Bạn đang ở đây:

Điều khoản và Điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX

THỎA THUẬN THUÊ BAO

THỎA THUẬN ĐĂNG KÝ NÀY (“Hiệp định”) ĐƯỢC LÀM GIỮA DASTOMIZE, INC. (“Dastomize”) VÀ CÔNG TY ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ KHÁCH HÀNG TRONG ĐƠN HÀNG (ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY) (“Khách hàng”). NGƯỜI THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG TRÊN ĐƠN HÀNG ĐẠI DIỆN CỦA KHÁCH HÀNG RẰNG CÁ NHÂN NÀY CÓ QUYỀN VÀ BỒI DƯỠNG KHÁCH HÀNG VỚI THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐƠN HÀNG. NẾU NGƯỜI NÀO KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ĐÓ, HOẶC NẾU NGƯỜI ĐÓ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐƠN ĐẶT HÀNG TRONG TẤT CẢ CÁC TÔN TRỌNG, THÌ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG. Để xem xét tốt và có giá trị, việc tiếp nhận và đầy đủ theo văn bản này được thừa nhận, các Bên đồng ý như sau:

1. ĐỊNH NGHĨA.

Ngoài các điều khoản được định nghĩa ở những nơi khác trong Thỏa thuận này, các điều khoản sau đây sẽ có nghĩa sau đây khi được sử dụng trong Thỏa thuận này:

1.1 “Liên kết”Có nghĩa là đối với một Bên, bất kỳ tổ chức nào hiện tại hoặc trong tương lai kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung của Bên đó trong thời gian tồn tại quyền kiểm soát đó, trong đó“ quyền kiểm soát ”có nghĩa là quyền sở hữu trên năm mươi phần trăm (50 %) số chứng khoán đang lưu hành đại diện cho quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác của Bên đó.

1.2 “Luật áp dụng”Có nghĩa là tất cả các luật, quy tắc, quy định và các tuyên bố khác có hiệu lực pháp luật ở mọi nơi trên thế giới áp dụng cho bất kỳ hoạt động nào do một Bên thực hiện hoặc được đề xuất thực hiện theo Thỏa thuận này.

1.3 “Người dùng được ủy quyền”Có nghĩa là bất kỳ nhân viên hoặc nhà tư vấn nào của Khách hàng: (a) người mà Khách hàng cho phép truy cập vào Dastomize Nền tảng thay mặt cho nó; (b) người đăng ký Dastomize Nền tảng đã được mua theo Đơn đặt hàng; và (c) ai đã được cung cấp thông tin xác thực truy cập cho Dastomize Nền tảng của Khách hàng (hoặc bởi Dastomize, theo yêu cầu của Khách hàng).

1.4 “Thông tin bảo mật”Có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được tiết lộ, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi hoặc thay mặt cho một Bên (“Người tiết lộ”) Cho Bên kia (“Người nhận”) Theo Thỏa thuận này: (a) được chỉ định là“ bí mật ”hoặc theo một số cách khác để chỉ ra tính chất bí mật của nó; hoặc (b) nếu không thì cần được xử lý một cách hợp lý theo cách thức bảo mật dựa trên các trường hợp tiết lộ thông tin và bản chất của chính thông tin. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Dastomize Vật liệu và Dastomize Dữ liệu, ngoại trừ các khía cạnh công khai của Dastomize Nền tảng, là Dastomizethông tin bí mật của và Dữ liệu khách hàng là thông tin bí mật của Khách hàng. Tuy nhiên, Thông tin Bí mật không bao gồm bất kỳ thông tin nào: (i) được biết đến hoặc được phổ biến rộng rãi và có sẵn cho công chúng mà không có hành động hoặc thiếu sót nào của Người nhận; (ii) đã thuộc quyền sở hữu của Người nhận mà không có nghĩa vụ bảo mật đối với Người tiết lộ tại thời điểm Người tiết lộ tiết lộ, như được thể hiện trong hồ sơ cùng thời của Người nhận; (iii) được Người nhận thu thập một cách hợp pháp từ một bên thứ ba, người có quyền tiết lộ thông tin đó; hoặc (iv) được Người nhận phát triển độc lập mà không vi phạm nghĩa vụ đối với Người tiết lộ và không có bất kỳ việc sử dụng hoặc tham chiếu đến Thông tin bí mật của Người tiết lộ.

1.5 “Dữ liệu khách hàng”Có nghĩa là tất cả dữ liệu, nội dung và tài liệu nguyên bản khác do khách hàng tạo ra mà Khách hàng truyền cho Dastomize Nền tảng thông qua các chức năng có sẵn trên giao diện người dùng dựa trên web của Dastomize Nền tảng, bao gồm tất cả các Bản phát lại, nhưng trong mọi trường hợp loại trừ Dastomize Dữ liệu

1.6 “Hệ thống khách hàng”Có nghĩa là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Khách hàng, bao gồm máy tính, phần mềm, phần cứng, cơ sở dữ liệu, hệ thống điện tử (bao gồm cả hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu) và mạng, cho dù do Khách hàng trực tiếp vận hành hoặc thông qua các dịch vụ của bên thứ ba.

1.7 “Phát hành bảo trì”Có nghĩa là bất kỳ bản cập nhật, nâng cấp, phát hành hoặc điều chỉnh hoặc sửa đổi nào khác của Dastomize Nền tảng hoặc Dastomize Tài liệu đó Dastomize có thể cung cấp cho Khách hàng theo thời gian trong Thời hạn Đăng ký.

1.8 “trật tự”Có nghĩa là một biểu mẫu đơn đặt hàng được thực hiện chung có tham chiếu và kết hợp các điều khoản của Thỏa thuận này.

1.9 “Buổi tiệc" có nghĩa Dastomize hoặc Khách hàng riêng lẻ và “bên" có nghĩa Dastomize và Khách hàng nói chung.

1.10 “Dịch vụ tư vấn”Nghĩa là việc triển khai, đào tạo hoặc các dịch vụ khác nằm ngoài phạm vi của Đăng ký, nếu có, được xác định cụ thể trong Đơn đặt hàng. Điều này được hiểu rằng Dịch vụ Chuyên nghiệp là riêng biệt và ngoài Dịch vụ (như được định nghĩa bên dưới) và sẽ được tính phí tùy thuộc vào mức độ dịch vụ được yêu cầu, riêng biệt và bổ sung cho bất kỳ Đăng ký nào (như được định nghĩa bên dưới).

1.11 “Phát lại (các)”Có nghĩa là sản phẩm cuối cùng bao gồm tổng hợp các ảnh chụp được tạo ra thông qua việc sử dụng Dastomize Nền tảng.

1.12 “Dastomize Ngày”Có nghĩa là bất kỳ: (i) dữ liệu, thông tin hoặc các quy trình khác được tạo ra bởi hoặc nhân danh Dastomize thông qua bất kỳ phân tích, xử lý dữ liệu tự động hoặc các hoạt động khác của Dastomize Nền tảng; và (ii) dữ liệu tổng hợp và không xác định được tạo ra hoặc thu thập bởi hoặc thay mặt cho Dastomize đang kết nối với Dastomize Tài liệu, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào như vậy dựa trên hoặc có nguồn gốc từ Dữ liệu khách hàng.

