTEMENE. For å unngå tvil er det kundens ansvar å søke alle tillatelser, lisenser eller andre autorisasjoner som er nødvendige for å bruke tredjepartsmateriale, inkludert partnermateriale, i forbindelse med Dastomize Materialer.

2.7  Tilbakemelding. Kunden kan velge å gi til Dastomize ideer, forslag eller tilbakemeldinger relatert til alle aspekter av Dastomize Materialer ("Tilbakemelding”). Slik tilbakemelding vil være ikke-konfidensiell, og kunden samtykker herved til Dastomize en ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar, underlisensierbar (gjennom flere nivåer), royaltyfri og verdensomspennende lisens til å implementere, bruke, modifisere eller på annen måte utnytte, på noen måte uten begrensning, tilbakemeldingen, uten noen avgifter, attribusjon eller andre forpliktelser overfor kunden.

3. TILLEGG DASTOMIZE FORPLIKTELSER

3.1  Kundeservice. Dastomize godtar videre å: (a) gi kommersielt rimelig teknisk støtte til kunder, via e-post eller telefon, under Dastomizenormal arbeidstid fra 9 til 5 ET, unntatt amerikanske nasjonale helligdager og dager da banker i USA er stengt; (b) bruke kommersielt rimelige tiltak for å: (i) svare på støtteforespørsler i tide; (ii) løse slike forespørsler ved å gi oppdateringer og/eller løsninger til kunden, i samsvar med Dastomizesitt tildelte alvorlighetsnivå til problemene identifisert i slike forespørsler og deres innvirkning på kundens forretningsdrift, i Dastomizesin rimelige skjønn; og (iii) planlegge nedetid for rutinemessig vedlikehold av Dastomize Plattform mellom klokken 12 og 5 ET ("Planlagt nedetid”). Til tross for det foregående, hvis kundene trenger et høyere nivå av støtte enn standard teknisk kundestøtte som tilbys for abonnementer, kan kunden kjøpe profesjonelle tjenester som tilbys for salg i forbindelse med Dastomize Plattform, som deretter vil bli reflektert på gjeldende ordre og faktura tilsvarende.

3.2  oppdateringer. Dastomize vil gi kunden alle vedlikeholdsutgivelser som Dastomize kan, etter eget skjønn, gjøre generelt tilgjengelig for sine lisenshavere uten ekstra kostnad. Kunden er pålagt å godta alle vedlikeholdsutgivelser. Alle vedlikeholdsutgivelser levert av Dastomize til kunden anses som lisensiert til kunden i avsnitt 2.1.

4. EKSTRA KUNDENS FORPLIKTELSER

4.1  Kundesystemer; Kunde Data. Uavhengig av det motsatte i denne Avtalen, har Kunden: (a) og vil beholde enekontrollen over sikkerheten til, driften, vedlikeholdet, administrasjonen av og all tilgang til og bruken av Kundesystemene, og Kunden er eneansvarlig for skaffe all internettforbindelse som er nødvendig for å få tilgang til og bruke Dastomize Plattform til enhver tid i løpet av abonnementsperioden; (b) vil til enhver tid i løpet av abonnementsperioden: (i) sette opp, vedlikeholde og drive i god stand alle kundesystemer på eller gjennom hvilke Dastomize Plattformen åpnes eller brukes etter behov for å aktivere Dastomize å utføre sine forpliktelser i henhold til denne avtalen; (ii) hvis aktuelt, vil gi Dastomize personell med slik tilgang til Kundesystemene som er nødvendig for Dastomize å utføre sine forpliktelser i forbindelse med denne avtalen; og (iii) vil yte alt samarbeid og bistand som Dastomize kan med rimelighet be om å aktivere Dastomize å utøve sine rettigheter og utføre sine forpliktelser i forbindelse med denne avtalen; og (c) Kunden er eneansvarlig for eventuelle sikkerhetssårbarheter og konsekvensene av slike sårbarheter som oppstår fra kundedata, inkludert virus, trojanske hester, ormer eller andre programmeringsrutiner i kundedata som kan begrense eller skade funksjonaliteten til en datamaskin eller som kan skade, fange opp eller ekspropriere data.