1.13 “Dastomize IP đã phát triển”Có nghĩa là bất kỳ và tất cả công nghệ hoặc tài sản trí tuệ liên quan đến Dastomize Tài liệu, Dastomize Nền tảng hoặc Dịch vụ chuyên nghiệp được hình thành, phát triển hoặc rút gọn để thực hành dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, bao gồm phần mềm và các tác phẩm khác về quyền tác giả, thuật toán, giao diện người dùng, thiết kế, dữ liệu, cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập dữ liệu, phát minh (có hoặc không bằng sáng chế) hoặc khám phá, quy trình, bí quyết hoặc kỹ thuật nhãn hiệu, bí mật thương mại và thông tin bí mật.

1.14 “Dastomize Tài liệu”Có nghĩa là bất kỳ tài liệu nào Dastomize cung cấp cho Khách hàng mô tả các tính năng hoặc yêu cầu của Dastomize Nền tảng.

1.15 “Dastomize Phí lưu trữ”Có nghĩa là các mức phí (mỗi mức là“Tầng”) Phản ánh: (i) số phiên phát lại trên toàn bộ Đăng ký; và / hoặc (ii) số lượng Bản phát lại được phép xuất bản bởi bất kỳ Khách hàng nào.

1.16 “Dastomize Vật liệu" có nghĩa là những Dastomize Nền tảng, Dastomize Tài liệu và Dastomize IP đã phát triển.

1.17 “Dastomize Nền tảng" có nghĩa DastomizeNền tảng phần mềm như một dịch vụ độc quyền của phần mềm hỗ trợ người dùng tạo và phân phối các Bản phát lại.

1.18 “Dastomize Phí nền tảng”Có nghĩa là những khoản phí được tính để truy cập vào các tính năng nhất định của Dastomize Nền tảng, có thể được cung cấp dưới dạng một gói (ví dụ: “Nhóm” hoặc “Doanh nghiệp”), như được mô tả và quy định trong bất kỳ Đơn hàng nào.

1.19 “Nội dung bị hạn chế”Có nghĩa là bất kỳ dữ liệu, nội dung, thông tin hoặc tài liệu nào khác trực tiếp hoặc gián tiếp: (a) nhận dạng một cá nhân (bao gồm, ví dụ: tên, chữ ký, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các số nhận dạng duy nhất khác); (b) có thể được sử dụng để xác thực một cá nhân (bao gồm, ví dụ, số nhận dạng nhân viên, số nhận dạng do chính phủ cấp, mật khẩu hoặc mã PIN, nhận dạng người dùng và thông tin xác thực truy cập tài khoản hoặc mật khẩu, số tài khoản tài chính, thông tin báo cáo tín dụng, sinh trắc học, di truyền , dữ liệu sức khỏe hoặc bảo hiểm sức khỏe, câu trả lời cho các câu hỏi bảo mật và các số nhận dạng cá nhân khác); (c) chiếm đoạt, vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bên thứ ba; (d) vi phạm hoặc xung đột với bất kỳ thỏa thuận hoặc cam kết nào với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ Luật áp dụng nào; hoặc (e) được xác định bởi một người quan sát hợp lý trong các tình huống, là lạm dụng, bắt nạt, nói xấu, quấy rối, thù hận, tục tĩu, khiêu dâm, đe dọa, bạo lực, thô tục hoặc có thể bị phản đối hoặc không phù hợp.

1.20  "DỊCH VỤ”Có nghĩa là các dịch vụ được cung cấp liên quan đến việc Dastomize Nền tảng có sẵn cho Khách hàng tuân theo các điều khoản và tính năng của bất kỳ Đăng ký nào được quy định trong Đơn đặt hàng hiện hành.

1.21 “Đăng ký”Có nghĩa là sự kết hợp được chỉ định của Khách hàng về Dastomize Phí lưu trữ và Dastomize Phí nền tảng mà nó đăng ký trong bất kỳ Thời hạn đăng ký nào.

1.22 “Thời hạn đăng ký”Có nghĩa là thời hạn đăng ký cho Dastomize Nền tảng được thiết lập trong một Đơn đặt hàng.

2. DỊCH VỤ

2.1  Giấy phép từ Dastomize. Dastomize theo đây, cấp cho Khách hàng trong Thời hạn đăng ký giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng (ngoại trừ theo Mục 12.4), không thể cấp phép lại và trên toàn thế giới để cho phép Người dùng được ủy quyền của mình truy cập và sử dụng Dastomize Nền tảng và Dastomize Tài liệu chỉ khi cần thiết để tạo các Bản phát lại phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận này và chia sẻ các Bản phát lại đó với khách hàng tiềm năng ( "khách hàng") trong trình diễn sản phẩm và thuyết trình bán hàng (“Mục đích được ủy quyền”), Như được quy định trong bất kỳ Đơn hàng nào.

2.2  Giấy phép từ khách hàng. Khách hàng sẽ cấp cho Dastomize trong Thời hạn đăng ký, không độc quyền, không thể hủy ngang (tùy thuộc vào quyền của Khách hàng để chấm dứt Thỏa thuận này), không thể chuyển nhượng (ngoại trừ theo Mục 12.4), miễn phí bản quyền và giấy phép trên toàn thế giới để sử dụng, lưu trữ, tái sản xuất, sửa đổi và khai thác Khách hàng theo cách khác Dữ liệu cho các mục đích kinh doanh nội bộ khi cần thiết để cung cấp và cải thiện Dastomize Nền tảng. Các quyền nêu trên có thể được cấp phép lại bởi Dastomize cho bất kỳ Chi nhánh nào của nó và cho các nhà thầu phụ được phép theo Mục 12.4.

2.3  Người dùng được ủy quyền. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về: (a) xác định và xác thực tất cả Người dùng được ủy quyền; (b) phê duyệt quyền truy cập của Người dùng được ủy quyền đó vào Dastomize Vật liệu; (c) bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép của Người dùng được Ủy quyền; (d) duy trì tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu và thông tin tài khoản cho Người dùng được ủy quyền; và (e) tất cả các hoạt động xảy ra dưới tên người dùng, mật khẩu hoặc tài khoản của Người dùng được Ủy quyền. Dastomize không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bất kỳ Người dùng được ủy quyền nào, bao gồm cả những cá nhân không được phép truy cập Dastomize Tài liệu nhưng những người có thể truy cập vì bất kỳ lý do gì. Khách hàng sẽ thông báo Dastomize ngay lập tức về bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ nào đối với Thỏa thuận này bởi bất kỳ Người dùng được ủy quyền nào. Bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này bởi bất kỳ Người dùng được ủy quyền nào đều bị Khách hàng coi là vi phạm.