4.2  Feil eller forsinkelse. Dastomize er ikke ansvarlig eller ansvarlig for noen forsinkelse eller svikt i ytelsen som helt eller delvis oppstår på grunn av kundens forsinkelse i å utføre, eller unnlatelse av å utføre, noen av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, inkludert eventuelle utilgjengelighet, feil, defekter eller andre problemer i forbindelse med med kundesystemene eller kundedataene (hver, en "Kundesvikt").

5. GEBYRER; INNBETALING

5.1  Abonnementsavgift. Kunden betaler Dastomize alle Dastomize Plattformavgifter og Dastomize Transaksjonsgebyrer av typen og beløpene som er angitt for det gjeldende abonnementet som er identifisert i en hvilken som helst bestilling (“avgifter”). Hvis kundens faktiske bruk av Dastomize Plattformen overskrider det som er tillatt under ethvert abonnement som angitt i en bestilling, og kunden må betale for tilleggsbruken på Dastomizesine da gjeldende priser for bruk, inkludert en automatisk og bindende oppgradering til neste nivå av abonnement.

5.2  Profesjonelle tjenester. Profesjonelle tjenester er tilleggstjenester som kunder kan kjøpe i forbindelse med sitt abonnement, og vil bli beskrevet i bestillingen. Hvis gebyrer for profesjonelle tjenester ikke er angitt i en bestilling, men blir bedt om av kunden, vil slike gebyrer bli fakturert til gjeldende tid og materialpriser. Kunden godtar å umiddelbart refundere Dastomize på faktura for eventuelle faktiske utgifter til reise og losji som påløper Dastomize i forbindelse med profesjonelle tjenester angitt i en bestilling. Alle gebyrer er ikke-kansellerbare, ikke-refunderbare og kan ikke refunderes.

5.3  Betalingsbetingelser. Alle gebyrer vil bli fakturert på forhånd, og alle fakturaer for gebyrer og profesjonelle tjenester forfaller og skal betales i amerikanske dollar innen 30 dager etter fakturadatoen, uten fradrag eller motregning. Renter påløper fra forfallsdatoen med det minste av 1.5 % per måned eller den høyeste satsen tillatt i gjeldende lov.

skatter. Kunden er ansvarlig for alle føderale, statlige, lokale, salgs-, bruks-, merverdiavgifts-, avgifts- eller andre skatter, avgifter eller avgifter som oppstår av denne avtalen eller transaksjonene som er tenkt i denne avtalen (annet enn skatter basert på Dastomizesin nettoinntekt).

6. EIENDOMSRETTIGHETER

6.1  Eierskap. Som mellom partene: (a) underlagt lisensen som Dastomize tilskudd til kunden i avsnitt 2.1, Dastomize eier og beholder alle rettigheter, tittel og interesser i og til Dastomize Plattform, Dastomize Materialer, Dastomize Data, og Dastomize Utviklet IP (samlet, "Dastomize Eiendom”), og Dastomize kan bruke og utnytte alt slikt Dastomize Eiendom uten begrensning eller begrensning; og (b) Kunden alene eier og beholder alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i og til kundedataene, underlagt rettighetene gitt til Dastomize i avsnitt 2.2. Noen Dastomize Utviklet IP som er resultatet av tjenester eller profesjonelle tjenester som Dastomize inkorporerer i Dastomize Plattform anses å være en del av abonnementet og dekkes av lisensen til kunden i seksjon 2.1 utelukkende ettersom og i den grad det samme er innlemmet i Dastomize Platform.

6.2  Forbehold av rettigheter. Alle rettigheter som en part ikke uttrykkelig gir den andre i denne avtalen, er herved forbeholdt, og ingen av partene gir den andre noen underforståtte rettigheter eller lisenser under noen teori.

7. VARIGID OG OPPSIGELSE

7.1  Begrep. Denne avtalen starter på datoen for siste underskrift av den første ordren utført av partene og fortsetter, med mindre den sies opp tidligere i samsvar med denne avtalen, inntil alle bestillinger har utløpt eller blitt terminert. Perioden for hver ordre vil begynne på datoen for siste signatur og fortsette, med mindre den sies opp tidligere i samsvar med denne avtalen, til slutten av gjeldende abonnementsperiode. Hver bestilling vil automatisk fornyes for påfølgende abonnementsvilkår som er like lange som den opprinnelige abonnementsperioden i gjeldende bestilling med mindre en av partene gir den andre skriftlig varsel om sitt ønske om ikke å fornye minst tretti (30) dager før slutten av den daværende bestilling. - gjeldende abonnementsperiode.

7.2  Oppsigelse. Hver av partene kan si opp denne avtalen eller enhver ordre ved skriftlig varsel hvis den andre parten er i vesentlig brudd på denne avtalen eller en slik ordre, der slikt vesentlig brudd ikke er løst innen tretti (30) dager etter skriftlig varsel om slikt brudd fra den ikke- bryter part. For å unngå tvil: (a) kun som eksempel, Kundens manglende overholdelse av avsnitt 2.6 eller 5 anses som et vesentlig brudd på denne Avtalen; (b) utløpet eller oppsigelsen av en ordre vil ikke påvirke varigheten av noen andre ordrer som da er i kraft; og (c) enhver oppsigelse av denne avtalen vil automatisk avslutte alle gjeldende bestillinger. Til tross for det foregående, Dastomize kan si opp denne avtalen og deaktivere all tilgang til Dastomize Materialer umiddelbart ved brudd på avsnitt 2.6 (a), (b), (c), (e), (h), (i) eller (j) i denne avtalen.

7.3  Effekt av oppsigelse. Ved ikrafttredelsesdatoen for utløp eller oppsigelse av denne avtalen uansett årsak: (a) alle utestående bestillinger og tilgang til Dastomize Materialer vil automatisk avsluttes; (b) alle utestående betalingsforpliktelser til kunden vil forfalle og betales umiddelbart; og (c) Dastomize vil gi kunden filen for hver Replay innen 5 virkedager etter oppsigelse. For å unngå tvil må kunden be om retur av kundedata før utløp eller oppsigelse av denne avtalen og ved utløp eller oppsigelse, Dastomize har ingen ytterligere forpliktelse til å lagre eller tillate gjenfinning av slike data med unntak av det som er angitt i følgende setning. Hvis kunden ber om retur av kundedata i samsvar med foregående setning, da Dastomize vil bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å gi kunden en kopi av kundedataene i et rimelig format som bestemmes av Dastomize etter eget skjønn. Følgende seksjoner, og eventuelle definerte vilkår og bestemmelser som kreves for å tolke eller håndheve disse seksjonene (men bare i den grad det kreves for slik tolkning eller håndhevelse), vil overleve oppsigelsen eller utløpet av denne avtalen: 1, 2.3, 2.6, 2.7, 4.1 (c), 4.2, 5, 6, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12.