2.4  DỊCH VỤ. Dastomize sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thực hiện các Dịch vụ dưới đây và như được quy định trong mỗi Đơn đặt hàng. Không có gì trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Đơn đặt hàng nào sẽ được hiểu để ngăn chặn Dastomize từ việc phát triển sản phẩm công việc tương tự hoặc sản phẩm giao cho các Khách hàng khác. Không tí nào Dastomize IP được phát triển là kết quả của Dịch vụ hoặc Dịch vụ chuyên nghiệp Dastomize kết hợp vào Dastomize Nền tảng được coi là một phần của Đăng ký và được bao gồm bởi giấy phép cho Khách hàng trong Mục 2.1 chỉ khi và ở mức độ tương tự được kết hợp vào Dastomize Nền tảng.

2.5  Giám sát; Đình chỉ; Báo cáo. Dastomize có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát việc sử dụng của Khách hàng đối với Dastomize Nền tảng. Dastomize có thể, theo quyết định hợp lý của mình, đình chỉ quyền truy cập vào Dastomize Vật liệu nếu Dastomize tin rằng: (a) Khách hàng vi phạm Thỏa thuận này; (b) sử dụng Dastomize Các tài liệu được đề cập trong Thỏa thuận này có nguy cơ bảo mật; (c) Việc khách hàng sử dụng Dastomize Tài liệu vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm quyền của Dastomize hoặc một bên thứ ba; (d) Khách hàng sử dụng Dastomize Tài liệu liên quan đến bất kỳ Nội dung bị hạn chế nào; (e) có lỗi hoặc vấn đề về hiệu suất với Dastomize Vật liệu ảnh hưởng xấu đến Dastomizemáy chủ của hoặc các hệ thống khác hoặc việc Khách hàng sử dụng Dastomize Các vật liệu khác đặt ra những yêu cầu bất ngờ hoặc quá mức đối với giống nhau; hoặc (f) bất kỳ Luật hiện hành nào cấm Dastomize khỏi việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này.

2.6  Hạn chế. Khách hàng không được, trực tiếp hoặc gián tiếp và không được ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm bất kỳ Người dùng được ủy quyền nào): (a) dịch ngược, tháo rời, thiết kế đối chiếu hoặc cố gắng lấy lại mã nguồn, cấu trúc, ý tưởng, thuật toán hoặc liên kết bí quyết của, Dastomize Vật liệu, hoặc tái tạo, hoặc khám phá, bất kỳ yếu tố ẩn hoặc không công khai nào của Dastomize Vật liệu; (b) dịch, điều chỉnh hoặc sửa đổi Dastomize Vật liệu; (c) viết hoặc phát triển bất kỳ chương trình hoặc tác phẩm phái sinh nào dựa trên Dastomize Các tài liệu, hoặc, trong phạm vi tối đa được Luật hiện hành cho phép, nếu không, hãy sử dụng bất kỳ phần nào của Dastomize Tài liệu theo bất kỳ cách nào nhằm mục đích phát triển, phân phối hoặc tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập được để cạnh tranh với bất kỳ phần nào của Dastomize Vật liệu, bao gồm cả việc sử dụng Dastomize Vật liệu để đánh giá bất kỳ sản phẩm nào khác; (d) bán, cấp phép lại, chuyển nhượng, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê, phân phối hoặc cấp quyền lợi bảo đảm trong Dastomize Vật liệu; (e) sử dụng bất kỳ phần nào của Dastomize Tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác với Mục đích được Ủy quyền; (f) cho phép bất kỳ phần nào của Dastomize Tài liệu được sử dụng bởi bất kỳ người nào không phải là Người dùng được Ủy quyền; (g) thay đổi hoặc xóa bất kỳ nhãn hiệu, thông tin bản quyền, nhãn hiệu bằng sáng chế hoặc bất kỳ thông báo độc quyền nào khác có trong hoặc trên Dastomize Vật liệu; (h) phá vỡ hoặc can thiệp vào bất kỳ biện pháp xác thực hoặc bảo mật nào của Dastomize Nền tảng, hoặc nói cách khác là can thiệp hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của nó; (i) sử dụng bất kỳ phần nào của Dastomize Tài liệu vi phạm bất kỳ Luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào; hoặc (j) CHUYỂN ĐẾN HOẶC TỪ DASTOMIZE NỀN TẢNG BẤT KỲ NỘI DUNG HẠN CHẾ. NẾU KHÁCH HÀNG BIẾT HOẶC TẠM NGỪNG RẰNG KHÁCH HÀNG ĐÃ CHUYỂN NỘI DUNG HẠN CHẾ VÀO DASTOMIZE NỀN TẢNG, SAU ĐÓ KHÁCH HÀNG SẼ CUNG CẤP NGAY LẬP TỨC DASTOMIZE VỚI THÔNG BÁO ĐƯỢC VIẾT CÙNG VÀ HỖ TRỢ HỢP LÝ ĐỂ GIÚP ĐỠ DASTOMIZE XÁC ĐỊNH VÀ XÓA NỘI DUNG HẠN CHẾ khỏi HỆ THỐNG CỦA NÓ. Để tránh nghi ngờ, Khách hàng có trách nhiệm tìm kiếm bất kỳ và tất cả các quyền, giấy phép hoặc các ủy quyền khác cần thiết để sử dụng bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào, bao gồm cả tài liệu của đối tác, liên quan đến Dastomize Nguyên vật liệu.

2.7  Phản hồi. Khách hàng có thể chọn cung cấp cho Dastomize ý tưởng, đề xuất hoặc phản hồi liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Dastomize Vật liệu ("Phản hồi”). Phản hồi như vậy sẽ không được bảo mật và Khách hàng theo đây sẽ cấp cho Dastomize giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, có thể chuyển nhượng, cấp phép lại (qua nhiều cấp), miễn phí bản quyền và trên toàn thế giới để triển khai, sử dụng, sửa đổi hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào mà không có giới hạn, Phản hồi, không có phí, ghi công hoặc các nghĩa vụ khác đối với Khách hàng.

3. BỔ SUNG DASTOMIZE NGHĨA VỤ

3.1  Hỗ trợ khách hàng. Dastomize đồng ý thêm để: (a) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại cho Khách hàng, qua email hoặc điện thoại, trong thời gian DastomizeGiờ làm việc bình thường của 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ ET, ngoại trừ các ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ và những ngày khi các ngân hàng ở Hoa Kỳ đóng cửa; (b) sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để: (i) đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ một cách kịp thời; (ii) giải quyết các yêu cầu đó bằng cách cung cấp các bản cập nhật và / hoặc giải pháp thay thế cho Khách hàng, phù hợp với Dastomizemức độ nghiêm trọng được ấn định đối với các vấn đề được xác định trong các yêu cầu đó và tác động của chúng đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng, trong Dastomizequyết định hợp lý của; và (iii) lên lịch thời gian ngừng hoạt động để bảo trì định kỳ Dastomize Nền tảng từ 12 giờ sáng đến 5 giờ sáng theo giờ ET (“Thời gian ngừng hoạt động đã lên lịch”). Bất chấp những điều đã nói ở trên, nếu Khách hàng yêu cầu mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn của Khách hàng được cung cấp cho Đăng ký, Khách hàng có thể mua Dịch vụ Chuyên nghiệp được cung cấp để bán liên quan đến Dastomize Nền tảng, sau đó sẽ được phản ánh trên Đơn hàng áp dụng và hóa đơn tương ứng.