8. KONFIDENSIALITET

8.1  Ikke-offentliggjøring av konfidensiell informasjon. Den mottakende parten vil bruke samme innsats for å beskytte den avslørende partens konfidensielle informasjon mot tap eller endring, og uautorisert tilgang, bruk eller avsløring, som den bruker for å beskytte sin egen konfidensielle informasjon av lignende sensitivitet, men i ingen tilfeller vil slik innsats være mindre. enn rimelig innsats. Den mottakende parten kan bare bruke den utleverende partens konfidensielle informasjon til å utføre sine forpliktelser og utøve sine rettigheter i henhold til denne avtalen. Den mottakende parten vil ikke avsløre eller gi tilgang til den avslørende partens konfidensielle informasjon til noen tredjepart bortsett fra: (a) for avsløringer til den mottakende partens: (i) ansatte med behov for å vite slik informasjon for å utføre sine forpliktelser i henhold til avtalen og til underleverandører som er tillatt i henhold til avsnitt 12.4; eller (ii) profesjonelle rådgivere eller potensielle investorer eller erververe (hver i (i) og (ii), en "Tillatt mottaker"); og (b) den mottakende parten kan avsløre den avslørende partens konfidensielle informasjon hvis den er tvunget av gjeldende lov til å gjøre det; forutsatt at den mottakende parten gir den avslørende parten skriftlig forhåndsvarsel om slik tvungen avsløring (i den utstrekning det er lovlig tillatt) og rimelig bistand, på den avslørende partens regning, dersom den avslørende part ønsker å bestride offentliggjøringen. Den mottakende parten skal ikke, med mindre annet er uttrykkelig autorisert av den avslørende part, lage noen kopier eller dupliseringer av noen av den avslørende partens konfidensielle informasjon. Eventuelle materialer eller dokumenter som har blitt levert av den avslørende parten til den mottakende parten i forbindelse med å drive sin virksomhet i henhold til denne avtalen, sammen med alle kopier av slike materialer eller dokumenter, skal umiddelbart returneres eller destrueres av den mottakende parten innen ti ( 10) dager etter enten (A) oppsigelsen av denne avtalen eller (B) den avslørende parten ber om slik retur eller destruksjon; forutsatt at mottakende part kan beholde kopier av slikt materiale eller dokumenter som er lagret på mottakers IT-sikkerhetskopierings- og katastrofegjenopprettingssystemer inntil ordinær sletting av disse. Den mottakende parten vil være ansvarlig for ethvert brudd på denne avtalen fra dens tillatte mottakere.

8.2  Opplysningskrav. Den mottakende parten vil umiddelbart informere den avslørende parten skriftlig om ethvert faktisk eller mistenkt tap eller endring av, eller uautorisert tilgang til, bruk eller avsløring av, konfidensiell informasjon. I tilfelle mottakerparten eller en person som mottakerparten eller dens representanter overfører eller har overført konfidensiell informasjon til blir juridisk tvunget (ved muntlige spørsmål, avhør, forespørsler om informasjon eller dokumenter, stevninger, sivile etterforskningskrav eller annet) til å avsløre enhver slik konfidensiell informasjon, skal den mottakende parten gi den avslørende parten umiddelbar skriftlig varsel, slik at den avslørende parten kan søke en beskyttende ordre eller et annet passende rettsmiddel, eller begge deler, eller frafalle overholdelse av bestemmelsene i denne avtalen. I tilfelle den avslørende parten ikke er i stand til å oppnå en beskyttende ordre eller annet passende rettsmiddel, eller hvis den gir den mottakende parten det, skal den mottakende parten kun gi den delen av den konfidensielle informasjonen som den mottakende parten blir informert om ved skriftlig uttalelse fra dets rådgivere er juridisk pålagt å være levert av den og skal gjøre sitt rimelige beste for å oppnå pålitelig forsikring om at konfidensiell behandling skal gis slik konfidensiell informasjon.

9. REPRESENTASJONER OG GARANTIER

9.1  Gjensidig. Hver part representerer og garanterer overfor den andre parten: (a) den er behørig organisert, gyldig eksisterende og har god anseelse i henhold til lovene i jurisdiksjonen til dens inkorporering eller annen organisasjon; (b) den har full selskapsrett, makt og myndighet til å inngå og utføre sine forpliktelser og gi lisensene den gir eller er pålagt å gi i henhold til denne avtalen; (c) utførelsen av en ordre av dens representant hvis signatur er angitt på ordren har blitt behørig autorisert av alle nødvendige bedrifts- eller organisatoriske handlinger fra en slik part; og (d) når en ordre er utført av begge parter, vil avtalen utgjøre den juridiske, gyldige og bindende forpliktelsen til en slik part, som kan håndheves mot en slik part i samsvar med dens vilkår.

9.2   Av kunde. Kunden representerer, garanterer og avtaler videre til Dastomize som Kunden eier eller på annen måte har og vil fortsette å ha de nødvendige rettighetene til og knyttet til Kundedataene slik at, som mottatt av Dastomize og brukes i samsvar med denne avtalen, krenker og vil den ikke krenke, misbruke eller på annen måte krenke noen rettigheter til noen tredjepart eller bryte gjeldende lover.

10. ERSTATNING

10.1  By Dastomize. Dastomize vil: (a) forsvare, eller, etter eget valg, gjøre opp med ethvert krav fremmet mot kunden av en tredjepart som påstår at kundens bruk av Dastomize Plattformen utgjør et direkte brudd på eventuelle immaterielle rettigheter til en tredjepart, bortsett fra i den grad et slikt krav oppstår fra eller er knyttet til kundedata eller begrenset innhold som angitt i avsnitt 10.3 (hver, en "Krav"); og (b) betale eventuelle erstatninger tilkjent i en endelig dom (eller beløp avtalt i et pengeoppgjør) i et slikt krav forsvart av Dastomize; forutsatt at kunden gir Dastomize: (i) umiddelbar skriftlig melding om; (ii) enekontroll over forsvaret og oppgjøret av; og (iii) all informasjon og bistand som med rimelighet blir bedt om av Dastomize i forbindelse med forsvar eller forlik av et slikt krav. Hvis et slikt krav fremsettes eller trues, Dastomize kan, etter eget valg og bekostning: (1) skaffe kunden rett til å fortsette å bruke de krenkende elementene; (2) endre de krenkende elementene for å gjøre dem ikke-krenkende; (3) erstatte de krenkende elementene med ikke-krenkende teknologi som har vesentlig lignende evner; eller (4) hvis intet av det foregående er kommersielt praktisk mulig, si opp denne avtalen. Til tross for det foregående i denne delen 10.1, Dastomize vil ikke ha noen forpliktelse i henhold til denne delen 10.1: (x) for bruk av Dastomize Materialer i kombinasjon med programvare, produkter, tjenester eller teknologier som ikke leveres av Dastomize, i den grad Dastomize Materialer ville ikke være krenkende uten en slik kombinasjon; (y) som oppstår fra eller i forbindelse med kundens manglende bruk av Dastomize Materialer i samsvar med denne avtalen; eller (z) for eventuelle krav eller handlinger som faller innenfor rammen av avsnitt 10.3.

10.2  Ansvarsfraskrivelse. AVSNITT 10.1 STILLER HELE ANSVARET TIL DASTOMIZE, OG KUNDENS EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL, MED HENSYN TIL EVENTUELLE KRAV SOM FALS INNE FOR OMFANGET AV DEL 10.1.

10.3  Av kunde. Uavhengig av det motsatte i seksjon 1, vil kunden forsvare, eller, etter eget valg, gjøre opp med ethvert krav fremsatt mot Dastomize av en tredjepart som oppstår fra eller i forbindelse med begrenset innhold eller påstår at kundedata og/eller bruk av disse i samsvar med denne avtalen krenker eller misbruker tredjeparts rettigheter eller bryter gjeldende lover; forutsatt at Dastomize gir kunden: (a) umiddelbar skriftlig melding om; (b) enekontroll over forsvaret og oppgjøret av; og (c) all informasjon og bistand som med rimelighet er bedt om av Kunden i forbindelse med forsvaret eller oppgjøret av et slikt krav. Kunden skal betale alle erstatninger som endelig tilkjennes Dastomize (eller beløpet for et forlik Kunden inngår) med hensyn til et slikt krav forsvart av Kunden.

11. ANSVARSFRASKRIVELSER; ANSVARSBEGRENSNING

I FULLSTENDELSE TILLATET AV GJELDENDE LOV, GJELDER FØLGENDE VILKÅR:

UNNTATT SOM UTTRYKKELIG ANGITT HER, DASTOMIZE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, ENTEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTE ELLER LOVBETESTE, INKLUDERT ALLE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRENKELSE, TAP AV DATA, NØYAKTIGHET, ELLER NØYAKTIGHET, ELLER NØYAKTIGHET. UTEN BEGRENSNING AV OVENFOR, DASTOMIZE REPRESENTERER ELLER GARANTERER IKKE AT: (a) DEN DASTOMIZE MATERIALER VIL VÆRE FEILFRI ELLER UAVBRUTT; (b) DEN DASTOMIZE MATERIALER VIL VÆRE KOMPATIBELE MED ENHVER SPESIELT ENHET; (c) ALLE DATA LEVERET AV ELLER GJENNOM DASTOMIZE MATERIALER (INKLUDERT TREDJEPARTSINNHOLD) VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER FULLSTENDIG; ELLER (d) SIKKERHETSTILTAK VIL VÆRE TILSTREKKELIG TIL Å FORHINDRE TREDJEPARTS TILGANG TIL KUNDEDATA ELLER KUNDENS ENHETER ELLER TREDJEPARTSTEKNOLOGI SOM BRUKES I FORBINDELSE MED DASTOMIZE MATERIALER.