3.2  Cập nhật. Dastomize sẽ cung cấp cho Khách hàng tất cả các Bản phát hành bảo trì Dastomize có thể, theo quyết định riêng của mình, cung cấp chung cho những người được cấp phép mà không phải trả thêm phí. Khách hàng được yêu cầu chấp nhận tất cả các Bản phát hành bảo trì. Tất cả các bản phát hành bảo trì được cung cấp bởi Dastomize cho Khách hàng được coi là đã cấp phép cho Khách hàng trong Mục 2.1.

4. BỔ SUNG CÁC NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

4.1  Hệ thống khách hàng; Dữ liệu khách hàng. Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, Khách hàng: (a) có và sẽ giữ quyền kiểm soát duy nhất đối với bảo mật, vận hành, bảo trì, quản lý và tất cả quyền truy cập và sử dụng, Hệ thống của Khách hàng và Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về có được tất cả kết nối internet cần thiết để truy cập và sử dụng Dastomize Nền tảng mọi lúc trong Thời hạn đăng ký; (b) sẽ luôn luôn trong suốt Thời hạn Đăng ký: (i) thiết lập, duy trì và vận hành để sửa chữa tốt tất cả các Hệ thống Khách hàng trên hoặc thông qua đó Dastomize Nền tảng được truy cập hoặc sử dụng khi cần thiết để kích hoạt Dastomize thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này; (ii) nếu có, sẽ cung cấp Dastomize nhân sự có quyền truy cập vào Hệ thống khách hàng khi cần thiết Dastomize thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan đến Thỏa thuận này; và (iii) sẽ cung cấp mọi hợp tác và hỗ trợ như Dastomize có thể yêu cầu một cách hợp lý để kích hoạt Dastomize thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến Thỏa thuận này; và (c) Khách hàng tự chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào và hậu quả của các lỗ hổng đó phát sinh từ Dữ liệu khách hàng, bao gồm bất kỳ vi-rút, ngựa Trojan, sâu hoặc các quy trình lập trình khác trong Dữ liệu khách hàng có thể hạn chế hoặc gây hại cho chức năng của máy tính hoặc của có thể làm hỏng, đánh chặn hoặc chiếm đoạt dữ liệu.

4.2  Thất bại hoặc trì hoãn. Dastomize không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nào phát sinh từ toàn bộ hoặc một phần do Khách hàng chậm trễ thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ sự không có sẵn, lỗi, khiếm khuyết hoặc các vấn đề khác liên quan đến với Hệ thống khách hàng hoặc Dữ liệu khách hàng (mỗi "Khách hàng thất bại").

5. LỆ PHÍ; THANH TOÁN

5.1  Phí đăng ký. Khách hàng sẽ trả tiền Dastomize tất cả các Dastomize Phí nền tảng và Dastomize Phí giao dịch thuộc loại và với số tiền quy định cho Đăng ký áp dụng được xác định trong bất kỳ Đơn đặt hàng nào (“Lệ Phí”). Nếu Khách hàng thực sự sử dụng Dastomize Nền tảng vượt quá mức cho phép theo bất kỳ Đăng ký nào như được quy định trong bất kỳ Đơn đặt hàng nào, khi đó Khách hàng phải trả tiền cho việc sử dụng bổ sung tại Dastomizelà mức giá hiện tại khi đó cho việc sử dụng, bao gồm nâng cấp tự động và ràng buộc lên cấp độ Đăng ký tiếp theo.

5.2  Dịch vụ tư vấn. Dịch vụ Chuyên nghiệp là các dịch vụ bổ sung mà Khách hàng có thể mua liên quan đến Đăng ký của họ và sẽ được mô tả trong Đơn đặt hàng. Nếu Phí Dịch vụ Chuyên nghiệp không được quy định trong Đơn đặt hàng mà do Khách hàng yêu cầu, thì các Khoản phí đó sẽ được lập hóa đơn theo thời gian và mức giá hiện hành. Khách hàng đồng ý hoàn trả ngay lập tức Dastomize trên hóa đơn cho bất kỳ chi phí đi lại và ăn ở thực tế nào phát sinh từ Dastomize liên quan đến bất kỳ Dịch vụ Chuyên nghiệp nào được quy định trong Đơn đặt hàng. Tất cả các khoản Phí đều không thể hủy bỏ, không hoàn lại và không thể hoàn lại.

5.3  Điều khoản thanh toán. Tất cả các khoản Phí sẽ được lập hóa đơn trước, và tất cả các hóa đơn cho Phí và Dịch vụ Chuyên nghiệp đều đến hạn thanh toán bằng đô la Mỹ trong vòng 30 ngày sau ngày lập hóa đơn, không khấu trừ hoặc bù trừ. Tiền lãi tích lũy từ ngày đến hạn với mức thấp hơn 1.5% mỗi tháng hoặc mức lãi suất cao nhất được Luật Hiện hành cho phép.

Thuế. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản liên bang, tiểu bang, địa phương, bán hàng, sử dụng, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt hoặc các loại thuế, phí hoặc nghĩa vụ khác phát sinh từ Thỏa thuận này hoặc các giao dịch được dự tính trong Thỏa thuận này (ngoài các loại thuế dựa trên Dastomizethu nhập ròng).

6. QUYỀN SỞ HỮU

6.1  Quyền sở hữu. Như giữa các Bên: (a) tùy thuộc vào giấy phép mà Dastomize tài trợ cho Khách hàng trong Phần 2.1, Dastomize sở hữu và giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Dastomize Nền tảng, Dastomize Nguyên vật liệu, Dastomize Dữ liệu và Dastomize IP đã phát triển (gọi chung là “Dastomize Bất động sản"), và Dastomize có thể sử dụng và khai thác tất cả những điều đó Dastomize Tài sản không bị giới hạn hoặc giới hạn; và (b) Khách hàng chỉ sở hữu và giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Dữ liệu khách hàng, tùy thuộc vào các quyền được cấp cho Dastomize trong Mục 2.2. Không tí nào Dastomize IP được phát triển là kết quả của Dịch vụ hoặc Dịch vụ chuyên nghiệp Dastomize kết hợp vào Dastomize Nền tảng được coi là một phần của Đăng ký và được bao gồm bởi giấy phép cho Khách hàng trong Mục 2.1 chỉ khi và ở mức độ tương tự được kết hợp vào Dastomize Nền tảng.

6.2  Đặt phòng Nhân quyền. Tất cả các quyền mà một Bên không cấp rõ ràng cho bên kia trong Thỏa thuận này theo đây sẽ được bảo lưu và không Bên nào cấp cho bên kia bất kỳ quyền hoặc giấy phép ngụ ý nào theo bất kỳ lý thuyết nào.

7. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

7.1  Hạn. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày ký cuối cùng của Đơn hàng đầu tiên được các Bên thực hiện và tiếp tục, trừ khi được chấm dứt sớm hơn theo Thỏa thuận này, cho đến khi tất cả các Đơn hàng đã hết hạn hoặc bị chấm dứt. Thời hạn của mỗi Đơn đặt hàng sẽ bắt đầu vào ngày ký cuối cùng và tiếp tục, trừ khi được chấm dứt sớm hơn theo Thỏa thuận này, cho đến khi kết thúc Thời hạn đăng ký hiện hành. Mỗi Đơn đặt hàng sẽ tự động gia hạn cho các Điều khoản đăng ký kế tiếp có thời lượng bằng với Thời hạn đăng ký ban đầu trong Đơn đặt hàng hiện hành trừ khi một trong hai Bên cung cấp cho Bên kia thông báo bằng văn bản về việc không muốn gia hạn ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi kết thúc thời hạn đó -Thời hạn đăng ký hiện tại.

7.2  Chấm dứt hợp đồng. Một trong hai Bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Đơn đặt hàng nào bằng thông báo bằng văn bản nếu Bên kia vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này hoặc Đơn đặt hàng đó, trong đó vi phạm nghiêm trọng đó không được khắc phục trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi có thông báo bằng văn bản về vi phạm đó từ bên không vi phạm Đảng. Để tránh nghi ngờ: (a) chỉ bằng một cách ví dụ, việc không tuân thủ Mục 2.6 hoặc 5 của Khách hàng được coi là vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này; (b) việc hết hạn hoặc chấm dứt một Đơn đặt hàng sẽ không ảnh hưởng đến thời hạn của bất kỳ Đơn đặt hàng nào khác khi đó có hiệu lực; và (c) bất kỳ việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt tất cả các Đơn đặt hàng có hiệu lực sau đó. Mặc dù đã nói ở trên, Dastomize có thể chấm dứt thỏa thuận này và vô hiệu hóa tất cả quyền truy cập vào Dastomize Tài liệu ngay lập tức khi vi phạm Mục 2.6 (a), (b), (c), (e), (h), (i) hoặc (j) của Thỏa thuận này.

7.3  Hiệu lực chấm dứt. Vào ngày có hiệu lực của việc hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì: (a) tất cả các Đơn đặt hàng chưa thanh toán và quyền truy cập vào Dastomize Vật liệu sẽ tự động kết thúc; (b) tất cả các nghĩa vụ thanh toán chưa thanh toán của Khách hàng sẽ đến hạn và phải thanh toán ngay lập tức; và C) Dastomize sẽ cung cấp cho khách hàng tệp cho mỗi lần Phát lại trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt. Để tránh nghi ngờ, Khách hàng phải yêu cầu trả lại Dữ liệu khách hàng trước khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này và khi hết hạn hoặc chấm dứt, Dastomize không có nghĩa vụ nào khác trong việc lưu trữ hoặc cho phép truy xuất dữ liệu đó ngoại trừ được nêu trong câu sau. Nếu Khách hàng yêu cầu trả lại Dữ liệu khách hàng theo câu trên, thì Dastomize sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp cho Khách hàng bản sao Dữ liệu khách hàng ở định dạng hợp lý để được xác định bởi Dastomize theo quyết định của riêng mình. Các Phần sau đây, và bất kỳ điều khoản và điều khoản đã định nghĩa nào được yêu cầu để giải thích hoặc thực thi các Phần đó (nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết cho việc giải thích hoặc thực thi như vậy), sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn: 1, 2.3, 2.6, 2.7, 4.1 (c), 4.2, 5, 6, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12.

8. BẢO MẬT

8.1  Không tiết lộ thông tin bí mật. Bên nhận sẽ sử dụng các nỗ lực tương tự để bảo vệ Thông tin bí mật của Bên tiết lộ khỏi bị mất hoặc bị thay đổi và truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép mà Bên nhận sử dụng để bảo vệ thông tin bí mật nhạy cảm tương tự của mình, nhưng trong mọi trường hợp, những nỗ lực đó sẽ ít hơn hơn những nỗ lực hợp lý. Bên nhận chỉ có thể sử dụng Thông tin bí mật của Bên tiết lộ để thực hiện các nghĩa vụ và quyền của mình theo Thỏa thuận này. Bên nhận sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp quyền truy cập vào Thông tin bí mật của Bên tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ: (a) để tiết lộ cho Bên nhận: (i) nhân viên có nhu cầu biết thông tin đó để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận và cho các nhà thầu phụ được phép theo Mục 12.4; hoặc (ii) cố vấn chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư tiềm năng hoặc người mua lại (mỗi người ở (i) và (ii), a “Người nhận được phép”); và (b) Bên nhận có thể tiết lộ Thông tin bí mật của Bên tiết lộ nếu Luật áp dụng buộc phải làm như vậy; miễn là Bên nhận thông báo trước bằng văn bản cho Bên tiết lộ về việc tiết lộ bắt buộc đó (trong phạm vi pháp luật cho phép) và hỗ trợ hợp lý, với chi phí của Bên tiết lộ, nếu Bên tiết lộ muốn phản đối việc tiết lộ. Bên nhận sẽ không, trừ khi được Bên tiết lộ ủy quyền rõ ràng, không tạo bất kỳ bản sao hoặc sao chép nào của bất kỳ Thông tin bí mật nào của Bên tiết lộ. Bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu nào đã được Bên tiết lộ cung cấp cho Bên nhận liên quan đến việc tiến hành hoạt động kinh doanh của mình theo Thỏa thuận này, cùng với tất cả các bản sao của các tài liệu hoặc tài liệu đó, sẽ được Bên nhận trả lại hoặc tiêu hủy ngay lập tức trong vòng mười ( 10) ngày sau khi (A) chấm dứt Thỏa thuận này hoặc (B) Bên tiết lộ yêu cầu trả lại hoặc tiêu hủy như vậy; tuy nhiên, với điều kiện là Bên nhận có thể giữ lại bản sao của các tài liệu hoặc tài liệu đó được lưu trữ trên hệ thống sao lưu CNTT và khôi phục thảm họa của Bên nhận cho đến khi xóa khóa học thông thường. Bên nhận sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này bởi Bên nhận được cho phép của mình.