I INGEN HENDELSE VIL DASTOMIZE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, EKSEMPELISKE, STRAFFENDE, DISKANTE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORRETNING, INNTEKTER, FORTJENESTER, GOODWILL, DATA, ELLER ØKONOMISK BETJENING, ELLER ØKONOMISK BETJENING) UTENFOR ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE AVTALEN ELLER OPPSIGELSE AV DENNE, HVORDAN FORÅRSAKET, OG BASERT PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, ENTEN FOR KONTRAKTSBRUDD, GARANTIBRUDD, SKADELIG (INKLUDERT UAKTIVITET), PRODUKTANSVAR, EVENTUELLT ANSVAR. DASTOMIZE HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER; OG DASTOMIZESITT SAMLEDE ANSVAR (INKLUDERT ADVOKATS HARLARINGER) SOM OPPSTÅR AV ELLER KNYTTET TIL DENNE AVTALEN VIL IKKE OVERSKRE BELØPET BETALT AV KUNDEN I HENHOLD TIL ORDNINGEN(E) SOM GIR KRAVET I DEN 12-MÅNEDERS PERIODEN I DEN XNUMX-MÅNEDERS PERIODEN. . DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER UANSETT EVENTUELL FEIL I DET VÆSENTLIGE FORMÅLET MED EVENTUELLE BEGRENSET ELLER EKSKLUSIVE MIDLER.

12. GODKJENNING AV STANDARD KONTRAKTSKLAUSULER

12.1  Adopsjon av SCC-er. Hvis Dastomize vil motta fra kunden personopplysninger fra individer bosatt i den europeiske union («EU»), vedtar partene uten revisjon eller endring standard kontraktsbestemmelsene publisert i EUs offisielle tidsskrift 7. juni 2021 («SCC-ene» ). Partene vedtar SCC-er for å sikre samsvar med kravene i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri flyt av slike data (den generelle databeskyttelsesforordningen GDPR) til et tredjeland utenfor EU.

12.2  Underbehandlere. Formålet med dataoverføringen fra Kunden til Dastomize er å gi tilgang til Dastomize Plattform, som beskrevet i denne avtalen. I henhold til paragraf 9 i SCC-ene, Dastomize, som dataimportør, har tillatelse fra Kunden, som dataeksportør, til å engasjere underbehandlerne som er oppført på Dastomizesin hjemmeside og ligger på https://www.dastomize.com/privacy-policy/ . Kunden er enig i det Dastomize kan oppdatere sin liste over underbehandlere med jevne mellomrom, og slike oppdateringer vil vises på Dastomizenettstedet.

12.3  Sikkerhetstiltak. Som kreves av GDPR og basert på gjeldende industristandarder, Dastomize opprettholder tekniske og organisatoriske tiltak som brukes for å sikre et passende sikkerhetsnivå for personopplysninger som overføres til Dastomize basert på SCC-ene. Disse tiltakene tar hensyn til arten, omfanget, konteksten og formålet med behandlingen, sammen med risikoen for rettigheter og friheter til fysiske personer. I tillegg, Dastomize opprettholder en SOC 2-sertifisering.

13. GENERELLE BESTEMMELSER

13.1  Tolkning. Med mindre en klar motstridende intensjon vises: (a) ethvert begrep definert i entall inkluderer flertall når det kreves av gjeldende kontekst; (b) overskriftene i denne avtalen er kun ment som referanse, vil ikke bli ansett for å være en del av denne avtalen, og vil ikke bli referert til i forbindelse med tolkningen av denne avtalen; og (c) bruk av «inkludert» betyr «inkludert, uten begrensning». Enhver tvetydighet i denne avtalen vil bli tolket uten hensyn til hvilken part som har utarbeidet denne avtalen eller deler av den.