8.2  Yêu cầu thông báo. Bên nhận sẽ nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Bên tiết lộ về bất kỳ sự mất mát hoặc thay đổi thực tế hoặc nghi ngờ nào hoặc sự truy cập trái phép vào, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin bí mật. Trong trường hợp Bên nhận hoặc bất kỳ người nào mà Bên nhận hoặc đại diện của Bên nhận hoặc đại diện của Bên nhận truyền hoặc đã truyền Thông tin bí mật bị buộc phải tiết lộ về mặt pháp lý (bằng các câu hỏi miệng, thẩm vấn, yêu cầu cung cấp thông tin hoặc tài liệu, trát đòi hầu tòa, yêu cầu điều tra dân sự hoặc bằng cách khác) bất kỳ Thông tin bí mật nào như vậy, Bên nhận sẽ cung cấp cho Bên tiết lộ thông báo bằng văn bản nhanh chóng để Bên tiết lộ có thể yêu cầu một lệnh bảo vệ hoặc biện pháp khắc phục thích hợp khác, hoặc cả hai, hoặc từ bỏ việc tuân thủ các quy định của Thỏa thuận này. Trong trường hợp Bên tiết lộ không thể có được lệnh bảo vệ hoặc biện pháp khắc phục thích hợp khác, hoặc nếu điều đó chỉ đạo Bên nhận, Bên nhận sẽ chỉ cung cấp phần Thông tin bí mật mà Bên nhận được thông báo bằng văn bản cho ý kiến Luật sư của nó được yêu cầu cung cấp một cách hợp pháp và sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý nhất của mình để có được sự đảm bảo đáng tin cậy rằng việc xử lý bí mật sẽ được áp dụng đối với Thông tin bí mật đó.

9. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

9.1  Tương thân. Mỗi Bên đại diện và đảm bảo với Bên kia: (a) tổ chức hợp lệ, tồn tại hợp lệ và ở trạng thái tốt theo luật pháp thuộc thẩm quyền của thành lập hoặc tổ chức khác; (b) nó có đầy đủ quyền, năng lực và thẩm quyền của công ty để tham gia và thực hiện các nghĩa vụ của mình và cấp các giấy phép mà nó cấp hoặc được yêu cầu cấp theo Thỏa thuận này; (c) việc thực hiện một Đơn đặt hàng bởi người đại diện của họ có chữ ký được nêu trên Đơn đặt hàng đã được ủy quyền hợp lệ bởi tất cả các hành động cần thiết của tổ chức hoặc công ty của Bên đó; và (d) khi một Đơn đặt hàng đã được thực hiện bởi cả hai Bên, Thỏa thuận sẽ cấu thành nghĩa vụ hợp pháp, hợp lệ và ràng buộc của Bên đó, có hiệu lực đối với Bên đó theo các điều khoản của Thỏa thuận.

9.2   Bởi khách hàng. Khách hàng tiếp tục đại diện, bảo đảm và giao ước với Dastomize mà Khách hàng sở hữu hoặc có và sẽ tiếp tục có các quyền cần thiết trong và liên quan đến Dữ liệu khách hàng để nhận được bởi Dastomize và được sử dụng theo Thỏa thuận này, nó không và sẽ không vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bất kỳ Luật áp dụng nào.

10. XÁC NHẬN

10.1  By Dastomize. Dastomize sẽ: (a) bảo vệ hoặc, theo lựa chọn của mình, giải quyết, bất kỳ khiếu nại nào do một bên thứ ba đưa ra chống lại Khách hàng cáo buộc rằng Khách hàng sử dụng Dastomize Nền tảng cấu thành sự vi phạm trực tiếp bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ phạm vi mà khiếu nại đó phát sinh từ hoặc được kết nối với bất kỳ Dữ liệu khách hàng hoặc Nội dung bị hạn chế nào như được nêu trong Mục 10.3 (mỗi, một “Yêu cầu”); và (b) bồi thường bất kỳ thiệt hại nào được đưa ra trong phán quyết cuối cùng (hoặc số tiền được thỏa thuận trong một dàn xếp bằng tiền) trong bất kỳ Khiếu nại nào như vậy được bảo vệ bởi Dastomize; với điều kiện Khách hàng cung cấp Dastomize: (i) thông báo nhanh chóng bằng văn bản về; (ii) kiểm soát duy nhất đối với việc bào chữa và giải quyết; và (iii) tất cả thông tin và hỗ trợ được yêu cầu hợp lý bởi Dastomize liên quan đến việc bảo vệ hoặc giải quyết, bất kỳ Khiếu nại nào như vậy. Nếu bất kỳ Khiếu nại nào như vậy được đưa ra hoặc bị đe dọa, Dastomize có thể, bằng lựa chọn và chi phí duy nhất của mình: (1) mua cho Khách hàng quyền tiếp tục sử dụng các mặt hàng vi phạm; (2) sửa đổi các mục vi phạm để chúng không vi phạm; (3) thay thế các mặt hàng vi phạm bằng công nghệ không vi phạm có khả năng tương tự về cơ bản; hoặc (4) nếu không có điều nào ở trên là khả thi về mặt thương mại, hãy chấm dứt Thỏa thuận này. Bất chấp những điều đã nói ở trên trong Phần 10.1 này, Dastomize sẽ không có nghĩa vụ theo Mục 10.1: (x) này đối với bất kỳ việc sử dụng nào Dastomize Vật liệu kết hợp với phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hoặc công nghệ không được cung cấp bởi Dastomize, đến mức Dastomize Vật liệu sẽ không vi phạm nhưng đối với sự kết hợp như vậy; (y) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Khách hàng không sử dụng Dastomize Vật liệu phù hợp với Hợp đồng này; hoặc (z) đối với bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào thuộc phạm vi của Mục 10.3.

10.2  Từ chối trách nhiệm. MỤC 10.1 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TOÀN BỘ CỦA DASTOMIZEVÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐỘC QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG, TÔN TRỌNG BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO GÂY RA TRONG PHẠM VI CỦA MỤC 10.1.

10.3  Bởi khách hàng. Bất kể bất kỳ điều gì trái ngược trong Mục 1, Khách hàng sẽ bảo vệ, hoặc, tùy theo lựa chọn của mình, giải quyết, bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra chống lại Dastomize bởi bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Nội dung bị hạn chế nào hoặc cáo buộc rằng bất kỳ Dữ liệu khách hàng nào và / hoặc bất kỳ việc sử dụng nào giống nhau theo Thỏa thuận này đều vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ Luật hiện hành nào; miễn là Dastomize cung cấp cho Khách hàng: (a) thông báo nhanh chóng bằng văn bản về; (b) kiểm soát duy nhất đối với việc bào chữa và giải quyết; và (c) tất cả thông tin và trợ giúp mà Khách hàng yêu cầu một cách hợp lý liên quan đến việc bảo vệ hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào như vậy. Khách hàng sẽ thanh toán tất cả các thiệt hại cuối cùng được trao cho Dastomize (hoặc số tiền của bất kỳ thỏa thuận thanh toán nào mà Khách hàng tham gia) đối với bất kỳ khiếu nại nào như vậy được Khách hàng bảo vệ.

11. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI; TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY ÁP DỤNG:

NGOẠI TRỪ NHƯ LỰC LƯỢNG ĐƯỢC THIẾT LẬP RÕ RÀNG TRONG ĐÂY, DASTOMIZE TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, DÙ CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, NGỤ Ý HOẶC TRUYỆN NGHĨA, BAO GỒM BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH KHẢ NĂNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM, MẤT DỮ LIỆU, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC KHAI THÁC KHÁC. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, DASTOMIZE KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG: (a) DASTOMIZE TÀI LIỆU SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA; (b) THE DASTOMIZE VẬT LIỆU SẼ TƯƠNG THÍCH VỚI BẤT KỲ THIẾT BỊ CỤ THỂ NÀO; (c) BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC THÔNG QUA DASTOMIZE TÀI LIỆU (BAO GỒM BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA BÊN THỨ BA) SẼ CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN; HOẶC (d) CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT SẼ CÓ HIỆU QUẢ ĐỂ NGĂN CHẶN BÊN THỨ BA TRUY CẬP DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC THIẾT BỊ CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC BẤT KỲ CÔNG NGHỆ BẤT KỲ CỦA BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ KẾT NỐI VỚI DASTOMIZE NGUYÊN VẬT LIỆU.