13.2  Ikke-anmodning. I løpet av abonnementsperioden og i ett (1) år etterpå, skal kunden ikke, og skal ikke bistå noen annen part, direkte eller indirekte med å rekruttere eller oppfordre, annet enn ved generell reklame som ikke er rettet spesifikt mot noen person eller selskap, for ansettelse eller engasjement som uavhengig kontraktør enhver person som da eller innen de foregående seks (6) månedene er ansatt eller engasjert av Dastomize.

13.3  Endringer. Dastomize kan gjøre endringer eller oppdateringer til Dastomize Materialer i løpet av abonnementsperioden, inkludert for å gjenspeile endringer i teknologi, bransjepraksis og mønstre for systembruk; Slike endringer vil imidlertid ikke resultere i en vesentlig reduksjon i ytelsesnivået eller tilgjengeligheten til Dastomize Materialer gitt til kunden i løpet av abonnementsperioden.

13.4    Oppdrag; Underleverandører. Ingen av partene kan overdra denne avtalen eller noen av dens rettigheter i henhold til denne avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten, bortsett fra at Dastomize kan tildele denne avtalen uten samtykke fra kunden som en del av en bedriftsreorganisering, til evt Dastomize Tilknyttet, eller ved endring av kontroll, konsolidering, sammenslåing, salg av hele eller i det vesentlige all virksomhet eller eiendeler knyttet til denne avtalen, eller en lignende transaksjon eller serie av transaksjoner. Med forbehold om det foregående, vil denne avtalen være bindende for og gjelde til fordel for partene og deres respektive etterfølgere og tillatte overdragere. Dastomize kan etter eget skjønn fra tid til annen engasjere tredjeparter til å utføre noen av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, inkludert hosting eller andre tjenester. Dastomize vil være ansvarlig for å sikre at alle slike parter overholder denne avtalen.

13.5   Force Majeure. Ingen av partene vil være ansvarlige for svikt eller forsinkelse i ytelsen i henhold til denne avtalen på grunn av noen årsak utenfor dens rimelige kontroll, inkludert krigshandling, terrorisme, Guds handling, jordskjelv, flom, embargo, opprør, sabotasje, mangel på arbeidskraft eller tvist, statlig handling eller svikt eller forringelse av Internett, men i alle tilfeller unntatt betaling av gebyrer (hver, en "Force Majeure”). Den forsinkede Parten må gi den andre Parten varsel om slik Force Majeure og bruke kommersielt rimelige tiltak for å rette opp slik svikt eller forsinkelse i ytelsen.

13.6   Gjeldende lov. Hvis det oppstår en tvist mellom partene som følge av denne avtalen (hver, en "tvist"), vil autoriserte representanter for hver part forhandle i god tro for å løse tvisten. Hvis slike representanter ikke kan løse tvisten etter ikke mindre enn tretti (30) dager med forhandlinger i god tro, kan hver av partene forfølge alle tilgjengelige rettsmidler utelukkende i domstoler med kompetent jurisdiksjon i Suffolk County, Massachusetts, og hver part fraskriver seg alle rettigheter til å utfordre slike spillested på hvilken som helst teori. Denne avtalen vil bli styrt av lovene i Delaware, unntatt dens prinsipper om lovkonflikter. Den rådende part vil være berettiget til å kreve inn gebyrer, kostnader eller utgifter som denne part har pådratt seg ved å forfølge et krav eller søksmål mot den tapende part. Til tross for det foregående, skal SCCs styres av tysk lov.

13.7   Publisitet. Dastomize kan bruke kundens navn, varemerke eller logo som referanse for markedsføring eller reklameformål på Dastomizesin nettside og i annen kommunikasjon med eksisterende eller potensiell Dastomize kunder, investorer eller innkjøpere, underlagt eventuelle skriftlige varemerkeretningslinjer som kunden måtte oppgi Dastomize skriftlig på tidspunktet for denne avtalen. Dastomize er autorisert til å bruke Replays eller deler av Replays opprettet i henhold til denne Avtalen i sitt reklame- og markedsføringsmateriell, inkludert på nettsiden og i annen kommunikasjon med eksisterende eller potensielle Dastomize kunder, investorer eller innkjøpere. Ingen av partene vil utstede noen pressemelding eller publisere noen offentlig tilgjengelige uttalelser eller dokumentasjon som beskriver aktivitetene som foregår under denne avtalen uten den andre partens skriftlige forhåndssamtykke, som ikke skal tilbakeholdes urimelig.

13.8   Hele avtalen; Rekkefølge. Alle bestillinger er innlemmet ved referanse i denne avtalen. I tilfelle en konflikt mellom vilkårene i denne avtalen og en ordre, vil vilkårene i denne avtalen ha forrang med mindre ordren uttrykkelig angir noe annet. Denne avtalen, inkludert alle bestillinger, er den eneste avtalen mellom partene angående emnet for denne, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler og forståelser med hensyn til nevnte emne. Ingen vilkår i noen kjøpsordre, bekreftelse eller annen form gitt av kunden vil endre denne avtalen, uavhengig av feil i Dastomize å protestere mot slike vilkår.

13.9   Tredjepartsbegunstigede. Denne avtalen er utelukkende til fordel for partene og deres respektive etterfølgere og tillatte overdragere, og ingenting her, uttrykkelig eller underforstått, er ment å eller vil gi noen annen part noen juridiske eller rettferdige rettigheter, fordeler eller rettsmidler av noen art i henhold til eller på grunn av denne avtalen.

13.10   Frafall; Endringer. Alle fraskrivelser av rettigheter som oppstår under denne avtalen må gjøres skriftlig av parten som gir avkall på rettigheter, og alle endringer i denne avtalen må gjøres skriftlig og signert av autoriserte representanter for begge parter.

13.11   Merknader. Ethvert varsel som kreves eller tillates i henhold til denne avtalen, vil være effektivt hvis det er: (a) skriftlig og sendt med sertifisert eller registrert post, eller forespurt returkvittering, til den aktuelle parten på adressen angitt i ordren, i i tilfelle av Kunden, eller som angitt nedenfor, i tilfelle av Dastomize, og med passende porto påført; eller (b) sendt via elektronisk post til den aktuelle personen angitt i bestillingen, i tilfelle av kunden, eller som angitt nedenfor, i tilfelle av Dastomize. Hver av partene kan endre sin adresse for mottak av varsel ved varsel til den andre parten i samsvar med denne delen. Varsler anses som gitt to (2) virkedager etter utsendelsesdatoen, én (1) virkedag etter levering til en kurer, og/eller samme dag sendes en elektronisk post til mottakeren. Til tross for det foregående i denne seksjonen 12.11, må alle varsler som truer rettssaker eller påstå brudd på denne avtalen sendes i henhold til metode (a) i denne seksjonen.

13.12   Forholdet mellom partene. Forholdet mellom partene er uavhengige kontraktører. Ingenting i denne avtalen skal tolkes som å skape noe byrå, partnerskap, joint venture eller annen form for felles foretak, ansettelse eller tillitsforhold mellom partene, og ingen av partene vil ha fullmakt til å inngå kontrakter for eller binde den andre parten på noen som helst måte .

13.13   Ugyldighet. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen av en domstol med kompetent jurisdiksjon anses å være uhåndhevbar, så: (a) vil den bli skilt fra denne avtalen; (b) domstolen med kompetent jurisdiksjon vil erstatte den avskilte bestemmelsen med en annen bestemmelse som mest gjenspeiler partenes opprinnelige intensjon i den fulle utstrekning som er tillatt av gjeldende lov; og (c) denne avtalen forblir i full kraft og virkning.

13.14   Motparter. Denne avtalen kan signeres i motparter, som hver vil bli ansett som en original, og som alle sammen utgjør en enkelt avtale.

 

Dastomize Kontaktinformasjon:

Dastomize.com – en Dasble Teknologiprosjekt

Juridisk firmanavn: DOA GLOBAL PTE. LTD.

3 Coleman Street, #03-24 Peninsula Shopping Complex, Singapore 179804


E-post: [e-postbeskyttet]