SẼ KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO DASTOMIZE CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN ĐỘ, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, BẤT CỨ, KHỔNG LỒ, HOẶC HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT KINH DOANH, DOANH THU, LỢI NHUẬN, HÀNG HÓA, DỮ LIỆU HOẶC THUẬN LỢI KINH TẾ VÀ CHI PHÍ CỦA HÀNG HÓA) NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY HOẶC SỰ CHẤM DỨT CỦA NÓ, TUY NHIÊN LÀ NGUYÊN NHÂN VÀ DỰA TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GÌ ĐỐI VỚI VIỆC PHẠM VI HỢP ĐỒNG, PHẠM VI BẢO HÀNH, BẢNG BẢO HÀNH (BAO GỒM TIÊU CỰC), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẢN PHẨM HOẶC CÁCH KHÁC, BAO GIỜ NẾU DASTOMIZE ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY; VÀ DASTOMIZETỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (BAO GỒM PHÍ LUẬT SƯ) PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN KHÁCH HÀNG ĐÃ TRẢ THEO (CÁC) ĐƠN ĐẶT HÀNG TĂNG CHO YÊU CẦU TRONG GIAI ĐOẠN 12 THÁNG TRƯỚC HẠN . CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG BẤT KỲ SỰ THẤT BẠI NÀO CỦA MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA BẤT KỲ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ HOẶC ĐỘC QUYỀN NÀO.

12. BỔ SUNG CÁC YÊU CẦU HỢP ĐỒNG TIÊU CHUẨN

12.1  Thông qua SCC's. Nếu Dastomize sẽ nhận được từ Khách hàng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ các cá nhân cư trú tại Liên minh Châu Âu (“EU”), các bên thông qua mà không sửa đổi hoặc sửa đổi các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được xuất bản trên Tạp chí chính thức của EU vào ngày 7 tháng 2021 năm 2016 (“SCC” ). Các bên thông qua SCC để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Quy định (EU) 679/27 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 2016 tháng XNUMX năm XNUMX về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do của dữ liệu đó (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu GDPR) cho một quốc gia thứ ba bên ngoài Liên minh Châu Âu.

12.2  Bộ xử lý phụ. Mục đích của việc chuyển dữ liệu từ Khách hàng sang Dastomize là cung cấp quyền truy cập vào Dastomize Nền tảng, như đã nêu trong Thỏa thuận này. Căn cứ vào điều khoản 9 của SCC, Dastomize, với tư cách là người nhập dữ liệu, có sự cho phép của Khách hàng, với tư cách là người xuất dữ liệu, để tham gia vào các bộ xử lý phụ được liệt kê trên Dastomizetrang web của và đặt tại https://www.dastomize.com/privacy-policy/. Khách hàng đồng ý rằng Dastomize có thể cập nhật danh sách các bộ xử lý phụ theo định kỳ và các bản cập nhật đó sẽ xuất hiện trên DastomizeTrang web của.

12.3  Các biện pháp an ninh. Theo yêu cầu của GDPR và dựa trên các tiêu chuẩn ngành hiện hành, Dastomize duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức được sử dụng để đảm bảo mức độ bảo mật thích hợp cho dữ liệu cá nhân được chuyển đến Dastomize dựa trên các SCC. Các biện pháp này có tính đến bản chất, phạm vi, bối cảnh và mục đích của quá trình xử lý, cùng với các rủi ro đối với các quyền và tự do của thể nhân. Ngoài ra, Dastomize duy trì chứng nhận SOC 2.

13. QUY ĐỊNH CHUNG

13.1  Sự giải thích. Trừ khi xuất hiện ý định trái ngược rõ ràng: (a) bất kỳ thuật ngữ nào được định nghĩa ở dạng số ít bao gồm số nhiều khi ngữ cảnh áp dụng yêu cầu; (b) các tiêu đề trong Thỏa thuận này chỉ để tiện tham khảo, sẽ không được coi là một phần của Thỏa thuận này, và sẽ không được đề cập liên quan đến việc giải thích Thỏa thuận này; và (c) việc sử dụng "bao gồm" có nghĩa là "bao gồm, nhưng không giới hạn." Mọi sự không rõ ràng trong Thỏa thuận này sẽ được giải thích bất kể Bên nào đã soạn thảo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào trong đó.

13.2  Không lôi kéo. Trong Thời hạn Đăng ký và trong một (1) năm sau đó, Khách hàng sẽ không và sẽ không hỗ trợ bất kỳ bên nào khác, trực tiếp hoặc gián tiếp tuyển dụng hoặc gạ gẫm, ngoài việc quảng cáo chung chung không hướng cụ thể đến bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào, để tuyển dụng hoặc cam kết với tư cách là một nhà thầu độc lập bất kỳ người nào sau đó hoặc trong vòng sáu (6) tháng trước đó được thuê hoặc làm việc bởi Dastomize.

13.3  Những thay đổi. Dastomize có thể thực hiện các thay đổi hoặc cập nhật đối với Dastomize Tài liệu trong Thời hạn đăng ký, bao gồm phản ánh những thay đổi trong công nghệ, thực tiễn ngành và mô hình sử dụng hệ thống; tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ không dẫn đến việc giảm đáng kể mức hiệu suất hoặc tính sẵn có của Dastomize Tài liệu được cung cấp cho Khách hàng trong Thời hạn đăng ký.

13.4    Phân công; Nhà thầu phụ. Không Bên nào được chuyển nhượng Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền nào của mình theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, ngoại trừ Dastomize có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý của Khách hàng như một phần của việc tổ chức lại công ty, cho bất kỳ Dastomize Chi nhánh, hoặc khi có sự thay đổi quyền kiểm soát, hợp nhất, sáp nhập, bán tất cả hoặc về cơ bản tất cả hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của mình liên quan đến Thỏa thuận này, hoặc một giao dịch hoặc chuỗi giao dịch tương tự. Theo những điều đã nói ở trên, Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các Bên và những người kế thừa tương ứng của họ và những người được chuyển nhượng được phép. Dastomize Theo quyết định riêng của mình, thỉnh thoảng có thể mời các bên thứ ba thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này, bao gồm dịch vụ lưu trữ hoặc các dịch vụ khác. Dastomize sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các bên đó tuân thủ Thỏa thuận này.

13.5   Trường hợp bất khả kháng. Không Bên nào sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện theo Thỏa thuận này do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó, bao gồm hành động chiến tranh, khủng bố, hành động của Chúa, động đất, lũ lụt, cấm vận, bạo loạn, phá hoại, thiếu lao động hoặc tranh chấp, hành động của chính phủ hoặc sự thất bại hoặc xuống cấp của Internet, nhưng trong mọi trường hợp không bao gồm việc thanh toán phí (mỗi, một “Trường hợp bất khả kháng”). Bên bị trì hoãn phải thông báo cho Bên kia về Trường hợp Bất khả kháng đó và sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để khắc phục lỗi hoặc chậm trễ trong việc thực hiện.

13.6   Luật. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa các Bên phát sinh từ Thỏa thuận này (mỗi bên, một “Tranh chấp”), thì đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên sẽ thương lượng một cách thiện chí để giải quyết Tranh chấp. Nếu các đại diện như vậy không thể giải quyết Tranh chấp sau không ít hơn ba mươi (30) ngày thương lượng thiện chí, thì một trong hai Bên có thể theo đuổi tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn độc quyền tại các tòa án có thẩm quyền ở Hạt Suffolk, Massachusetts và mỗi Bên từ bỏ mọi quyền để phản đối điều đó địa điểm trên bất kỳ lý thuyết. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật của Delaware, ngoại trừ các nguyên tắc xung đột luật của nó. Bên thắng kiện sẽ có quyền thu bất kỳ khoản phí, lệ phí hoặc chi phí nào mà Bên đó phải gánh chịu khi theo đuổi khiếu kiện hoặc vụ kiện chống lại Bên thua kiện. Bất chấp những điều đã nói ở trên, các SCC sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Đức.

13.7   Sự công khai. Dastomize có thể sử dụng tên, nhãn hiệu hoặc biểu tượng của Khách hàng làm tham chiếu cho các mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo trên Dastomizetrang web của và trong các thông tin liên lạc khác với hiện tại hoặc tiềm năng Dastomize khách hàng, nhà đầu tư hoặc người mua, tuân theo bất kỳ chính sách nhãn hiệu bằng văn bản nào mà Khách hàng có thể cung cấp Dastomize bằng văn bản tại thời điểm của Thỏa thuận này. Dastomize được phép sử dụng Bản phát lại hoặc các phần của Bản phát lại được tạo theo Thỏa thuận này trong các tài liệu quảng cáo và tiếp thị của mình, bao gồm cả trên trang web của mình và trong các giao tiếp khác với hiện có hoặc tiềm năng Dastomize khách hàng, nhà đầu tư hoặc bên mua. Không Bên nào sẽ đưa ra bất kỳ thông cáo báo chí nào hoặc xuất bản bất kỳ tuyên bố hoặc tài liệu công khai nào mô tả các hoạt động diễn ra theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, không được từ chối một cách bất hợp lý.

13.8   Toàn bộ thỏa thuận; Thứ tự ưu tiên. Tất cả các Đơn đặt hàng được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Thỏa thuận này. Trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và bất kỳ Đơn đặt hàng nào, các điều khoản trong Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi Đơn hàng có quy định rõ ràng khác. Thỏa thuận này, bao gồm tất cả các Đơn đặt hàng, là thỏa thuận duy nhất của các Bên liên quan đến vấn đề của hợp đồng này, và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó hoặc cùng thời đối với vấn đề đã nêu. Không có điều khoản nào của bất kỳ đơn đặt hàng, xác nhận hoặc biểu mẫu nào khác do Khách hàng cung cấp sẽ sửa đổi Thỏa thuận này, bất kể lỗi của Dastomize để phản đối các điều khoản như vậy.

13.9   Người thụ hưởng bên thứ ba. Thỏa thuận này là vì lợi ích duy nhất của các Bên và những người kế nhiệm tương ứng của họ và các chuyển nhượng được phép và không có gì ở đây, rõ ràng hay ngụ ý, nhằm hoặc sẽ trao cho bất kỳ bên nào khác bất kỳ quyền, lợi ích hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng nào thuộc bất kỳ bản chất nào theo hoặc bởi lý do của Thỏa thuận này.

13.10   Miễn trừ; Các sửa đổi. Tất cả các từ bỏ quyền phát sinh theo Thỏa thuận này phải được thực hiện bằng văn bản bởi Bên từ bỏ quyền và tất cả các sửa đổi đối với Thỏa thuận này phải được thực hiện bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của cả hai Bên.

13.11   Thông báo. Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu hoặc cho phép theo Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực nếu đó là: (a) bằng văn bản và được gửi bằng thư bảo đảm hoặc thư bảo đảm, hoặc chuyển phát nhanh được bảo hiểm, yêu cầu biên nhận trả lại, cho Bên thích hợp theo địa chỉ được nêu trong Đơn đặt hàng, tại trường hợp của Khách hàng, hoặc như được nêu dưới đây, trong trường hợp của Dastomize, và kèm theo bưu phí thích hợp; hoặc (b) được gửi qua thư điện tử cho người có liên quan được nêu trong Đơn đặt hàng, trong trường hợp của Khách hàng, hoặc như được nêu dưới đây, trong trường hợp Dastomize. Một trong hai Bên có thể thay đổi địa chỉ nhận thông báo bằng cách thông báo cho Bên kia theo Mục này. Các thông báo được coi là có trong hai (2) ngày làm việc sau ngày gửi thư, một (1) ngày làm việc sau khi gửi đến người chuyển phát nhanh và / hoặc trong cùng ngày thư điện tử được gửi đến người nhận. Bất chấp những điều đã nói ở trên trong Mục 12.11 này, mọi thông báo đe dọa kiện tụng hoặc cáo buộc vi phạm Thỏa thuận này phải được gửi theo phương thức (a) trong Mục này.

13.12   Mối quan hệ của các bên. Mối quan hệ giữa các Bên là mối quan hệ của các nhà thầu độc lập. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là tạo ra bất kỳ đại lý, quan hệ đối tác, liên doanh hoặc hình thức doanh nghiệp chung nào khác, mối quan hệ lao động hoặc ủy thác giữa các Bên và không Bên nào có quyền ký hợp đồng hoặc ràng buộc Bên kia theo bất kỳ cách nào .

13.13   Rẽ. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này bị tòa án có thẩm quyền cho rằng không thể thi hành, thì: (a) Điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi Thỏa thuận này; (b) tòa án có thẩm quyền sẽ thay thế điều khoản bị cắt bằng một điều khoản khác phản ánh gần đúng nhất ý định ban đầu của các Bên trong phạm vi đầy đủ nhất được Luật áp dụng cho phép; và (c) Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

13.14   Đối tác. Thỏa thuận này có thể được ký thành các bản đối chiếu, mỗi bản sẽ được coi là bản gốc và tất cả các bản này cùng nhau sẽ tạo thành một bản thỏa thuận duy nhất.

 

Dastomize Liên hệ:

Dastomize.com – một Dasble dự án công nghệ

Tên công ty hợp pháp: DOA TOÀN CẦU PTE. CÔNG TY TNHH

3 Coleman Street, # 03-24 Peninsula Shopping Complex, Singapore 179804


Email: support@dastomize.com